Ersättningsutskott

Styrelsen har inom sig inrättat ett ersättningsutskott. Det nuvarande ersättningsutskottet består av Mats O. Paulsson (Ordförande), Steffen Baungaard och Hannu Saastamoinen.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att, utan någon påverkan på styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, assistera med att:

  • bereda styrelsens beslut i fråga om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
  • följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen
  • följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som bolagsstämman ska besluta om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.