EU:S TAXONOMI

EU:S TAXONOMI – ETT PERSPEKTIV

Taxonomin för miljömässigt hållbara investeringar är en av åtgärderna i EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt. Den ger möjlighet att identifiera och jämföra investeringar som bidrar för att nå en hållbar ekonomi. Tanken är att den ska ligga till grund för framtida standarder och märkning av hållbara finansiella produkter. Nordic Waterproofing bedöms till viss del omfattas av förordningen.

Europeiska kommissionen lade 2019 fram en ny tillväxtstrategi, den europeiska gröna given (the European Green Deal) med målet att minska nettoutsläppen av växthusgaser till noll senast 2050 och att stödja ekonomisk tillväxt genom en så effektiv och hållbar användning av naturresurserna som möjligt. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 (taxonomiförordningen) infördes för ett gemensamt klassificeringssystem för hållbar ekonomisk verksamhet. Syftet är att skala upp hållbara investeringar och omdirigera kapitalflöden till teknik och företag som anses hållbara. Nordic Waterproofing ser positivt på införandet av EU:s taxonomi.

Det har varit en klart uttalad strategi för oss att växa inom området för hållbara byggnationslösningar vilket bland annat var anledningen till att förvärven inom prefabricerade tak- och väggelement samt gröna lösningar för urbana miljöer genomfördes.

För att vara förenlig enligt förordningen ska Nordic Waterproofing väsentligt bidra genom interna åtgärder. Bidraget kan ske genom utfasning av fossila bränslen, och/eller genom att underlätta för andra intressenter, exempelvis produkter som framställts med lägre CO2-utsläpp såsom prefabricerade element i trä.

EU:s taxonomi håller fortfarande på att utvecklas, och det är viktigt att notera att den nuvarande lagstiftningen inte omfattar all hållbar verksamhet på marknaden. I omställningen till inga koldioxidutsläpp ligger tonvikten på de mest koldioxidintensiva och/eller de som har störst omställningspotential. Nordic Waterproofing som huvudsakligen är leverantör av tätskiktslösningar,
vilka inte explicit omnämns i den nuvarande lagstiftningen, som en komponent i byggnadslösningar har därför bara få relevanta ekonomiska verksamhetskategorier att rapportera om.

Nordic Waterproofings årsredovisning för 2021 ger omfattande information om koncernens hållbarhetsresultat, inklusive detaljer om växthusgasutsläpp och klimatpåverkan utöver lagstiftningskraven i klimattaxonomin och EU-taxonomin i allmänhet. Eftersom lagstiftningen fortfarande utvecklas och förväntas expandera till andra områden som är relevanta för våra produkter och verksamheter kommer vi framöver att uppdatera vår taxonomirapportering i enlighet därmed.

VERKSAMHETER SOM OMFATTAS AV TAXONOMIN

Koncernens samtliga verksamheter har utvärderats och en bedömning har gjorts huruvida de omfattas av taxonomins definitioner eller inte. I princip kan hela koncernens verksamhet anses falla under avsnittet 3.5 Tillverkning av energieffektiv utrustning för byggnader.

Koncernens verksamheter inom tätskikt av bitumen och EPDM är delar av större byggnadsverk där det finns etablerat gränsvärden för de kompletta byggnadsverken men inte för de delar vi tillhandhåller varför dessa i nuläget inte kan anses omfattas av taxonomins definitioner.

För våra verksamheter som tillverkar prefabricerade tak- och väggelement i trä finns det etablerade gränsvärden vilka våra verksamheter uppfyller och dessa har inkluderats i våra beräkningar.

Detsamma gäller för våra verksamheter som tillhandahåller urbana gröna lösningar, vi anser dessa omfattas av taxonomin och dessa har inkluderats i våra beräkningar.

Redovisningsprinciper

I tillägg till EU-förordning (EU) 2020/852 (publicerad 6.7.2021) anges i artikel 10 att icke-finansiella företag endast ska redovisa andelen av ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin respektive inte omfattas av sin totala omsättning, kapital- och driftsutgifter och relevant kvalitativ information för rapporteringen för räkenskapsåret 2021.

Ett av huvudmålen med EU:s taxonomi är att förhindra ”green washing”. Nordic Waterproofing respekterar detta och har intagit en konservativ hållning när vi rapporterar taxonomiberättigade siffror, vilket inte inkluderar poster som inte specifikt nämns i taxonomin.

Taxonomin föreskriver att företagen kommenterar hur dubbelräkning har undvikits i den taxonomistödda ekonomiska verksamheten. Nordic Waterproofing har gjort detta baserat på våra kostnadsstrukturer och säkerställt att kostnadselementen är separata för varje verksamhet vilket underlättats av den begränsade mängden transaktioner som görs mellan olika verksamheter.

Omsättning

Omsättningen omfattar nettoomsättning från verksamheter som omfattas av taxonomin. Nämnaren är Nordic Waterproofings totala nettoomsättning under verksamhetsåret 2021 och täljaren innefattar försäljning av prefabricerade tak- och väggelement av trä samt av produkter och tjänster för gröna urbana miljöer.

Kapitalutgifter

Kapitalutgifter omfattar investeringar inom verksamheter som omfattas av taxonomin. Nämnaren är koncernens totala investeringar i materiella anläggningstillgångar. Investeringar i verksamheter som omfattas av taxonomin ingår i täljaren.

Driftsutgifter

Driftsutgifter avser kostnader inom verksamheter som omfattas av taxonomin och omfattar alla direkta kostnader som inte bokförs som tillgångar och som avser forskning och utveckling, byggnadsrenovering, kortsiktiga leasingavtal, underhåll och reparation eller alla andra direkta utgifter som rör det dagliga underhållet av materiella anläggningstillgångar som utförs av företaget eller en för detta ändamål anlitad tredje part och som krävs för säkerställandet av dessa tillgångars fortlöpande och ändamålsenliga funktion. Baserat på ovan betyder detta att opex inte motsvarar totala driftsutgifter, utan endast, som nämns ovan, utgifter förknippade med tillgångens fortlöpande och ändamålsenliga funktion. Detta innebär t ex att kostnad för el kan inkluderas i opex i de fall elen krävs för underhåll eller service av den materiella anläggningstillgången. El som används i produktion kan däremot inte inkluderas