Marknaden

ÖKANDE EFTERFRÅGAN PÅ SYSTEM OCH TILLHÖRANDE TJÄNSTER

Nordic Waterproofing är verksamt inom tre segment av byggmarknaden; tätskikt, prefabelement och grön infrastruktur. Segmenten kan även dels in i traditionella byggnadsmaterial och green building materials, där de traditionella ständigt utvecklas mot en ökad hållbarhet.

TÄTSKIKT – FOKUS PÅ SYSTEMLÖSNINGAR FÖR OPTIMERAT BYGGANDE

Tätskiktsmarknaden är konsoliderad och marknadsandelarna tenderar att förbli stabila över tiden. Dessutom kräver marknaden lokal produktion, eftersom transportkostnaderna står för en betydande del av de totala kostnaderna (hög vikt i förhållande till värdet av produkten), och förväntar sig korta leveranstider, vilket förutsätter att tillverkarna har tillförlitliga och effektiva logistiklösningar.
Produktionsprocesserna inom industrin har en hög grad av automatisering, vilket minskar konkurrensen från länder som kan dra nytta av billig arbetskraft. De olika tätskiktsmarknaderna kännetecknas även av skillnader i byggregler och byggtraditioner.

Tak dominerar

Bolaget erbjuder taklösningar då främst för hus med låglutande tak. Denna marknad utvecklas
i linje med den allmänna byggmarknaden, med lägre variationer i olika konjunkturlägen till följd av ett större inslag av renoverings- och underhållsuppdrag för anläggning av tätskikt.
Koncernens marknader kan också delas upp efter typ av byggnad, såsom bostäder och kommersiella fastigheter. Det uppskattas att omkring 70 procent av värdet av den totala tätskiktsmarknaden i Norden kan hänföras till kommersiella fastigheter och anläggningar (t.ex. broar). Kommersiella och samhällsfastigheter har i större utsträckning låglutande tak jämfört med bostadsfastigheter. Den nordiska marknaden inom nyproduktion har under de senaste fem åren ökat med omkring 20 procent men bedöms komma att ha en lägre tillväxt kommande år.

PREFAB – ÖKANDE BYGGKOSTNADER PÅ BYGGPLATSEN DRIVER PREFAB-MARKNADEN

Kostnaderna för byggande på plats ökar, varför tiden är en kritisk faktor där klimat och säsongen utgör också en risk för förseningar. Byggnation med prefabelement är därför en ökande trend. Dessutom ökar byggandet med prefabricerade element med trästomme för större
byggnader som kontor, fabriker och lager, detaljhandel, flervåningshus och samhällsbyggnader.
Ökningen i träbaserad produktion drivs av en växande efterfrågan på mer hållbara material samt produktivitet och därmed kostnadsbesparingar.

Erfarenheten visar att den totala kostnaden för en byggnad med prefabricerad trästomme är 7-10 procent lägre jämfört till traditionell byggnation med betong.

Byggregler och byggkonstruktioner

Byggbranschen kännetecknas av att byggreglerna är nationella, vilket skapar olika produktlösningar och referensvillkor.

GRÖN INFRASTRUKTUR ÖKAR I BETYDELSE

Marknaden för grön infrastruktur drivs till stora delar på krav från myndigheter på ökad biodiversitet i tätbebyggelse men också på insikten om höjt värde i form av trivsammare och mer miljövänlig omgivning vid nyexploatering och upprustning. Detta återspeglas i att merparten av byggprojekt av större byggnader har inslag av gröna tak och där just sedumtak ökar.

RENOVERINGAR SKAPAR STABILITET

Renoveringar påverkas mindre än nybyggnation av det allmänna konjunkturläget. Renoveringar och nybyggnation beräknas stå för cirka 50 procent vardera av den nordiska byggmarknaden.
Den nordiska renoveringsmarknaden minskade inte under den ekonomiska nedgången 2007–2009, medan nybyggnationsmarknaden minskade med 27 procent. Exponering mot renoveringsmarknaden verkar därför stärkande för koncernens verksamhet.

Marknaden för prefabelement har ett större ekonomisk beroende av nybyggnation. I en lågkonjunktur ökar dock renoveringarna.
Fördelningen mellan renovering och nybyggnation är 10 respektive 90 procent av försäljningsvärdet.
Renoveringsmarknaden drivs av:
• Sammansättning och ålder på fastighetsbestånden.
• Renoveringar av byggnader är oftast billigare än nyproduktion. Dessutom kan bristande underhåll potentiellt medföra stora kostnader på grund av till exempel vattenskador, vilket gör renoveringsbeslut avgörande.
• Kravet på ökad energiprestanda i befintliga byggnader. Inte minst det stora bostadsbeståndet byggt under 1960- och 1970-talet har ett stort behov av bättre isolerade tak och fasader.

SÄSONGSVARIATIONER

Nordic Waterproofings verksamhet påverkas av säsongsvariationer där januari, februari och december är de svagaste månaderna. Verksamhetsåret
2020 stod försäljningen under dessa tre månader för knappt 18 procent medan de övriga nio månaderna stod för 82 procent vilket ligger i linje med femårsgenomsnittet.
Nedgången under vintermånaderna förklaras av kalla och utmanande väderförhållanden och deras inverkan på byggbranschen.
I allmänhet blir det en viss lageruppbyggnad under vintermånaderna, vilken övergår till lagerreducering under sommarmånaderna som ett resultat av den ökade aktiviteten på marknaden. Om vintern kommer tidigt kan det bland annat få till följd att många planerade projekt skjuts upp, vilket i sin tur påverkar årets resultat negativt. Detsamma gäller om vintern är lång och säsongen börjar sent på våren.
För risker och känslighetsanalys, vänligen se not 34 i årsredovisningen för 2020.