Utdelning och utdelningspolicy

Nordic Waterproofing strävar efter att bibehålla en god finansiell ställning som bidrar till att behålla kreditgivares och marknadens förtroende och som utgör en grund för fortsatt utveckling av affärsverksamheten. Koncernen definierar hanterat kapital som totalt redovisat eget kapital.

De finansiella målen för Nordic Waterproofing innehåller utdelningsmål samt mål avseende kapitalstrukturen. Målet för Nordic Waterproofing är att årligen utbetala utdelning uppgående till minst 50 procent av resultat efter skatt. Beslutet om utdelning baseras på koncernens finansiella ställning, investeringsbehov, generella ekonomiska och affärsmässiga förhållanden samt likviditet.

Utdelning för verksamhetsåret 2017

Årsstämman den 20 april 2018 beslutade om en kontant utdelning om 3,75 SEK per aktie (motsvarande 2,697182 DKK per aktie), totalt 90 MSEK.

Dansk källskatt

Utdelningen kommer att betalas ut till danska aktieägare via VP Securities och till övriga aktieägare via Euroclear Sweden. Utbetalning sker efter skatteavdrag om 27 procent enligt danska regler. Enligt det nordiska dubbelbeskattningsavtalet kan denna skatt reduceras med 12 procentenheter för aktieägare bosatta i Sverige. Aktieägare i övriga länder rekommenderas att ta kontakt med sin respektive skattemyndighet eller skatterådgivare med relevant kompetens.

Mer information finns i nedanstående dokument samt på danska skattemyndigheten.

Länk till den danska skattemyndighetens formulär för ansökan av återbetalning av källskatt.

Dela

Välkommen till Nordic Waterproofing Group

Nordic Waterproofings starka varumärken skyddar hem, byggnader och infrastruktur