Ersättning

Ersättning för styrelseledamöterna fastställdes på årsstämma den 27 april 2023.

Aktieägarna beslutade att arvode betalas enligt följande: 710 000 kronor till styrelsens ordförande och 360 000 kronor till alla kvarvarande styrelseledamöter. Ersättning för ordföranden i revisionsutskottet uppgår till 125 000 kronor och varje medlem av de kvarvarande ledamöterna betalas 50 000 kronor. Ersättning för ordföranden i Ersättningsutskottet uppgår till 50 000 kronor och varje medlem av de resterande medlemmarna betalas 25 000 kronor. Ersättningen avser perioden fram till och med nästa årsstämma i april 2024.

Ersättningen till VD och övriga medlemmar i koncernledningen utgörs av fast lön, rörlig lön, långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, övriga förmåner och pension.

Gällande ersättningspolicy för koncernen godkändes av årsstämman den 28 april 2022.