Drivkrafter

Tydliga drivkrafter skapar fortsatt efterfrågan

Nordic Waterproofing kan väsentligt bidra till en omvärld där fokuset ökat på att förebygga och skydda byggnader och infrastruktur.

TRE GLOBALA MEGATRENDER

Tre globala megatrender påverkar NWGs verksamhet positivt och skapar framför allt möjligheter för koncernens utbud av produkter och tjänster men även utmaningar för verksamhetens egen påverkan.

DIGITALA UTVECKLINGEN

Byggbranschen befinner sig i en betydande och nödvändig digitaliseringsprocess i hela värdekedjan. En utveckling som bedöms pågå under flera år. Digitaliseringen påverkar alla delar av värdekedjan, från inköp, utformning och tillverkning till hur produkterna marknadsförs samt utveckling av nya tjänster inom bygg och underhållsmarknaden. Det innebär kortare ledtider, lägre varulager och kostnader samt ett ökat behov av kompetensutveckling för medarbetare, konstruktörer och kunder.

Som exempel är utvecklingen påtaglig inom koncernens verksamhet för prefabricerade vägg- och fasadelement där kunderna i stor utsträckning använder ett kontinuerligt informationsflöde för konstruktionsritningar, montageanvisningar och materialspecifikationer. Till detta kommer att alltmer av produktionen hanteras av robotar.

Produktionen av tätskikt automatiseras också alltmer. Det omfattar bland annat AI (artificiell intelligens) som tillämpas för kvalitetsövervakning och temperaturstyrning.

En viktig kanal i kundernas konstruktionsled är även Byggnadsinformationsmodeller, eller BIM. Tekniken är etablerad inom prefabsegmentet och tillämpas alltmer inom tätskikt och dess olika egenskaper så att konstruktörer, arkitekter och andra förskrivare kan välja det optimala materialet och den lösning som är optimal för det specifika projektet.

Utbildning för takläggare sker i ökande omfattning i instruktionsvideor anpassade för digitala kanaler.

Den ger såväl detaljerad produktinformation som rekommenderade metoder för att installera tätskiktsprodukterna och för att underhålla tak och andra byggnadsdelar.

ENERGI OCH EKOLOGISK OMVANDLING

World Economic Forum’s (WEF) Global Risk Report 2021 omfattar ekonomiska, miljömässiga, geopolitiska, samhälls- samt teknologiska risker. NWGs utbud av produkter och tjänster påverkas framför allt av tre av de tio högst rankade riskerna:

Misslyckade klimatåtgärder – framför allt minskning av utsläpp av växthusgaser

Extremt väder – skyfall, värmeböljor, torka mm.

Förlust av biologisk mångfald

Dessa risker bemöts på flera plan, från överstatliga ner till enskilda företags och konsumenters nivå.

Det märks en ökande efterfrågan på hållbara byggnads- och infrastrukturlösningar, definierat som green building materials. Fokus ligger på reducerat klimatavtryck, ökad tålighet mot klimatförändringar (framför allt ökad nederbörd och översvämningsrisker), industriell symbios (återanvändning  av material) samt energieffektiva och förnybara material.

Gröna omställningen – en huvudsaklig drivkraft

NWG Koncernens affär bygger på att erbjudandet är utformat för att skydda och isolera byggnader, såväl befintliga som vid nybyggnation.

EU:s uppsatta klimatmål om nollutsläpp 2050 samt EU:s gröna giv (Grean Deal) är en huvudsaklig drivkraft som driver behovet av investeringar för ökad hållbarhet även inom fastigheter med fokus på reducering av klimatavtryck och energieffektivisering.

Extremt väder har högst sannolikhet att inträffa enligt World Economic Forum.

EU:s gröna giv är även riktad mot renovering av befintliga fastigheter med nya finansieringslösningar inom EU:s investeringsprogram för att förbättra energieffektiviteten. Takten som byggnader renoveras avseende energiprestanda måste enligt bedömare minst fördubblas för att satta klimatmål ska nås.

Biodiversitet och bättre mikroklimat är viktiga komponenter i städer vilket gynnar människans hälsa och välbefinnande samtidigt som den biologisk mångfalden stärks. Det kan åstadkommas genom grön infrastruktur, dvs gröna tak, vegetationslösningar och sammanbindande grönområden.

Förnybar elproduktion med ökade solcellsinstallationer driver även efterfrågan på installationstjänster och tekniska lösningar.

Utarmning av naturresurser

En annan av WEFs rankade risker är utarmning av resurser. Förutom att skydda byggnader och infrastruktur med bitumenbaserade produkter som bygger på en restprodukt ökar bolaget också andelen med förnybart material i form av trä inom prefabelement.

– DEMOGRAFI OCH URBANISERING

Urbaniseringstrenden i Norden är mer komplex idag och har också ett annat mönster än tidigare. Städer växer mer än landsbygden minskar. Som exempel ökade flyktinginvandringen kraftigt till Sverige under åren 2013–2017 vilket medförde att folkmängden ökade i nästan alla kommuner. Vid hög invandring från andra länder kan urbaniseringsgraden öka utan att detta innebär att fler människor flyttar från landsbygden in till städerna och det är det som sker idag.
Fortsatt urbanisering leder även till fler kommersiella och samhällsfastigheter. Ändrade konsumtionsmönster driver byggandet av logistikcenter och lager. I de nordiska länderna svarar den offentliga sektorn för en betydande andel av bygginvesteringarna, vilket bidrar till en jämnare efterfrågan i lågkonjunktur. Allt fler minderåriga och äldre bedöms driva efterfrågan på samhällsfastigheter och öka denna avsevärt de kommande decennierna.

Konkurrens om talanger

Att kunna attrahera och behålla välutbildade och kompetenta medarbetare är avgörande för konkurrenskraften inom många industrier, däribland byggindustrin. Medarbetare med bred erfarenhet och olika bakgrund skapar förutsättningar för nya insikter och metoder samt starka kundrelationer.