Socialt

Koncernen hade i genomsnitt 1 321 (1 365) heltidsanställda under 2023. Under sommarsäsongen ökar arbetskraften inom rörelsesegmentet Installation Services med drygt 100 personer.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING SKER LOKALT

Personalfrågorna är decentraliserade och medarbetarpolicyn är formulerad nationellt med anpassning till landets lagstiftning.

INTRODUKTIONSPROGRAM OCH MEDARBETARENKÄTER

Olika introduktionsprogram sker för att skapa en smidig start för nyanställda. Likaså sker olika former av medarbetarenkäter för att stämma av arbetstrivsel och motivation.

KOMPETENSUTVECKLING OCH MOTIVATION

Kontinuerlig kompetensutveckling, med fokus på produktivitet och bredare kompetens i olika produktionsmoment, ökar organisationens flexibilitet. Vår filosofi är att kompetensutveckling framför allt uppnås genom kontinuerligt lärande i det dagliga arbetet. Det kompletteras med utbildningssatsningar för en stor del av medarbetarna samt för externa takläggare/- installatörer som önskar vidareutbilda sig inom branschen. För att följa medarbetarnas trivsel och engagemang genomförs samtal kombinerade med regelbundna medarbetarundersökningar.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Medarbetarnas säkerhet är alltid den högst prioriterade frågan och samtliga dotterbolag har en arbetsmiljöpolicy. Nordic Waterproofings verksamhet omfattar produktionsenheter, lager och kontor. De finska, norska och danska (via franchise) verksamheterna omfattar även takläggningstjänster. Arbetet med att förebygga och minska förekomsten av incidenter och olyckor sker genom analys av de bakomliggande orsakerna. Varje arbetsplats och -miljö har sina specifika risker och därför ansvarar respektive dotterbolag för att hantera hälso- och
säkerhetsarbetet på ett systematiskt sätt. Detta inkluderar informationsinsamling om och utvärdering av platsspecifika risker och rapportering av olyckor till koncernen.

MÅNGFALD OCH LIKABEHANDLING

Takläggningsmarknaden har historiskt varit en mansdominerad bransch oavsett personalkategori. Nordic Waterproofing har en mångfaldspolicy och arbetar mot målet att uppnå en balans avseende etnicitet, ålder och kön, med hänsyn tagen till den typ av verksamhet som bedrivs. En ökad mångfald och inkludering skapar förutsättningar att ytterligare driva
Nordic Waterproofings utveckling och resultat, såväl på teamnivå som individuellt.

Bolagen inom koncernen arbetar kontinuerligt för att attrahera, utveckla och behålla talangfulla kollegor oavsett kön eller andra egenskaper. Varje individ erbjuds lika möjligheter när det gäller karriärutveckling. Verksamheten som helhet arbetar också mot en mer balanserad blandning i termer av etnicitet och kön. För att nå målet med ökad kännedom och medvetenhet
om vår verksamhet samt att vara en god arbetsgivare använder sig koncernföretag av flera plattformar online och andra kanaler för att bygga relationer med nya intressenter.

De lokala ledningsgrupperna består totalt av 80 individer (78), varav 13 procent (14) är kvinnor. Styrelsen i Nordic Waterproofing Holding AB består av tre män och två kvinnor. Följaktligen är andelen kvinnor i styrelsen 40 procent, vilket är i nivå med målet på 40 procent.

VÅRA KÄRNVÄRDEN

Entusiasm

Vi visar entusiasm för det vi gör, i alla lägen. När vi tar på oss ett ansvar så ser vi till att fullfölja det med högsta möjliga kvalitet och noggrannhet. Vi är stolta över vårt egenansvar och lämnar aldrig över något förrän vi kan se på vår kund, kollega eller en nyutvecklad produkt och säga: ”Det kan inte göras bättre än så här”. Vi belönar passion och entusiasm, vilket gör det möjligt för människor att utvecklas inom koncernen.

Pålitlighet

Våra kunder litar på oss som partner och även på de produkter och lösningar vi erbjuder. Vi vårdar deras tillit och gör allt vi kan för att behålla den. Därför tar vi stort ansvar för att säkerställa att vår produktutveckling, våra tjänster och våra kundrelationer karaktäriseras av förstklassig pålitlighet.

Effektivitet

Vi är en stor organisation med ett välutvecklat, flexibelt och effektivt logistiksystem. Vi har också det lilla företagets karaktärsdrag, vilket är resultatet av att vi skapat och aktivt bevarar en enkel organisation inom vilken vi arbetar. För att kunna vara nära våra kunder upprätthåller vi en starkt decentraliserad företagskultur inriktad mot effektivitet och strategiska mål. Vi har förtroende för våra medarbetares egna professionella omdömen och uppmuntrar snabbt beslutsfattande för att hjälpa våra kunder och deras ofta utmanande tidsscheman.