Uppförandekod

UPPFÖRANDEKODEN ÄR GRUNDEN FÖR ALLA AKTIVITETER

Vi syftar till att upprätthålla en arbetsmiljö kännetecknad av ansvar och delaktighet, etik och moral, öppenhet och samarbete. Kombinerat med ett fokus på kunden och deras behov, gör dessa värderingar det möjligt för koncernen att uppfylla sina mål och strategiska prioriteringar. En viktig del av en säker arbetsmiljön är att se till att ingen är utsatt för diskriminering eller sexuella trakasserier. Nordic Waterproofings arbetsplatser kännetecknas av respekt för mångfald och olika kvaliteter, kunskap och färdigheter, oavsett kön, religion, etnisk bakgrund, ålder eller sexuell läggning.

Koncernens uppförandekod, som inkluderar områdena mänskliga rättigheter, miljö, arbetsmiljö och affärsetik/antikorruption är grunden för alla aktiviteter inom koncernen och gäller för alla anställda och koncernens styrelse utan undantag. Uppförandekoden och utbildningsmaterial finns på alla nio språk som talas inom koncernen och konfirmerades av styrelsen under 2021.

Uppförandekod för leverantörer

Nordic Waterproofing har också antagit en Uppförandekod för leverantörer som baseras på FN:s Global Compact tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt korruptionsbekämpning.

WHISTLEBLOWER

En whistleblowerpolicy och -funktion är etablerad där anmälningar tas emot av en extern oberoende part, advokatbyrån Moll Wendén, där anmälaren alltid kan känna sig säker på att ens identitet är skyddad. Denna kan nås både genom telefon och mail. Information hur anmälan kan göras finns bland annat på koncernens webbsida: Visselblåsare – Nordic Waterproofing