Ersättning

Ersättning för styrelseledamöterna fastställdes på årsstämma den 29 april 2021.

Aktieägarna beslutade att arvode betalas enligt följande: 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 290 000 kronor till alla kvarvarande styrelseledamöter. Ersättning för ordföranden i revisionsutskottet uppgår till 100 000 kronor och varje medlem av de kvarvarande ledamöterna betalas 50 000 kronor. Ersättning för ordföranden i Ersättningsutskottet uppgår till 50 000 kronor och varje medlem av de resterande medlemmarna betalas 25 000 kronor.

Ersättningen till VD och övriga medlemmar i koncernledningen utgörs av fast lön, rörlig lön, långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, övriga förmåner och pension.

Gällande ersättningspolicy för koncernen godkändes av årsstämman den 29 april 2021.