Marknaden

ÖKANDE EFTERFRÅGAN PÅ SYSTEM OCH TILLHÖRANDE TJÄNSTER

BNP-utveckling och politiska faktorer

Tätskikts- och byggmarknaden i allmänhet följer BNP-utvecklingen. En stark BNP-tillväxt gynnar den breda byggbranschen med fler byggstarter och högre volymer, svagare perioder innebär större fokus på underhåll och renoveringar. I perioder med lägre aktivitet har det varit vanligt med offentlig finansiering för bygg- och anläggningsprojekt för att stimulera ekonomin. En högre osäkerhet i den geopolitiska situationen kan leda till ändrat synsätt gällande statligt stöd och finansiering, men även till senareläggning och förseningar samt förändringar i strategier.

Nordic Waterproofing är verksamt inom tre segment av byggmarknaden; tätskikt, prefabelement och grön infrastruktur.  Segmenten kan även delas in i traditionella byggnadsmaterial och green building materials, där de traditionella ständigt utvecklas mot en ökad hållbarhet. Koncernens erbjudande går på vissa marknader mot ett växande helhetserbjudande även med installationstjänster.

Tätskikt – fokus på systemlösningar för optimerat byggande

Tätskiktsmarknaden är konsoliderad och marknadsandelarna tenderar att förbli stabila över tiden. Lokal produktion krävs för framför allt bitumenprodukter (takpapp), eftersom transportkostnaderna står för en betydande del av de totala kostnaderna (hög vikt i förhållande till värdet av produkten), och kunderna förväntar sig korta leveranstider, vilket förutsätter att tillverkarna har tillförlitliga och effektiva logistiklösningar.

Produktionsprocesserna inom industrin har en hög grad av automatisering, vilket minskar konkurrensen från länder som kan dra nytta av billig arbetskraft. De olika tätskiktsmarknaderna kännetecknas även av skillnader i byggregler och byggtraditioner.

Tak dominerar

Koncernen erbjuder tätskiktslösningar för olika applikationer där främst taklösningar för hus med låglutande tak dominerar. Denna marknad utvecklas i linje med den allmänna byggmarknaden, med lägre variationer i olika konjunkturlägen till följd av ett större inslag av renoverings och underhållsuppdrag för anläggning av tätskikt.

Koncernens marknader kan också delas upp efter typ av applikation, såsom bostäder, kommersiella fastigheter, infrastruktur (t ex broar), dammar, mm. Det uppskattas att omkring 70 procent av värdet av den totala tätskiktsmarknaden i Norden kan hänföras till kommersiella fastigheter och infrastruktur (t.ex. broar). Kommersiella och samhällsfastigheter har i större utsträckning låglutande tak jämfört med bostadsfastigheter. Den nordiska marknaden inom nyproduktion har under de senaste fem åren ökat med omkring 20 procent men bedöms komma att ha en lägre tillväxt kommande år.

Prefab – ökande byggkostnader på byggplatsen driver prefab-marknaden

Kostnaderna för byggande på plats ökar, varför tiden är en kritisk faktor där klimat och säsong utgör en risk för förseningar. Byggnation med prefabelement är därför en ökande trend. Dessutom ökar byggandet med prefabricerade element med trästomme för större byggnader som kontor, fabriker och lager, detaljhandel, flervåningshus och samhällsbyggnader. Ökningen i träbaserad produktion drivs av en växande efterfrågan på mer hållbara material samt produktivitet och därmed kostnadsbesparingar.

Erfarenheten visar att den totala kostnaden för en byggnad med prefabricerad trästomme är 7-10 procent lägre jämfört med traditionell byggnation med betong.

Byggregler och byggkonstruktioner

Byggbranschen kännetecknas av att byggreglerna är nationella, vilket skapar olika produktlösningar och referensvillkor.

Grön infrastruktur ökar i betydelse

Marknaden för grön infrastruktur drivs till stora delar av krav från myndigheter på ökad biodiversitet i tätbebyggelse men också på insikten om höjt värde i form av trivsammare och mer miljövänlig omgivning vid nyetablering och upprustning. Detta återspeglas i att merparten av byggprojekt av större byggnader har inslag av gröna tak och där just sedumtak ökar.

Renoveringar skapar stabilitet

Renoveringar påverkas mindre än nybyggnation av det allmänna konjunkturläget. Renoveringar och nybyggnation beräknas stå för cirka 50 procent vardera av den nordiska byggmarknaden.
Den nordiska renoveringsmarknaden minskade inte under den ekonomiska nedgången 2007–2009, medan nybyggnationsmarknaden minskade med 27 procent. Exponering mot renoveringsmarknaden verkar därför stärkande för koncernens verksamhet.

Marknaden för prefabelement har ett större ekonomisk beroende av nybyggnation. I en lågkonjunktur ökar dock renoveringarna.
Fördelningen mellan renovering och nybyggnation är 10 respektive 90 procent av försäljningsvärdet.

Renoveringsmarknaden drivs av:

• Sammansättning och ålder på fastighetsbestånden.
• Renoveringar av byggnader är oftast billigare än nyproduktion. Dessutom kan bristande underhåll potentiellt medföra stora kostnader på grund av till exempel vattenskador, vilket gör renoveringsbeslut avgörande.
• Kravet på ökad energiprestanda i befintliga byggnader. Inte minst det stora bostadsbeståndet byggt under 1960- och 1970-talet har ett stort behov av bättre isolerade tak och fasader.

Energiomställning förutsätter fräscht underlag

Höga elpriser driver även marknaden för solcellsinstallationer. En solcellspanel har normalt en livslängd på 25 år. Därför blir det naturligt att säkra att underlaget har minst samma livslängd innan renovering behöver göras.

STARK MARKNADSPOSITION PÅ EN KONKURRENSUTSATT MARKNAD

Nordic Waterproofing möter olika konkurrenter beroende på produktområde.

Tätskikt

Utöver Nordic Waterproofing finns följande större privata tillverkare av tätskiktsprodukter på den nordiska marknaden: Icopal som ingår i BMI Group, i sin tur ingående i amerikanska Standard Industries, finska Katepal samt norska Protan och Isola. Det begränsade antalet lokala tillverkare på den nordiska marknaden har en relativt fragmenterad kundbas. På den europeiska marknaden för EPDMprodukter har Nordic Waterproofings varumärke SealEco konkurrenter som Holcim Elevate, Carlisle och Duraproof, varav Holcim Elevate och Carlisle beräknas vara den största respektive näst största leverantören med SealEco som den tredje största.

Prefab

Inom prefab-verksamheten är det främst byggbolagens egen verksamhet med delvis prefabricerade eller platsbyggda stommar och fasadelement som är alternativet till färdiga element/moduler som levereras i rätt tid till byggplatsen. Det finns få direkta konkurrenter till Taasinge Elementer och RVT på den nordiska marknaden. I Danmark finns Roust Træ och i Norge takproducenten Lett-Tak och inom vägg- och större husmoduler finns tillverkare som Optimera, Jatak och Støren Treindustri.

Grön infrastruktur

Odlare av växter för grön infrastruktur agerar i huvudsak nationellt då växterna är anpassade för samma växtzon. Industriell odling sker fr a för B2B-leveranser och förutsätter större ytor för att ha kapacitet. Veg Tech är en industriell odlare med stark marknadsposition i Skandinavien; ledande i Sverige där andra aktörer är bl a Svenska naturtak, en av topp två i Norge där även Seduma kan nämnas samt en av topp tre i Danmark där även Nature Impact kan nämnas. Marknaden är fragmenterad medräknat de mindre aktörer som plantskolor som säljer till privatpersoner.

Installationstjänster

Marknaden för installationstjänster är fragmenterad med allt från småentreprenörer till byggbolag.

STYRKOR

Följande faktorer bedöms vara till fördel för koncernen:

Mogen och konsoliderad industri

Tätskiktsmarknaden är konsoliderad där marknadsandelarna tenderar att förbli stabila över tid. Lokal produktion är en förutsättning då transportkostnaderna står för en betydande del av de totala kostnaderna (hög vikt i förhållande till produktvärdet) och kunderna förväntar sig korta leveranstider, vilket förutsätter att tillverkarna har tillförlitliga och effektiva logistiklösningar.

Produktionsprocesserna är till hög grad automatiserade, vilket minskar konkurrensen från länder som kan dra nytta av billig arbetskraft. De olika tätskiktsmarknaderna kännetecknas även av nationella skillnader i byggregler och -traditioner.

Långsiktigt förtroende är av avgörande betydelse

Kunder söker beprövade och väletablerade produkter och material från starka varumärken med lång tradition av kvalitet och kunskap då långvarig beständighet har avgörande betydelse.

Koncernens välrenommerade varumärken, i kombination med partnerskap, utbildningsprogram och teknisk service samt starkt motiverade medarbetare, har bidragit till att skapa långsiktiga kundrelationer.

Hög kvalitet på produktportföljen

Ett bestående tätskikt är nyckeln till en tät och hållbar byggnad och fel i materialval, dess kvalitet och installation kan få långtgående konsekvenser. Tätskikt och relaterade lösningar är avgörande för byggnadens livslängd samtidigt som det står för en liten del av den totala byggkostnaden. Därför anlitar byggföretag kvalificerade takinstallatörer som har den nödvändiga förståelsen för det bästa materialet för byggnaden.

SÄSONGSVARIATIONER

Nordic Waterproofings verksamhet påverkas av säsongsvariationer där januari, februari och december är de svagaste månaderna. Verksamhetsåret 2023 stod försäljningen under dessa tre månader för knappt 20 procent medan de övriga nio månaderna stod för 80 procent vilket ligger i linje med femårsgenomsnittet. Nedgången under vintermånaderna förklaras av kalla och utmanande väderförhållanden och deras inverkan på byggbranschen.

I allmänhet blir det en viss lageruppbyggnad under vintermånaderna, vilken övergår till lagerreducering under sommarmånaderna som ett resultat av den ökade aktiviteten på marknaden. Om vintern kommer tidigt kan det bland annat få till följd att många planerade projekt skjuts upp, vilket i sin tur påverkar årets resultat negativt. Detsamma gäller om vintern är lång och säsongen börjar sent på våren.

För risker och känslighetsanalys, vänligen se not 33 på sidan 108 i årsredovisningen för 2023.