Styrelsen

Styrelsen är högsta beslutande organ efter bolagsstämman. Styrelsens ansvar regleras i den danska aktiebolagslagen, Bolagsordningen och den arbetsordning för styrelsen som antagits av styrelsen. Härutöver ska styrelsen följa Koden och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt andra tillämpliga svenska, danska och utländska lagar och regler.

Styrelseledamöter (med undantag för eventuella arbetstagarrepresentanter) väljs årligen av årsstämman för tiden intill nästa årsstämma. Enligt Bolagsordningen ska styrelsen (exklusive arbetstagarrepresentanterna) bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter. Koden anger att suppleanter inte ska utses. Styrelsen består för närvarande av sju ordinarie ledamöter.