Delårsrapport, januari–juni 2016

Fortsatt stark organisk tillväxt och förbättrat rörelseresultat

Andra kvartalet 2016

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 9 procent till 522 MSEK (481), varav organisk tillväxt uppgick till 10 procent. Nettoomsättningen var den högsta hittills för koncernen i ett andra kvartal.
 • Nettoomsättningen för Product & Solutions uppgick till 397 MSEK (377) och för Installation Services till 156 MSEK (129)
 • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster ökade med 27 procent och uppgick till 84 MSEK (66), vilket var det högsta hittills för koncernen i ett andra kvartal
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 75 MSEK (59)
 • Operativt kassaflöde uppgick till 41 MSEK (39)
 • Vinsten per aktie före och efter utspädning var 2.31 SEK (1.62)

Januari–juni 2016

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 6 procent till 846 MSEK (800), varav organisk tillväxt uppgick till 7 procent. Nettoomsättningen var den högsta hittills för koncernen under ett första halvår.
 • Nettoomsättningen för Products & Solutions uppgick till 656 MSEK (630) och för Installation Services till 236 MSEK (206)
 • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster ökade med 38 procent och uppgick till 96 MSEK (70), vilket var det högsta hittills för koncernen under ett första halvår.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 83 MSEK (80)
 • I linje med sedvanlig säsongsvariation var det operativa kassaflödet negativt och uppgick till -10 MSEK (-21)
 • Vinsten per aktie före och efter utspädning var 2.32 SEK (2.03)

Meddelande från VD

Stark försäljningstillväxt och betydande resultatförbättring

Nordic Waterproofings verksamhet utvecklades starkt under det andra kvartalet 2016, vårt första som börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholms Mid Cap-segment. Koncernens försäljning ökade med 9 procent och rörelse-resultat (EBIT) före jämförelsestörande poster ökade med 27 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Denna utveckling, i kombination med vårt starka första kvartal, har resulterat i det bästa första halvåret någonsin för Koncernen. Försäljningen ökade med 6 procent och justerat rörelseresultat (EBIT) ökade med 38 procent jämfört med motsvarande period 2015. Vårt fokus är att ge våra kunder marknadens bästa service, högsta produktkvalitet och logistiklösningar och vi ser fortsatt fram emot ett bra helår för Nordic Waterproofing Group.

Nordic Waterproofing är en av norra Europas ledande producenter och leverantörer av tätskiktprodukter och tillhörande tjänster för att täta, skydda och bevara byggnader och infrastrukturer.

Koncernens nettoomsättning under det andra kvartalet 2016 uppvisade en tillväxt om 9 procent, från 481 till 522 MSEK, jämfört med motsvarande period föregående år, med bidrag från våra båda rörelsesegment. Rörelsesegmentet Products & Solutions fortsätter en god utveckling och får bra stöd av en stark utveckling inom rörelsesegmentet Installation Services, som rapporterade en försäljningsökning om 22 procent till följd av en förbättrad efterfrågesituation i Finland. Vi ser en fortsatt god efterfrågetrend i Danmark. Den svenska marknaden har en fortsatt god utveckling, även om vi noterade en något svagare efterfrågan från kunder inom säljkanalen Gör-det-själv (GDS) samt från försäljningen av produkter till infrastrukturrelaterade projekt. Efter ett något svagt första kvartal har försäljningen i Norge återvänt till en väsentlig positiv tillväxttrend. Den finska marknaden har bekräftat de tidiga signalerna på tillväxt som vi såg i början av året, främst som en följd av kundernas projekt i Helsingforsregionen.

Rörelsesegmentet Products & Solutions redovisade en betydande tillväxt med förbättrad marginal till följd av ökade försäljningsvolymer i kombination med fortsatt fokus på kostnadsoptimering. Priserna på olja och bitumen under perioden var relativt låga, även om de låg på en högre nivå än under årets första kvartal.

Rörelsesegmentet Installation Services redovisade förbättrade resultat, främst till följd av ökade volymer i vår finska verksamhet. Vår totala orderbok inom Installation Services är på en fortsatt god nivå i jämförelse med motsvarande period i 2015. Största delen av rörelsesegmentets verksamhet består av våra egna bolag i Finland samt franchise-bolag i Danmark.

Sammanfattningsvis anser vi att de goda resultat vi har levererat under de första sex månaderna av 2016 bekräftar styrkan i vår affärsmodell. Vi kommer att fortsätta stärka våra positioner på våra kärnmarknader, samtidigt som vi utvärderar tillväxtmöjligheterna i utvalda länder och marknadsnischer.

Vejen den 23 augusti 2016

Martin Ellis
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten

Idag, kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring: Från Sverige: 08-566 425 09 Från Danmark: +45 35 44 55 76 Från Storbritannien: +44 20 3008 9808

För mer information, vänligen kontakta

Martin Ellis, VD och koncernchef, tel: +45 3121 3669
Jonas Olin, CFO, tel: 0708 29 14 54
Anders Antonsson, Investor Relations, tel: 0709 99 49 70

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den23 augusti 2016, kl. 08:00 CET.