Affärs- och inkomstmodell

Marknadsföring och försäljning sker främst på nationell nivå. Kundgrupperna varierar och beror främst på projektens storlek.

Direktförsäljning till entreprenörer

Eftersom installation av tätskikt på låglutande tak kräver specialistkompetens säljs relaterade produkter främst till installationsföretag.
Denna säljkanal svarar för 70 procent av rörelsesegmentet Products & Solutions omsättning. Installationsmarknaden är fragmenterad och består främst av små, lokala företag.

Försäljning via bygghandeln

Bygghandlarledet i distributionskedjan är relativt konsoliderat och består huvudsakligen av stora byggmaterialkedjor med en regional eller nationell närvaro där tätskikt utgör en liten del av ett brett produktsortiment. Cirka
30 procent av rörelsesegmentet Products & Solutions försäljning av takprodukter i Norden sker genom bygghandeln.

Byggföretagskunden

Byggföretag är antingen stora entreprenörer med en global, nationell eller regional närvaro eller mindre entreprenadföretag (lokala byggare och snickare). Byggföretag som är verksamma på både regional och global nivå inkluderar svenska JM, NCC, Skanska och Peab, danska MT Højgaard, HusCompagniet och Hoffmann samt norska Veidekke. När det gäller tätskikt för låglutande tak har dessa företag direkta avtal med installationsföretag som kan leverera kompletta paketlösningar för tak, som t.ex. Nordic Waterproofings Installation Services.
Koncernens specialister inom den snabbväxande golvbeläggningsmarknaden har en kundbas som främst består av medelstora och stora bygg- och industribolag och skeppsvarv samt deras underleverantörer.

Direktförsäljning till slutanvändare

Slutanvändare består av fastighetsägare. Det är en fragmenterad marknad bestående av fastighetsbolag såsom Kungsleden, Castellum, Hufvudstaden och Carlsberg Ejendomme, privata mindre fastighetsägare men även offentliga aktörer som Köpenhamns flygplats och statliga fastighetsbolag såsom Akademiska Hus.

Prefab-element

Koncernens verksamhet inom prefabricerade element för golv, vägg och tak säljs och marknadsförs för närvarande främst direkt till medelstora och stora byggföretag i Danmark och Norge. Marknadsföring riktar sig till stor del mot arkitekter och byggingenjörer genom seminarier och konferenser. Nordic Waterproofing har potentialen att expandera marknaden till övriga nordiska länder.

Grön infrastruktur

Grön infrastruktur, dvs växtbaserade ytor för tak och fasader som för grönområden i tätorter har till stor del samma försäljningskanaler som andra tätskiktsprodukter. Kunden/kravställaren består också av offentlig upphandling av bland annat kommunala förvaltningar.