Delårsrapport, januari–juni 2021

Kvartalets omsättning överstiger 1 miljard SEK för första gången

Andra kvartalet 2021

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 13 procent till 1 067 MSEK (949), varav organisk tillväxt uppgick till 8 procent, förvärv påverkade med 7 procent och valuta med -3 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 850 MSEK (753) och i Installation Services till SEK 246 MSEK (228)
 • Bruttovinsten ökade till 327 MSEK (281),
  bruttomarginalen ökade till 30,6% (29,7%)
 • EBITDA ökade till 192 MSEK (166),
  EBITDA marginalen till 18,0% (17,4%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 160 MSEK (137), EBIT marginalen ökade till 15,0% (14,4%)
 • Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 16,8 procent (15,6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 114 MSEK (114)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 4,84 SEK (4,55) respektive 4,80 SEK (4,51)

Januari-juni 2021

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 9 procent till 1 771 MSEK (1 618), varav organisk tillväxt uppgick till 6 procent, förvärv påverkade med 7 procent och valuta med -3 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 1 413 MSEK (1 291) och i Installation Services till SEK 399 MSEK (379)
 • Bruttovinsten ökade till 510 MSEK (441),
  bruttomarginalen ökade till 28,8% (27,2%)
 • EBITDA ökade till 242 MSEK (198),
  EBITDA marginalen ökade till 13,7% (12,2%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 182 MSEK (139), EBIT marginalen ökade till 10,3% (8,6%)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27 MSEK (28)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 5,31 SEK (4,18) respektive SEK 5,27 (4,14)

VD’s kommentarer

Kvartalets omsättning överstiger 1 miljard SEK för första gången

Koncernens nettoomsättning i det andra kvartalet ökade med 13 procent jämfört med föregående år, från 949 MSEK till 1 067 MSEK, för första gången översteg koncernens omsättning 1 miljard SEK i ett enskilt kvartal. Den organiska tillväxten var 8 procent, påverkan från förvärv 7 procent och valutaomräknings-effekterna var -3 procent.

EBIT för det andra kvartalet uppgick till 160 MSEK, att jämföra med 137 MSEK för motsvarande period föregående år. Den positiva utvecklingen för rörelseresultet förklaras i huvudsak av god tillväxt, operationell effektivitet och god kostnadskontroll. Vår avkastning på sysselsatt kapital på 16,8 procent (15,6) är fortsatt över vårt finansiella mål. Vårt kassaflöde från den löpande verksamheten var i nivå med föregående år på 114 MSEK (114).

Under det andra kvartalet har flertalet av våra leverantörer genomfört betydande kostnadsökningar för samtliga våra enheter. Detta har fått oss att avisera motsvarande prisökningar till våra kunder. Om situationen med kostnads-ökningar på våra insatsmaterial fortsätter så förväntar vi oss en marginalpress för vissa av våra verksamheter under de kommande månaderna.

Under kvartalet har koncernen inrättat en tjänst som CSO – Hållbarhetschef. Susanne Højholt, Group R&D Manager, tillträdde tjänsten med omedelbar verkan och i kombination med sitt nuvarande ansvar.

Vi har gjort ett förvärv under det andra kvartalet och har fortsatt en stark balansräkning.

Den ökade organiska nettoomsättningen om 8 procent (7) i det andra kvartalet förklaras i huvudsak av god försäljning inom rörelsesegmentet Products & Solutions som organiskt växte 12 procent (10) medan rörelsesegmentet Installation Services minskade organiskt med -6 procent (-3).

Inom rörelsesegmentet Products & Solutions uppvisade den bitumenbaserade tätskiktsverksamheten i Norge och Finland tvåsiffrig tillväxt medan verksamheterna i Danmark och Sverige uppvisar tillväxt på en lägre nivå.
SealEco, vår syntetiska gummimembranverksamhet, fortsätter att gå starkt med tvåsiffriga tillväxttal totalt och på samtliga större marknader.
Taasinge-gruppen, vår verksamhet med prefabricerade träelement, hade en mycket stark tvåsiffrig organisk tillväxt jämfört med föregående år. Vinstförbättringsprogrammet inom Taasinge-gruppen har resulterat i en klar resultatförbättring. I både Danmark och i Norge har vi orderböcker på en god nivå och är i princip fullbelagda för 2021.
Utvecklingen av försäljningen inom våra gröna urbana miljöer, vilka säljs under varumärkena Veg Tech och Urban Green, var under kvartalet svagt negativ organiskt.

Inom rörelsesegmentet Installation Services, där försäljningen huvudsakligen genereras i Finland, minskade nettoomsättningen organiskt med -6 procent, huvudsakligen på grund av en svagare marknad. Verksamheterna inom golvbeläggningar och takunderhåll uppvisade god tillväxt.
Våra danska franchisebolag upplever fortsatt en stabil och stark marknad och hade under andra kvartalet ett EBIT-bidrag i nivå med föregående år och orderböcker klart över föregående år.

Liksom tidigare har vi inte haft någon signifikant påverkan av effekterna från Covid-19-pandemin. Vårt fokus är att skydda våra medarbetares hälsa, ta ansvar för våra samhällen samt säkerställa vår förmåga att kunna leverera till våra kunder.

Under kvartalet har vi genomfört förvärven av E Voutilainen Oy, ett finskt bolag specialiserat på flytande golvbeläggningar, samt Seikat Oy, ett finskt bolag som tillverkar långa prefabricerade takelement i trä. Vår aktiva förvärvsstrategi har efter kvartalets utgång lett till ytterligare ett förvärv då vi den 14 juli förvärvade Rakennusliike Ripatti Oy, ett finskt bolag som är expert inom fasadbeklädnad, profilerad plåt och bearbetning samt prefabricerade takfotssystem med integrerade skyddsräcken under varumärket RipRap. Vi har därmed genomfört förvärv av sex bolag så här långt under 2021

Vi fortsätter att fokusera på organisk tillväxt, lönsamhet,hållbarhet och selektiva förvärv. Vår balansräkning är solid och vi har fortsatt kapacitet att genomföra förvärv i linje med vår strategiska inriktning att främja hållbara byggnadslösningar och förbättra vårt produkt- och tjänsteutbud.

Helsingborg den 20 juli 2021

Martin Ellis,
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten

Idag, den 20 juli 2021 kl. 10:00 (CEST), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring:
Från Sverige: 08 566 427 07
Från Danmark: +45 78 15 01 08
Från Storbritannien: +44 33 33 00 90 35