Bolagsordning

Nordic Waterproofing Holding AB, org.nr 556839-3168

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Nordic Waterproofing Holding AB. Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Helsingborg.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva forskning, tillverkning, försäljning och distribution av byggmaterialprodukter och därtill relaterade tjänster samt annan därmed förenlig verksamhet, inklusive att äga aktier i andra entiteter och att tillhandahålla lån eller finansiering till andra entiteter i koncernen.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor. Antalet aktier skall uppgå till lägst 20 000 000 aktier och högst 80 000 000 aktier.

§ 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter.

§ 6 Revisorer

Bolaget ska ha minst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 8 Deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i det föregående.

§ 9 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 10 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

§ 11 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

  1. Val av ordförande vid stämman;
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  3. Godkännande av dagordning;
  4. Val av en eller två justeringspersoner;
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  6. Föredragning av framlagd årsredovisning och, i förekommande fall, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
  7. Beslut om a. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balans-räkningen, c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
  8. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden;
  9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
  10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

§ 13 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma får hållas, förutom där bolaget har sitt säte, i Stockholm.

§ 14 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 

 

Antagen av årsstämman den 29 april 2021