Grön infrastruktur

Koncernen erbjuder lösningar och egenodlade växter för grön infrastruktur, dvs växtbaserade ytor för tak, fasader och grönområden i tätorter, genom Veg Tech och Urban Green i Sverige och Norge, Veg Tech, Phønix Tag och Hetag Tagdækning i Danmark samt EG-Trading Oy i Finland. Grön infrastruktur bidrar till en biologisk mångfald samtidigt som underliggande tätskikt skyddas. Byggnaden isoleras bättre mot extrema temperaturer och absorberar en del av stadens buller, damm och luftföroreningar samtidigt som både mikro och makroklimatet
förbättras. Gröna tak kan absorbera upp till 50–80 procent av nederbörden, vilket minskar eller fördröjer avrinning av regnvattnet till dagvattensystemet.

Det helägda svenska dotterbolaget Veg Tech erbjuder också lösningar för grön infrastruktur för tätorter; såväl naturparker, trafikmiljöer som öppna vatten.

Sverige: www.vegtech.se
Danmark: www.vegtech.dk
Norge: www.blomstertak.no

Finland: EG-Trading Oy

Sedumtak i Västra hamnen, Malmö.