Finansiella mål

Styrelsen i Nordic Waterproofing har antagit följande finansiella mål och utdelningspolicy.

FÖRSÄLJNINGSÖKNING

Nordic Waterproofing har som målsättning att överstiga den genomsnittliga tillväxten på koncernens nuvarande marknader genom organisk tillväxt. Dessutom förväntar sig koncernen att växa genom selektiva förvärv.

LÖNSAMHET >13%

Nordic Waterproofings mål är att generera en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) överstigande 13 procent för räkenskapsåret.

KAPITALSTRUKTUR <3,0 GGR

Räntebärande nettoskuld i relation till EBITDA ska inte överstiga 3 gånger vid årets slut.

UTDELNINGSPOLICY >50%

Nordic Waterproofing har som mål att ha en årlig utdelning om mer än 50 procent av sitt nettoresultat. Utdelningsförslaget baseras på koncernens finansiella ställning, investeringsbehov, likviditetsposition samt allmänna ekonomiska och affärsmässiga förhållanden.