Finansiella mål

Styrelsen i Nordic Waterproofing har antagit följande finansiella mål och utdelningspolicy.

FÖRSÄLJNINGSÖKNING

Nordic Waterproofing har som målsättning att tillväxten ska överstiga den genomsnittliga tillväxten på koncernens nuvarande marknader genom organisk tillväxt. Dessutom avser koncernen att växa genom selektiva förvärv.

LÖNSAMHET >13%

Vårt lönsamhetsmål är att generera en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) som överstiger 13 procent.

KAPITALSTRUKTUR <3,0 GGR

Nettoskulden i förhållande till EBITDA (R12) ska inte överstiga 3 gånger.

UTDELNINGSPOLICY >50%

Nordic Waterproofing har som mål att ha en årlig utdelning om mer än 50 procent av sitt nettoresultat. Utdelningsförslaget baseras på koncernens finansiella ställning, investeringsbehov, likviditetsposition samt allmänna ekonomiska och affärsmässiga förhållanden.