Kvartalsrapport 1, januari–mars 2017

Första kvartalet 2017 i linje med våra tillväxtmål

Första kvartalet 2017

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 17 procent, till 380 MSEK (324), varav strukturell tillväxt uppgick till 10 procentenheter till följd av förvärv under det första kvartalet
  • Nettoomsättningen i Product & Solutions ökade med 16 procent till 299 MSEK (259) och nettoomsättningen i Installation Services ökade med 21 procent till 96 MSEK (79)
  • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster minskade till 9 MSEK (12)
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 5 MSEK (8)
  • Operativt kassaflöde uppgick till -17 MSEK (-48)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,06 SEK (0,01)

Meddelande från VD

Första kvartalet 2017 i linje med våra tillväxtmål

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet ökade med 17 procent jämfört med första kvartalet föregående år, från 324 MSEK till 380 MSEK. Försäljningen stärktes genom goda väderförhållanden och att påskhelgen inföll under andra kvartalet i år samt genom bidrag från våra två nyligen genomförda bolagsförvärv, EPDM Systems och SPT-Painting.

Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 9 MSEK, något lägre än föregående års 12 MSEK. Detta förklaras främst av ökade admini-strativa kostnader till följd av börsintroduktionen i juni 2016 och ökade råmaterial­kostnader jämfört med motsvarade period 2016. Vi noterar fortsatta prisökningar i våra viktigaste råmaterial, vilket kommer att bli än mer synligt under andra kvartalet 2017. Detta betyder i sin tur att vi måste höja försäljnings­priserna till våra kunder. Båda förvärven som genomfördes under det första kvartalet 2017 bidrog positivt till rörelseresultatet.

I april genomförde vi årets tredje förvärv, och levererade därmed enligt vårt löfte att utveckla verksamheten genom både intern och extern tillväxt. Det finländska företaget LA-Kattohuolto är specialiserat på takläggning och -underhåll och omsätter årligen omkring 20 MSEK. I kombination med vår verksamhet inom KerabitPro och Al-Katot ger detta förvärv oss möjlighet att ytterligare utöka vårt nuvarande erbjudande för underhåll och service av tak, ett segment som gynnas av ökande efterfrågan.

Båda rörelsesegmenten bidrog till att vår nettoomsättning ökade med 15 procent. Rörelsesegmentet Products & Solutions rapporterade en ökning om 16 procent, medan rörelsesegmentet Installation Services uppnådde en ökning om 21 procent, till följd av en ökad efterfrågan i Finland.

Inom vårt rörelsesegment Products & Solutions bidrog alla länder positivt. I Danmark fortsatte den positiva efterfrågan. Vår svenska verksamhet visade en positiv förändring i försäljningen med en tillväxt om 8 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i Norge fortsatte med det starka momentum som uppvisats under senare kvartal. Den finländska marknaden fortsatte den positiva utvecklingen som påbörjades under början på 2016 och uppvisade en försäljningsökning om 9 procent. SealEco visade en stabil försäljningsutveckling jämfört med föregående år, med bidragande försäljning från det senaste förvärvet EPDM Systems.

Installation Services i Finland uppnådde en viss ökning av försäljningen under första kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal 2016 och jämförbar verksamhet Det senaste förvärvet SPT-Painting, bidrog med försäljning från och med 1 februari 2017. Våra danska franchiseföretag fortsatte att prestera bra under första kvartalet och bidrog starkare till EBIT jämfört med föregående år.

Resultat per aktie för kvartalet var -0,06 SEK (0,01).

Jag är glad över att kunna välkomna ett nytt företag, finska LA-Kattohuolto, till vår koncern. Vi har sett, och kommer att fortsatt se en stigande efterfrågan på tjänster och underhåll för tak. Med sin specifika kompetens, i kombination med vår befintliga verksamhet, kommer LA-Kattohuolto att förstärka våra resurser att ge våra kunder det bästa erbjudandet inom detta område.

Bra integrering av nyligen förvärvade företag är avgörande för vår koncerns framgång. Det gläder mig att kunna meddela att integrationen av EPDM Systems och SPT-Painting, de senaste medlemmarna i vår koncern, fungerar bra.

Vejen den 9 maj 2017

Martin Ellis,
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten

Idag, den 9 maj 2017 kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring: Från Sverige: 08-566 426 92 Från Danmark: +45 82 33 31 78 Från Storbritannien: +44 20 3008 9801

För mer information, vänligen kontakta

Martin Ellis, VD och koncernchef tel: +45 31 21 36 69 Jonas Olin, CFO tel: 0708 29 14 54 Anders Antonsson, Investor Relations tel: 0709 99 49 70

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss­bruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2017, kl. 08:00 CET.