Marknadsutsikter 2020

SENASTE MARKNADSBEDÖMNINGEN

2 April 2020

Nordic Waterproofing har byggbranschen som sin primära kundgrupp. Försäljningen påverkas främst av verksamheten i Nordeuropa, där de nordiska länderna representerar 84 procent av koncernens externa försäljning 2019. Nordic Waterproofings bedömning är att verksamheten vid slutet av mars 2020 inte har haft någon väsentlig negativ påverkan relaterat till utbrottet av Covid-19 (Corona-viruset). Med tanke på den osäkra situationen är påverkan under resten av året svår att uppskatta men kommer sannolikt att ha en dämpande effekt på försäljningen om byggtakten avtar om strängare åtgärder vidtas.

Det är svårt att uppskatta i vilken utsträckning Nordic Waterproofing kommer att påverkas i framtiden eftersom bolaget inte vet hur länge varje lands insatser kommer att pågå. Vid fastställandet av förväntningarna för 2020 förväntade Nordic Waterproofing ett rörelseresultat (EBIT) i linje med 2019, förutsatt jämförbara vinterförhållanden under det fjärde kvartalet. Eftersom den potentiella påverkan av Covid-19, som beskrivits ovan, för närvarande är okänd är det i nuläget inte möjligt att ge ytterligare vägledning.