Finansiella definitioner

I våra rapporter redovisar Nordic Waterproofing vissa finansiella nyckeltal vilka inte är fastställda av IFRS. Koncernen anser att dessa nyckeltal är viktiga och kompletterande information som underlättar för investerare och bolagets ledning att bedöma relevanta trender. Nordic Waterproofings definition av dessa nyckeltal kan skilja sig från andra bolags definition av samma termer. Dessa nyckeltal ska således betraktas som ett komplement, snarare än ersättning, för nyckeltal som är fastställda av IFRS.

För ytterligare information, se nedanstående fil med definitioner, motivering till varför nyckeltalen är relevanta samt härledningar.