Finansiella definitioner

NYCKELTAL, ENLIGT IFRS

RESULTAT PER AKTIE

Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare under perioden dividerat med under perioden genomsnittligt antal utestående aktier.

ALTERNATIVA NYCKELTAL, EJ DEFINIERADE ENLIGT IFRS

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL

Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare i procent av genomsnittligt eget kapital, exklusive innehav utan bestämmande inflytande.

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL

Rörelseresultat i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital, beräknat som genomsnitt av de fyra senaste kvartalens utgående balans.

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL, EXKLUSIVE GOODWILL

Rörelseresultat i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill, beräknat som genomsnitt av de fyra senaste kvartalens utgående balans.

BRUTTOMARGINAL

Bruttoresultat i procent av nettoomsättningen under perioden.

EBIT (EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAXES)

Rörelseresultat.

EBIT-MARGINAL

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

EBITDA (EARNINGS BEFORE INTEREST, TAXES, DEPRECIATION AND AMORTIZATION)

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på såväl materiella som immateriella anläggningstillgångar.

EBITDA-MARGINAL

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på såväl materiella som immateriella anläggningstillgångar i procent av nettoomsättningen.

R12

De senaste tolv månaderna/rullande tolv månader.

R4Q/4

Genomsnittligt värde de fyra senaste kvartalens utgående balans.

Räntebärande och icke-räntebärande skulder minus likvida medel

Räntebärande skulder minus likvida medel.

NETTOSKULD/EBITDA

Nettoskuld i förhållande till EBITDA.

NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD

Nettoskuld i förhållande till eget kapital.

OPERATIVT CASH CONVERSION

Kassaflöde från den löpande verksamheten som procent av EBITDA under perioden.

ORGANISK TILLVÄXT

Omsättningsökning justerad för förvärv och avyttring av koncernbolag samt eventuella valutakursförändringar. Ingen justering görs för antal arbetsdagar i perioden.

RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD

Räntebärande skulder minus likvida medel.

RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD/EBITDA

Räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA.

RÄNTETÄCKNINGSGRAD

Resultat efter finansnetto plus räntekostnader i förhållande till räntekostnader.

SOLIDITET

Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutning.

SYSSELSATT KAPITAL

Balansomslutning minskad med icke räntebärande avsättningar och skulder.