IR policy

Nordic Waterproofings styrelse har antagit en informationspolicy som syftar till att säkerställa att alla informationsskyldigheter följs på ett korrekt och fullständigt sätt.

Investor relations (IR) syftar till att skapa och upprätthålla en kunskap om Nordic Waterproofing bland viktiga intressentgrupper som investerare, analytiker och journalister och därigenom medverka till en korrekt värdering av bolagets aktie.

I all koncernövergripande och finansiell kommunikation är VD och CFO de främsta talesmännen för Nordic Waterproofing.

NORDIC WATERPROOFINGS INFORMATIONSPOLICY

Som ett noterat bolag följer Nordic Waterproofing de övergripande svenska redovisningskraven som gäller för börsnoterade bolag, vilka inkluderar Nasdaqs regelverk, svensk kod för bolagsstyrning samt övriga relevanta lagar, regelverk och standarder gällande värdepappersmarknader och finansiell rapportering.

TYST PERIOD

Nordic Waterproofing iakttar en tyst period med början 30 dagar före offentliggörandet av respektive kvartalsrapport. Under denna period avstår bolagets representanter från att träffa finansiella medier, analytiker och investerare samt svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.