Styrelsen

Styrelsen är högsta beslutande organ efter bolagsstämman. Styrelsens ansvar regleras i den svenska aktiebolagslagen, Bolagsordningen och den arbetsordning för styrelsen som antagits av styrelsen. Härutöver ska styrelsen följa Svensk kod för bolagsstyrning och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt andra tillämpliga lagar och regler.

Styrelseledamöter (med undantag för eventuella arbetstagarrepresentanter) väljs vid årsstämman (eller vid en extra bolagsstämma). Enligt Bolagsordningen ska styrelsen (exklusive arbetstagarrepresentanterna) bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Styrelsen består för närvarande av fem ordinarie ledamöter.