Kommuniké från årsstämman i Nordic Waterproofing Holding A/S

1. Framläggande av styrelsens rapport av det avslutade verksamhetsåret

Stämman noterade styrelsens rapport av Bolagets verksamhet under det avslutade verksamhetsåret.

2. Presentation och fastställelse av årsredovisning, inklusive beslut om arvoden till styrelsen för räkenskapsåret 2019

Stämman godkände årsredovisningen, inklusive beslutet om arvoden till styrelsen för räkenskapsåret 2019.

3. Beslut om disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt fastställd årsredovisning

Stämman godkände styrelsens förslag om att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019, och att till Bolagets förfogande stående medel om totalt cirka 480,6 MSEK, inklusive årets vinst om cirka 92,5 MSEK balanseras i ny räkning. Det noterades att stämmans beslut om disposition av Bolagets vinst enligt den fastställda årsredovisningen avvek från förslaget om disposition av Bolagets vinst enligt årsredovisningen.

4. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande ledning

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande ledning.

5. Val av ledamöter till Bolagets styrelse

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag om omval av Steffen Baungaard, Allan Jørgensen, Riitta Palomäki, Mats O. Paulsson och Kristina Willgård som styrelseledamöter, samt nyval av Leena Arimo och Hannu Saastamoinen som nya styrelseledamöter för perioden fram till nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare att godkänna valberedningens förslag om val av Mats O. Paulsson till styrelsens ordförande.

Leena Arimo, född 1963, är CFO för det finska dotterbolaget till den börsnoterade svenska installations- och fastighetsservicekoncernen Bravida.

Hannu Saastamoinen, född 1960, är CEO för inomhusklimatkoncernen Swegon, ett helägt dotterbolag till börsnoterade svenska investmentbolaget Latour AB

Se www.nordicwaterproofing.com för mer information om de nya ledamöterna.

I enlighet med stämmans beslut består Bolagets styrelse av Steffen Baungaard, Allan Jørgensen, Riitta Palomäki, Mats O. Paulsson, Kristina Willgård, Leena Arimo och Hannu Saastamoinen.

6. Val av revisor och fastställelse av arvode till revisorn

Stämman beslutade att fastställa valberedningens förslag att välja Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som Bolagets revisor samt att fastställa dess förslag om ersättning till revisorn.

7. Förslag från styrelsen och aktieägare

7.1 Bemyndigande till styrelsen att förvärva egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av Bolagets egna aktier upp till tio (10) procent av vid var tid antalet utgivna aktier i Bolaget, förutsatt att förvärvet, i enlighet med danska bolagslagen (Dk. Selskabsloven) paragraf 197, kan finansieras av de medel som kan distribueras som utdelning. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervall för aktien. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

7.2 Bemyndigande till styrelsen att införa ett långsiktigt prestationsbaserat ersättningsprogram, LTIP 2020

Stämman bemyndigade styrelsen att införa LTIP 2020 i enlighet med de huvudsakliga villkor som beskrivits i kallelsen till årsstämman, på väsentligen följande villkor.

  • S.k. prestationsaktierätter som sedan berättigar till erhållande av aktier i bolaget förutsatt att villkoren för LTIP 2020 uppfylls tilldelas kostnadsfritt deltagarna i LTIP i förhållande till en fastställd procentsats av deras grundlön.
  • Tilldelningen av aktier är bl.a villkorad av att ett finansiellt mål som fastställts av styrelsen i bolaget uppfylls.
  • Utnyttjande av prestationsaktierätterna kan ske tidigast tre år efter implementeringen av LTIP 2020.
  • Antalet aktier som kan komma att överlåtas till deltagarna i LTIP 2020 kan komma att omräknas till följd av nyemission, aktiesplit, sammanläggning av aktier och/eller andra liknande händelser i enlighet med villkoren för LTIP 2020.
  • LTIP 2020 omfattar högst 35 deltagare.
  • Förutsatt att EBIT-tillväxten under perioden från 1 januari 2020 till 31 december 2022 motsvarar ett årligt genomsnitt om tio (10) procent och att aktiekursen vid tillfället för tilldelning av prestationsaktierätterna är 93,00 SEK kommer LTIP 2020 resultera i en tilldelning av totalt 124 280 prestationsaktierätter i Bolaget, vilket motsvarar ett värde om 11 558 014 SEK, exklusive sociala avgifter.
  • Bolaget kommer att behöva förvärva 142 825 egna aktier, motsvarande cirka 0,59 procent av de utstående aktierna och rösterna i Bolaget, för att säkerställa leverans av aktier enligt LTIP 2020 och för att säkerställa täckning av sociala avgifter.

7.3 Bemyndigande till styrelsen att överlåta egna aktier till personer som är berättigade att delta i LTIP 2020

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att överlåta högst 124 280 Bolagets egna aktier till deltagarna i LTIP 2020 i enlighet med de villkor som beskrivits i kallelsen till årsstämman.

7.4 Beslut att godkänna ersättning till styrelsen för räkenskapsåret 2020

Stämman godkände valberedningens förslag gällande ersättning till styrelsen för räkenskapsåret 2020 vilket betyder ersättningen till ordföranden om 500 000 SEK och de enskilda styrelseledamöterna om 275 000 SEK. Stämman godkände vidare valberedningens förslag om att ersättning för arbetet i revisionsutskottet ska utgå med 100 000 (100 000) SEK till ordföranden samt 50 000 (50 000) SEK vardera till övriga ledamöter och att arvodet för arbetet i ersättningsutskottet ska utgå med 50 000 (50 000) SEK till ordföranden samt 25 000 (25 000) SEK till övriga ledamöter. Arvodet för ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet är oförändrat gentemot ersättningen för 2019.

7.5 Beslut att bemyndiga styrelsen att öka Bolagets aktiekapital

Stämman beslutade att förnya bemyndigandet att öka aktiekapitalet som ges till styrelsen i artikel 5 i bolagsordningen samt de därav föranledda ändringarna av artiklarna 5.1, 5.2 och 5.3 i bolagsordningen.

Uppdaterad bolagsordning finns tillgängligt på www.nordicwaterproofing.com under ”Bolagsstyrning”.

7.6 Beslut om att anta nya riktlinjer för ersättning till styrelsen och verkställande ledning

Stämman beslutade att anta styrelsens presenterade förslag för nya riktlinjer för ersättning till styrelsen och verkställande ledning resulterande i strykningen av artikel 16 i bolagsordningen. Det noterades att samtliga ersättningar till styrelseledamöter skall godkännas av en årsstämma.

Uppdaterad bolagsordning finns tillgängligt på www.nordicwaterproofing.com under ”Bolagsstyrning”.

Punkt 7.7. Bemyndigande till styrelsen att beslut om vinstutdelning

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, i enlighet med bestämmelserna i den danska aktiebolagslagen (Dk. Selskabsloven), vid ett eller flera tillfällen för tiden fram tills nästa årsstämma, besluta om extra vinstutdelning till Bolagets aktieägare upp till ett belopp om 107 miljoner SEK, motsvarande 4,50 SEK per aktie.

8. Bemyndigande till stämmans ordförande

Stämman bemyndigade stämmans ordförande att genomföra de mindre justeringar, ändringar och tillägg i de beslut som tagits av årsstämman och ansökan om registrering till den danska motsvarigheten till Bolagsverket (Dk. Erhvervsstyrelsen) på det sätt som myndigheten kan kräva för att besluten ska kunna registreras.

Vejen, 15 juni 2020

Styrelsen för Nordic Waterproofing Holding A/S

Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl 12.45 CEST den 15 juni 2020.