STYRELSEN HAR BESLUTAT ATT UTNYTTJA BEMYNDIGANDE OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER

Styrelsen i Nordic Waterproofing Holding AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 april 2022 beslutat att återköpa maximalt 92 801 egna aktier på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 22 mars 2023 till och med den sista handelsdagen före årsstämman 2023 till ett sammanlagt belopp om högst 25 miljoner kronor.

Syftena med återköpen av aktier är att säkra bolagets förpliktelser med anledning av bolagets långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram LTIP 2022, inklusive täckande av sociala avgifter. Återköpen av bolagets egna aktier kommer att förvaltas av Nordea Bank Abp som fattar sina handelsbeslut avseende bolagets aktier oberoende av och utan inflytande från bolaget med hänsyn till den tidpunkt återköpen sker.
Återköpen av bolagets egna aktier ska uppfylla följande villkor:

  1. Maximalt 92 801 aktier får återköpas till ett sammanlagt belopp om högst 25 miljoner kronor. Bolagets innehav vid var tid får dock aldrig överstiga tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
  2. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.
  3. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 22 mars 2023 till och med sista handelsdagen före årsstämman 2023.
  4. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  5. Betalning av aktier ska erläggas kontant.

Rapportering kommer att ske till Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler.
Det totala antalet aktier i Nordic Waterproofing Holding uppgår till 24 083 935. Bolaget innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 84 097 egna aktier. Vid fullt genomfört återköp kommer bolaget att inneha aktier motsvarande maximalt cirka 0,73 procent av bolagets utgivna aktier.