EU:S TAXONOMI

Verksamheter som omfattas av taxonomin

Nordic Waterproofing har identifierat två verksamheter som bedöms omfattas av EU:s taxonomi, båda faller under redovisningspunkt 3.5 ”Tillverkning av energieffektiv utrustning för byggnader”.

Koncernens verksamheter inom tätskikt av bitumen och EPDM är delar av större byggnadsverk där det finns etablerat gränsvärden för de kompletta byggnadsverken men inte för de delar vi tillhandhåller varför dessa i nuläget inte kan anses omfattas av taxonomins definitioner.

Vid vår tillverkning av prefabricerade tak- och väggelement i trä uppfylls fastställda gränsvärden av vår verksamhet och har tagits med i beräkningarna.

Detsamma gäller våra urbana gröna lösningar, som därmed också anses omfattas av taxonomin och ingår i beräkningarna.