Ersättning

Ersättning för styrelseledamöterna fastställdes på årsstämman 15 juni 2020, baserat på förslag från valberedningen.

Aktieägarna beslutade att arvode betalas enligt följande: 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 275 000 kronor till alla kvarvarande styrelseledamöter. Ersättning för ordföranden i revisionsutskottet uppgår till 100 000 kronor och varje medlem av de kvarvarande ledamöterna betalas 50 000 kronor. Ersättning för ordföranden i Ersättningsutskottet uppgår till 50 000 kronor och varje medlem av de resterande medlemmarna betalas 25 000 kronor. Arvodena täcker tiden fram till nästa årsstämma i april 2021.

Ersättningen till VD och övriga medlemmar i koncernledningen utgörs av fast lön, rörlig lön, långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, övriga förmåner och pension.

Gällande Ersättningspolicy för koncernen godkändes av stämman 15 juni 2020.