Utdelning och utdelningspolicy

Nordic Waterproofings mål är att ha en årlig utdelning motsvarande minst 50 procent av nettovinsten. Ett beslut om utdelning ska beakta bolagets finansiella position, investeringsbehov, likviditet samt allmänna ekonomiska och affärsmässiga förhållanden.

UTDELNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2020

Årsstämman den 29 april 2021 beslutade att dela ut en ordinarie utdelning om 5,50 SEK per aktie för räkenskapsåret 2020 samt en extra utdelning om 4,50 SEK per aktie då ingen utdelning gavs under 2020.

DANSK KÄLLSKATT

Tidigare, före den 26 november 2020, hade koncernens moderbolag sitt säte i Danmark. Utdelningen betalades då ut till danska aktieägare via VP Securities och till övriga aktieägare via Euroclear Sweden. Utbetalning skedde efter skatteavdrag om 27 procent enligt danska regler. Enligt det nordiska dubbelbeskattningsavtalet kan denna skatt reduceras med 12 procentenheter för aktieägare bosatta i Sverige. Aktieägare i övriga länder rekommenderas att ta kontakt med sin respektive skattemyndighet eller skatterådgivare med relevant kompetens.

Mer information finns i nedanstående dokument samt på danska skattemyndigheten.

Länk till den danska skattemyndighetens formulär för ansökan av återbetalning av källskatt.