STYRNING AV HÅLLBARHETSARBETET

Styrelsen är ytterst ansvarig för koncernens hållbarhetsarbete med måldefinition och att löpande följa upp koncernens hållbarhetsarbete. Den operativa hållbarhetsorganisationen leds av en hållbarhetskommitté bestående av fem hållbarhetsansvariga på landsnivå; Sverige, Danmark och Finland samt för dotterbolagen Taasinge samt SealEco och leds av koncernens CSO (Chief Sustainability Officer) Susanne Højholt. CSO rapporterar till koncernchefen och är adjungerad i koncernledningen. Det faktiska hållbarhetsarbetet sker framför allt på nationell nivå hos dotterbolagen som står närmast marknaden med en proaktiv utveckling för regionala preferenser. Respektive affärsenhetschef har operativt ansvar även för hållbarhetsarbetet.