Integritetspolicy

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) är i tillämpliga delar generell för samtliga bolag inom Nordic Waterproofing-koncernen (nedan ”Nordic Waterproofing”). I övrigt avser Integritetspolicyn främst Nordic Waterproofing Holding AB:s behandling av dina personuppgifter. För att se mer specifika integritetspolicyer för vardera dotterbolag, vänligen se respektive dotterbolags webbplats.

1. INLEDNING

Din integritet och digitala säkerhet är viktig för oss på Nordic Waterproofing. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till Nordic Waterproofing. Respektive Nordic Waterproofing-bolag är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter och du kan när som helst kontakta det relevanta Nordic Waterproofing-bolaget för att ställa frågor om hanteringen av dina personuppgifter. Om du inte vet hur du ska komma i kontakt med det Nordic Waterproofing-bolaget som behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till oss så hjälper vi dig rätt (se kontaktuppgifterna i punkt 9).

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) har tre syften:

 1. Att förklara hur vi använder den information som du delar med oss för att vi ska kunna erbjuda dig investeringar i våra bolag, produkter och tjänster och för att kunna ge dig en bra upplevelse under tiden som intressent, investerare, kund eller leverantör hos Nordic Waterproofing,
 2. Att säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in med din tillåtelse och vad vi gör – respektive inte gör – med den, och
 3. Att hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din integritet under policyn.

En personuppgift är den information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person, t.ex. namn, adress, telefonnummer och IP-adress.

Nordic Waterproofing kommer alltid följa gällande lag om hur dina personuppgifter får behandlas, däribland dataskyddsförordningen (även kallad GDPR), dataskyddslagen och annan tillämplig lag.

2 VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG OCH VARFÖR?

2.1 ALLMÄNT

I stora drag finns det två kategorier av information som vi samlar in:

 1. information som vi måste ha för att kunna uppfylla avtal eller rättsliga förpliktelser, och
 2. information som vi kan använda då vi har ett berättigat intresse att behandla personuppgifterna eller baserat på ett samtycke för de ändamål som anges för sådan behandling, t.ex. för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig, göra marknadsundersökningar etc., om du väljer att dela med dig av sådan information.

Se bilaga 1 – 5: ”Nyhetsbrev och mailkorrespondens”, ”Insiderregister”, ”Leverantörer”, ”Enskild näringsidkare” och ”Kunder”, för en fullständig sammanställning över vilka personuppgifter som behandlas, varför och hur länge.

2.2 HUR HANTERA VI DINA PERSONUPPGIFTER NÄR DU KONTAKTAR OSS?

2.2.1 PERSONUPPGIFTER VID ANMÄLAN TILL NYHETER

När du anmäler ditt intresse till våra nyheter, såsom finansiella rapporter och pressreleaser, samlar Nordic Waterproofing in ett antal personuppgifter, t.ex. e-postadress. Detta gör vi för att kunna skicka information till dig som kan du kan vara intresserad av.

Se Bilaga 1 ”Nyhetsbrev och mailkorrespondens” för en fullständig sammanställning över vilka personuppgifter som behandlas, varför och hur länge.

2.2.2 PERSONUPPGIFTER I E-POST OCH SUPPORTÄRENDEN

I vissa fall kan det hända att du kontaktar våra medarbetare direkt eller vänder dig med frågor till huvudkontoret, t.ex. via e-post eller telefonsamtal. Vid sådana ärenden sparar vi din e-postadress och de kontaktuppgifter du kan komma att lämna till oss i och med sådan kontakt för att hantera din fråga. Vi kommer att lagra dessa så länge de behövs för att assistera dig och följa upp ditt ärende.

Se Bilaga 1 ”Nyhetsbrev och mailkorrespondens” för en fullständig sammanställning över vilka personuppgifter som behandlas, varför och hur länge.

2.3 SPECIFIKT FÖR DIG SOM AKTIEÄGARE SOM DELTAR I BOLAGSSTÄMMA

Euroclear Sweden AB hanterar Nordic Waterproofing Holding AB:s aktieägares personuppgifter och är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter i och med förande av aktiebok, anmälan till och närvaro vid bolagsstämma.

2.4 SPECIFIKT FÖR DIG SOM ÄR REGISTRERAD I VÅRT INSIDERREGISTER

Enligt lag måste Nordic Waterproofing hålla ett insiderregister över de personer som har fått tillgång eller kännedom om viss information som kan vara kurspåverkande. Nordic Waterproofing kommer att behandla dina personuppgifter så länge detta krävs enligt lagen.

När du registrerar dig för att delta på en bolagsstämma, behandlar vi dina personuppgifter, till exempel namn, e-postadress, personnummer och antal aktier. Vi behandlar dessa personuppgifter för att skapa en aktiebok för bolagsstämman och för att skapa en deltagarlista till bolagsstämman.

Uppgifterna kommer att raderas så snart som tidsfristen för inlämning av klagomål om beslut av det aktuella årsmötet upphör eller så länge som en tvist om sådant beslut pågår.

Klicka här för en komplett sammanställning av vilka personuppgifter som samlas in och behandlas, varför och hur länge.

2.5 SPECIFIKT FÖR DIG SOM KUND ELLER LEVERANTÖR TILL NORDIC WATERPROOFING

Samtliga Nordic Waterproofing-bolag hanterar personuppgifter i relation till sina kunders och leverantörers anställda i enlighet med gällande lag och GDPR.

2.5.1 NÄR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in personuppgifter när:

 • Ditt företag blir kund eller leverantör till Nordic Waterproofing och du registreras som kontaktperson till kunden eller leverantören, eller om
 • Du kontaktar våra medarbetare direkt eller vänder dig med frågor till huvudkontoret antingen via telefon eller e-post för hjälp eller om du har frågor.

Se Bilaga 3 ”Leverantörer” för en fullständig sammanställning över vilka personuppgifter som behandlas, varför och hur länge.

2.5.2 HUR ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTERNA?

Vi använder dina personuppgifter till att:

 • Kommunicera med dig avseende avtalet mellan ditt företag och Nordic Waterproofing-bolaget,
 • Skicka och betala fakturor om du är registrerad som referensperson,
 • Bjuda in dig till evenemang, och
 • Skicka marknadsundersökningar till dig för att förbättra vår service.

Se Bilaga 4 ”Kunder” för en fullständig sammanställning över vilka personuppgifter som behandlas, varför och hur länge.

2.6 SPECIFIKT FÖR DIG SOM ÄR ENSKILD NÄRINGSIDKARE

Du som är enskild näringsidkare använder ditt personnummer som organisationsnummer. Baserat på avtalets fullgörande och beaktat ändamålet med behandlingen och vikten av en säker identifiering av din firma kommer Nordic Waterproofing att behandla ditt personnummer t.ex. när vi skickar eller tar emot fakturor från dig eller registrerar dig i vårt kund-/leverantörsregister.

Se Bilaga 5 ” Enskilda näringsidkare” för en fullständig sammanställning över vilka personuppgifter som behandlas, varför och hur länge.

3 HUR DELAR VI INFORMATIONEN MED ANDRA FÖRETAG?

Nordic Waterproofing använder sig av ett antal databas- och programleverantörer för att hantera kommunikationen med dig så smidigt som möjligt. Vi ingår alltid avtal med dessa externa parter som lyder under sekretess och uppfyller de krav som ställs i gällande lag på hur överföring av personuppgifterna får ske samt hur dina personuppgifter får behandlas. På så sätt garanteras säkerheten samt sekretessen avseende dina personuppgifter.

4 ÖVERFÖRING TILL ANDRA LÄNDER

Nordic Waterproofing kan komma att föra över dina personuppgifter till något land utanför EU eller EES. Sådan överföring kommer alltid att ske på ett säkert och lagligt sätt. Nordic Waterproofing kommer inte att överföra dina personuppgifter till en extern part utanför EU eller EES utan att ha ingått ett avtal, säkerställt att landet är godkänt av EU kommissionen eller säkerställt att den externa parten är certifierad under Privacy Shield-principerna (vid överföring till USA) innan överföringen sker. Om du vill veta mer om vad som gäller vid överföring av personuppgifter till ett land utanför EU eller EES kan du läsa mer här.

5 DINA RÄTTIGHETER

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker. Nordic Waterproofing ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Nordic Waterproofing kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du som individ har ett antal rättigheter under gällande lag. Du har rätt att:

1 Få tillgång till dina personuppgifter.

 • Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi fick ditt meddelande om att få tillgång till uppgifterna lämna ut information om de personuppgifter som vi behandlar om dig, om inte det finns ett behov av att förlänga tiden med ytterligare 60 dagar. Detta är möjligt om begäran är komplicerad eller om det inkommit ett stort antal begäranden.
 • Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.
 • Nordic Waterproofing kan komma att neka dig tillgång om begäran är uppenbart ogrundad, orimlig eller om personuppgifterna inte får lämnas ut enligt annan lagstiftning.
 • Registerutdraget tillhandahålls kostnadsfritt. Nordic Waterproofing har dock rätt att ta ut en rimlig avgift för de administrativa kostnaderna som registerutdraget innebär för ytterligare kopior som den registrerade begär eller om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig.

2 Kräva rättelse av dina personuppgifter.

 • Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi fick ditt meddelande om rättelse rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig, om inte det finns ett behov av att förlänga tiden med ytterligare 60 dagar. Detta är möjligt om begäran är komplicerad eller om det inkommit ett stort antal begäranden.

3 Kräva radering av dina personuppgifter.

 • Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi fick ditt meddelande om radering ta bort dina personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vid behov kan tiden komma att förlängas med ytterligare 60 dagar. Detta är möjligt om begäran är komplicerad eller om det inkommit ett stort antal begäranden.
 • Det kan finnas anledningar som gör att vi inte omedelbart kan och får radera dina personuppgifter. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål och informera dig om den lagliga grunden och relevanta ändamålet för fortsatt behandling.

4 Kräva begränsning av behandling.

 • Du har en rätt att få dina personuppgifter markerade så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
 • Nordic Waterproofing kommer att underrätta dig om utredningen kommit fram till att behandlingen ska begränsas. Vi kommer att se till att nödvändiga rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter även görs av de bolag som Nordic Waterproofing har lämnat ut dina personuppgifter till (se punkt 3 ovan).

5 Kräva dataportabilitet.

 • Du har en rätt att, under vissa förutsättningar, få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Kontakta oss om du vill veta mer!

6 Invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning.

 • Du kan invända mot att behandling sker om den baseras på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Om så är fallet kommer vi att informera dig om skälen.

7 Kräva att vi upphör att behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

 • Du har alltid rätt att invända mot direkt marknadsföring genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på e-postadressen nedan. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

8 Klaga på vår behandling av dina personuppgifter och efterlevnad av lag till Datainspektionen.

 • Du har rätt att klaga på den behandling vi utför av dina personuppgifter till Datainspektionen, om du tycker att vi bryter mot Integritetspolicyn, inte uppfyller dina rättigheter eller på annat sätt agerar i strid mot gällande lag.Om du vill använda någon av dina rättigheter ovan är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i punkt 9.

6 SÄKERHET

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Nordic Waterproofing har därför infört de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Det är viktigt för oss att informationen om våra kunder är skyddad. Även om vi iakttar försiktighetsåtgärder för dataskydd är inga säkerhetsåtgärder fullständigt säkra och vi kan därför inte hundraprocentigt garantera säkerheten för dina personuppgifter.

Om vi skulle förlora kontrollen om dina personuppgifter som är av integritetskänslig karaktär, t.ex. personnummer, kommer vi att meddela dig omgående och senast inom 72 timmar från det att vi upptäckte incidenten.

7 ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Ibland kan vi komma att göra ändringar i Integritetspolicyn. Om vi gör väsentliga ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att skicka dig ett tydligt meddelande utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att skicka ett e-postmeddelande eller sms till dig eller genom en pop-up med information innan det att du får åtkomst till Nordic Waterproofings webbplats. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av webbplatsen efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig vänligen se till att du läser alla sådana meddelanden noggrant.

Om du inte vill att vi fortsätter behandla dina personuppgifter i enlighet med den nya versionen av Integritetspolicyn, kan du meddela oss så raderar vi dina personuppgifter inom 30 dagar från ditt meddelande. Vid behov kan tiden komma att förlängas med ytterligare 60 dagar. Detta är möjligt om begäran är komplicerad eller om det inkommit ett stort antal begäranden. Notera dock att vi inte kan radera dina uppgifter om det föreligger juridiska skäl till fortsatt behandling. Om så är fallet kommer vi att meddela dig skälen till fortsatt behandling.

8 INFORMATION OM COOKIES OCH ANNAN TEKNIK

Nordic Waterproofing använder cookies på sina webbplatser. För mer information om hur vi hanterar cookies, se vår Cookiepolicy.

9 KONTAKTUPPGIFTER

Tack för att du har läst vår Integritetspolicy. Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss!

Personuppgiftsansvarig
Nordic Waterproofing Holding AB

Post- och besöksadress
Rönnowsgatan 12
252 25 Helsingborg
Sverige
Telefon: 042-36 22 40

E-post
contact@nordicwaterproofing.com