Finansiella definitioner

Resultatmått

Bruttoresultat

Nettoomsättning med avdrag för kostnad sålda varor.

EBITDA

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på såväl materiella som immateriella anläggningstillgångar.

EBIT

Rörelseresultat.

EBITDA före jämförelsestörande poster

EBITDA före jämförelsestörande poster.

EBIT före jämförelsestörande poster

EBIT före jämförelsestörande poster.

Jämförelsestörande poster

Resultatposter som är av engångskaraktär och som har en betydande inverkan på resultatet och som därför utgör viktiga justeringar för att förstå den underliggande verksamhetsutvecklingen.

Marginalmått

Bruttomarginal

Bruttoresultat i procent av nettoomsättningen under perioden.

EBITDA-marginal

EBITDA i procent av nettoomsättningen under perioden.

Rörelsemarginal (EBIT-marginal)

EBIT i procent av nettoomsättningen under perioden.

EBITDA-marginal före jämförelsestörande poster

EBITDA före jämförelsestörande poster i procent av nettoomsättningen under perioden.

EBIT-marginal före jämförelsestörande poster

EBIT före jämförelsestörande poster i procent av nettoomsättningen under perioden.

Kassaflöde

Operativt kassaflöde

EBITDA före jämförelsestörande poster plus utdelning från andelar i intresseföretag, minus kassaflöde från investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, kassaflöde från förändringar i rörelsekapital och resultat från andelar i intresseföretag.

Operativ cash conversion

Operativt kassaflöde som procent av EBITDA före jämförelsestörande poster under perioden.

Kapitalstruktur

Nettoskuld

Räntebärande skulder minus likvida medel.

Nettoskuld/EBITDA före jämförelsestörande poster

Nettoskuld i förhållande till EBITDA före jämförelsestörande poster under perioden.

Nettoskuldsättningsgrad

Nettoskuld i förhållande till eget kapital.

Räntetäckningsgrad

Resultat efter finansnetto plus räntekostnader i förhållande till räntekostnader.

Soliditet

Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutning.

Sysselsatt kapital

Balansomslutning minskad med icke räntebärande avsättningar och skulder.

Avkastningsmått*

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare i procent av genomsnittligt eget kapital exklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Avkastning på eget kapital, före jämförelsestörande poster

Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare med återlagda jämförelsestörande poster i procent av genomsnittligt eget kapital exklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Avkastning på sysselsatt kapital

EBIT i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital, beräknat som genomsnitt av periodens ingående och utgående balans.

Avkastning på sysselsatt kapital, före jämförelsestörande poster

EBIT före jämförelsestörande poster i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital, beräknat som genomsnitt av periodens ingående och utgående balans.

Avkastning på sysselsatt kapital, före jämförelsestörande poster och exklusive goodwill

EBIT före jämförelsestörande poster i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill, beräknat som genomsnitt av periodens ingående och utgående balans.

Per aktie

Resultat per aktie

Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare under perioden dividerat med under perioden genomsnittligt antal utestående aktier.

 

* Avkastningsmått baseras på rullande tolv månader (R12).

Dela

Välkommen till Nordic Waterproofing Group

Nordic Waterproofings starka varumärken skyddar hem, byggnader och infrastruktur