Revisionsutskott

Styrelsen har inom sig inrättat ett revisionsutskott som ska bestå av tre ledamöter. Det nuvarande revisionsutskottet består av: Riitta Palomäki (ordförande), Kristina Willgård och Allan Jørgensen.

Dess huvudsakliga uppgifter är att, utan någon påverkan på styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, assistera med översynen av:

  • Nordic Waterproofings finansiella rapportering;
  • system för intern kontroll och riskhantering avseende finans;
  • extern revision av årsredovisningen;
  • kontroll av revisorns oberoende, inklusive översyn av icke-revisionsrelaterade tjänster; och
  • förbereda en rekommendation till styrelsen avseende revisorn som ska nomineras av styrelsen och väljas av årsstämman.