Drivkrafter

TRENDER OCH TYDLIGA DRIVKRAFTER PÅVERKAR EFTERFRÅGAN

Nordic Waterproofing kan väsentligt bidra till en omvärld där fokuset ökat på att skydda byggnader och infrastruktur men även att förbättra energieffektiviteten.

GLOBALA MEGATRENDER

KLIMAT, MILJÖ, ENERGI OCH GEOPOLITIK

De globala megatrenderna klimat, miljö, energi och geopolitik skapar möjligheter för koncernens utbud av produkter och tjänster men även utmaningar för verksamhetens egen påverkan.

ENERGI OCH EKOLOGISK OMVANDLING

World Economic Forums, WEF:s, Global Risk Report 2023 omfattar ekonomiska, miljömässiga, geopolitiska, samhälls- samt teknologiska risker som bedöms på två års och tio års sikt. Nordic Waterproofings utbud av produkter och tjänster påverkas av och därmed bidrar till framför allt tre av de tio högst rankade riskerna:

Misslyckade klimatåtgärder – framför allt minskning av utsläpp av växthusgaser

Extremt väder – skyfall, värmeböljor, torka mm.

Förlust av biologisk mångfald

Det märks en ökande efterfrågan på hållbara byggnads- och infrastrukturlösningar, definierat som green building materials. Fokus ligger på reducerat klimatavtryck, ökad tålighet mot klimatförändringar (fr a ökad nederbörd och översvämningsrisker), industriell symbios (återanvändning av material) samt energieffektiva och förnybara material.

Gröna omställningen – en huvudsaklig drivkraft

Koncernens affär bygger på att erbjudandet är utformat för att skydda och isolera byggnader, såväl befintliga som vid nybyggnation.

EU:s uppsatta klimatmål om nollutsläpp 2050 samt EU:s gröna giv (Grean Deal) är en huvudsaklig drivkraft som driver behovet av investeringar för ökad hållbarhet även inom fastigheter med fokus på reducering av klimatavtryck och energieffektivisering. EU:s gröna giv är även riktad mot renovering av befintliga fastigheter med nya finansieringslösningar inom EU:s investeringsprogram för att förbättra energieffektiviteten. Takten som byggnader renoveras avseende energiprestanda måste enligt bedömare minst fördubblas för att satta klimatmål ska nås.

Biodiversitet ger biologisk mångfald

Biodiversitet och bättre mikroklimat är viktiga komponenter i städer vilket gynnar människans hälsa och välbefinnande samtidigt den biologisk mångfalden stärks. Det kan åstadkommas genom grön infrastruktur, dvs gröna tak, vegetationslösningar och sammanbindande grönområden.

Förnybar elproduktion med ökade solcellsinstallationer driver även efterfrågan på installationstjänster och tekniska lösningar.

Utarmning av naturresurser

En annan av WEFs rankade risker är utarmning av resurser. Förutom att skydda byggnader och infrastruktur med bitumenbaserade produkter som bygger på en restprodukt ökar bolaget också andelen med förnybart material i form av trä inom prefabelement.

Konkurrens om talanger

Att kunna attrahera och behålla välutbildade och kompetenta medarbetare är avgörande för konkurrenskraften inom många industrier, däribland byggindustrin. Medarbetare med bred erfarenhet och olika bakgrund skapar förutsättningar för nya insikter och metoder samt starka kundrelationer.