Strategi

FOKUS PÅ HÅLLBARA BYGGNADSLÖSNINGAR

Baserat på vårt grundläggande intresse för hållbarhetsfrågor har vi byggt upp ett marknadsledande produktsortiment för skydd av byggnader och infrastruktur i kombination med en gedigen tillverknings- och installationskompetens.

STRATEGISKA MÅL

Förutom en uppsättning väl definierade finansiella och operativa mål vill Nordic Waterproofing över tid skapa värden för sina olika intressenter genom följande strategiska mål:
• Förbättra vårt produkt- och serviceutbud för våra befintliga kunder.
• Vara relevanta på renoveringsmarknaden för att balansera nedgångar i nybyggnation.
• Tillämpa geografisk hävstångseffekt på nyförvärvade produkt- och tjänstekategorier.
• Dra nytta av megatrender inom byggbranschen: hållbara bygglösningar, energieffektivitet, förnybara energikällor och effektivitet på byggplatsen genom ökad exponering mot prefabricering.

• Integrera framåt för att öka exponeringen mot slutkunder. Genom att bredda och förbättra våra produkter och tjänster med nya produktkategorier, ser vi att koncernen i allt större utsträckning kommer utgöra en ”one stop shop”-möjlighet för kunder som söker helhetslösningar för skydd av byggnader och infrastruktur.
• Vi avser att behålla vårt fokus på små och medelstora företag som presenterar en god synergipotential med vår nuvarande affärsverksamhet.

ETABLERAD MARKNADSPOSITION

Styrkor

Följande faktorer bedöms vara till fördel för koncernen:

Mogen och konsoliderad industri Tätskiktsmarknaden är konsoliderad där marknadsandelarna tenderar att förbli stabila över tid. Lokal produktion är en förutsättning då transportkostnaderna står för en betydande del av de totala kostnaderna (hög vikt i förhållande till produktvärdet) och kunderna förväntar sig korta leveranstider, vilket förutsätter att tillverkarna har tillförlitliga och effektiva logistiklösningar.
Produktionsprocesserna är till hög grad automatiserade, vilket minskar konkurrensen från länder som kan dra nytta av billig arbetskraft. De olika tätskiktsmarknaderna kännetecknas även av nationella skillnader i byggregler och -traditioner.

Långsiktigt förtroende är av avgörande betydelse

Kunder söker beprövade och väletablerade produkter och material från starka varumärken med lång tradition av kvalitet och kunskap då långvarig beständighet har avgörande betydelse.
Koncernens välrenommerade varumärken, i kombination med partnerskap, utbildningsprogram och teknisk service samt starkt motiverade medarbetare, har bidragit till att skapa långsiktiga kundrelationer.

Hög kvalitet på tätskikt avgörande

Ett bestående tätskikt är nyckeln till en tät och hållbar byggnad och fel i materialval, dess kvalitet och installation kan få långtgående konsekvenser. Tätskikt och relaterade lösningar är avgörande för byggnadens livslängd samtidigt som det står för
en liten del av den totala byggkostnaden. Därför anlitar byggföretag kvalificerade takinstallatörer som har den nödvändiga förståelsen för det bästa materialet för byggnaden.

Stabil efterfrågan av bitumenprodukter

Det finns en fortsatt preferens för bitumenbaserade lösningar som det lämpligaste tätskiktsmaterialet varför det utgör det primära materialvalet på Nordic Waterproofings marknader.