Våra mål

Med en uppsättning väldefinierade finansiella och strategiska mål försöker Nordic Waterproofing visa hur koncernen genererar värde för sina olika intressenter över tid. Dessa mål är väl understödda och integrerade i den decentraliserade organisationens affärsenheter.

Följande mål är kopplade till koncernens strategier:

FINANSIELLA MÅL

Försäljningstillväxt

Nordic Waterproofings mål är att genom organisk tillväxt överträffa den genomsnittliga tillväxten på koncernens nuvarande marknader. Dessutom räknar koncernen med att växa genom selektiva förvärv.

Lönsamhet >13 %
Nordic Waterproofings mål är att generera en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) som överstiger 13 procent.

Kapitalstruktur <3.0x
Nettoskulden i förhållande till EBITDA före jämförelsestörande poster (på rullande 12-månaders basis) ska inte överstiga en multipel på 3,0 vid årets slut.

Utdelningspolicy >50%
Nordic Waterproofing har som mål att betala en årlig utdelning som överstiger 50 procent av nettovinsten. Den föreslagna utdelningen kommer att baseras på koncernens finansiella ställning, investeringsbehov, likviditetsposition, samt allmänna ekonomiska och affärsmässiga förutsättningar.

HÅLLBARHETSMÅL

Se mål under Hållbarhet och Klimatförändring.