Valberedning

Årsstämman beslutar om processen för val av styrelse och revisorer. Årsstämman 2022 antog en instruktion för valberedningen som gäller tillsvidare.

Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till posterna som ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt lämna förslag på arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@nordicwaterproofing.com.

Vid årsstämman den 29 april 2021 beslutades att Nordic Waterproofings valberedning ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägare som önskar delta i valberedningen, jämte bolagets styrelseordförande. I enlighet med aktieägarnas beslut har Nordic Waterproofings valberedning bildats och består av totalt fyra ledamöter.

  • Ulf Hedlundh, Svolder AB, valberedningens ordförande
  • Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder
  • Anna Sundberg, Handelsbanken Fonder
  • Erik Kjellgren, Länsförsäkringar fonder

Mats O Paulsson, styrelseordförande i Nordic Waterproofing Holding AB är adjungerad i valberedningen.

Sammantaget representerar valberedningen 36,1 procent av röstetalet för samtliga aktier i Nordic Waterproofing Holding AB, baserat på ägarbilden den 31 augusti 2021.