Bolagsstämma

Enligt den svenska aktiebolagslagen är bolagsstämman Nordic Waterproofings högsta beslutande organ. Bolagsstämman kan avgöra varje fråga i bolaget som inte uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens.

På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt. På årsstämman röstar aktieägarna om frågor såsom godkännande av årsredovisningen, dispositioner av bolagets vinst eller förlust, beslut om ansvarsfrihet för ledamöter av styrelsen och den verkställande ledningen, val av styrelseledamöter, val av revisor samt beslut om ersättning till styrelsen och revisor. På årsstämman har aktieägarna också möjlighet att ställa frågor om koncernens verksamhet.