Drivkrafter

FÖR TÄTSKIKTSMARKNADEN OCH BYGGNADSINDUSTRIN

Nordic Waterproofings kapacitet att växa och skapa värden på sina hemmamarknader påverkas av ett antal omvärldsfaktorer och drivkrafter.

1 DEMOGRAFI OCH EKONOMI

BNP-utveckling och politiska faktorer

Tätskikts- och byggmarknaden i allmänhet följer BNP-utvecklingen. En stark BNP-tillväxt gynnar den breda byggbranschen med fler byggstarter och högre volymer, svagare perioder innebär större fokus på underhåll och renoveringar. I perioder med lägre aktivitet har det varit vanligt med offentlig finansiering för bygg- och anläggningsprojekt för att stimulera ekonomin. En högre osäkerhet i den geopolitiska situationen kan leda till ändrat synsätt gällande statligt stöd och finansiering, men även till senareläggning och förseningar samt förändringar i strategier. BNP-utvecklingen kan även påverkas av pandemier såsom Covid-19.

EU:s uppsatta klimatmål om nollutsläpp 2050 samt EU:s gröna giv (Grean Deal) väntas driva behovet av investeringar för ökad hållbarhet även inom fastigheter med fokus på reducering av klimatavtryck och energieffektivisering.

Den demografiska utvecklingen, med allt fler unga och äldre, gör att efterfrågan på samhällsfastigheter bedöms öka avsevärt de kommande decennierna.

Underhåll och renovering

Underhåll och renovering av fastigheter och i synnerhet deras tätskikt är mindre konjunkturberoende och påverkas normalt inte av en lågkonjunktur. Eftersatt underhåll, särskilt av tätskikt, leder till kostsamma konsekvenser vilket är en viktig drivkraft till att säkerställa löpande övervakning och underhåll. Ett växande fastighetsbestånd leder därmed till en växande marknad. Enligt Europeiska kommissionen genomgår ca 11 procent av EU:s byggnadsbestånd årligen någon form av renovering varav 0,4-1,2 procent någon form av renovering som påverkar energiprestandan.
EU:s gröna giv är även riktad mot renovering av befintliga fastigheter med nya finansieringslösningar inom EU:s investeringsprogram för att förbättra energieffektiviteten. Takten som byggnader renoveras avseende energiprestanda måste enligt bedömare minst fördubblas för att satta klimatmål ska nås.

Urbanisering

Fortsatt urbanisering driven av bostadsbrist leder förutom bostäder även till fler kommersiella och samhällsfastigheter. I de nordiska länderna svarar den offentliga sektorn för en betydande andel av bygginvesteringarna, vilket bidrar till en jämnare efterfrågan i lågkonjunktur.

2 HÅLLBARHET OCH ANSVARSTAGANDE

Hållbarhet

World Economic Forum har listat följande som de mest väsentliga riskerna i sannolikhet och påverkan; extremt väder, misslyckade klimatåtgärder samt förlorad biodiversitet.
Det märks en ökande efterfrågan på hållbara byggnads- och infrastrukturlösningar, definierat som green building materials. Fokus ligger på reducerat klimatavtryck, ökad tålighet mot klimatförändringar (fr a ökad nederbörd och översvämningsrisker), industriell symbios (återanvändning av material) samt energieffektiva och förnybara material.
Biodiversitet och bättre mikroklimat är viktiga komponenter i städer vilket gynnar människans hälsa och välbefinnande samtidigt den biologisk mångfalden stärks. Det kan åstadkommas genom grön infrastruktur, dvs gröna tak, vegetationslösningar och sammanbindande grönområden.
Förnybar elproduktion med ökade solcellsinstallationer driver efterfrågan även på installationstjänster och tekniska lösningar.

Finansiering för hållbara investeringar Förutom offentligt finansierade investeringsprogram är gröna obligationer en växande företeelse, ofta utgivna av fastighetsbolag, vars syfte bl a är riktade mot åtgärder som höjer fastigheters hållbarhet. Det kan gälla energieffektivisering eller klimatanpassning.

Konkurrens om talanger

Att kunna attrahera och behålla välutbildade och kompetenta medarbetare är avgörande för konkurrenskraften inom många industrier, däribland byggindustrin. Medarbetare med bred erfarenhet och olika bakgrund skapar förutsättningar för nya insikter och metoder samt starka kundrelationer.

Ansvarstagande

Frågor som rör ansvarstagande, miljöpåverkan, affärsetik och kontroll av såväl den egna organisationen som den externa leverantörskedjan blir allt viktigare och är en avgörande faktor för hur olika intressenter bedömer verksamheten.

3 TEKNISK UTVECKLING

Byggmaterial med bättre hållbarhetsprestanda

Det sker en ständig utveckling för att höja hållbarhetsprestandan i byggmaterial. Utvecklingen riktas även mot lägre klimatavtryck och bättre isoleringsegenskaper.

Digitalisering

Byggbranschen har inlett en betydande och nödvändig digitaliseringsprocess, vilken kommer att pågå under flera år. Digitaliseringen påverkar alla delar av värdekedjan, från inköp, utformning och tillverkning till hur produkterna marknadsförs samt utveckling av nya tjänster inom bygg- och underhållsmarknaden. Det innebär kortare ledtider, mindre varulager och lägre kostnader samt ett ökat behov av kompetensutveckling för medarbetare, konstruktörer och kunder.

Prefabricering

Kostnads- och hållbarhetskrav driver efterfrågan på prefabricerade byggelement.