DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2023

Installation Services EBIT förbättras medan utvecklingen inom Products & Solutions varierar

Andra kvartalet 2023

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 3 procent till 1 292 MSEK (1 255), förvärv påverkade med 8 procent, valuta med 4 procent och organisk förändring uppgick till -9 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 1 001 MSEK (1 021) och i Installation Services till SEK 350 MSEK (291)
 • Bruttovinsten minskade till 349 MSEK (379), bruttomarginalen minskade till 27,0% (30,2%)
 • EBITDA minskade till 186 MSEK (216), EBITDA marginalen minskade till 14,4% (17,2%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 143 MSEK (180), EBIT marginalen minskade till 11,0% (14,4%)
 • Avkastning på sysselsatt kaptial uppgick till 11,4 procent (16,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 157 MSEK (38)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 4,34 SEK (5,84) respektive SEK 4,31 (5,80)

Januari-Juni 2023

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 2 203 MSEK (2 167), förvärv påverkade med 7 procent, valuta med 4 procent och organisk förändring uppgick till -9 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 1 702 MSEK (1 794) och i Installation Services till SEK 590 MSEK (462)
 • Bruttovinsten minskade till 550 MSEK (616), bruttomarginalen minskade till 25,0% (28,4%)
 • EBITDA minskade till 216 MSEK (307), EBITDA marginalen minskade till 9,8% (14,2%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 131 MSEK (236), EBIT marginalen minskade till 5,9% (10,9%)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 99 MSEK (22)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 3,50 SEK (7,49) respektive SEK 3,48 (7,44)

 

VD’s kommentarer

Installation Services EBIT förbättras medan utvecklingen inom Products & Solutions varierar
Koncernens nettoomsättning i det andra kvartalet ökade med 3 procent till 1 292 MSEK jämfört med 1 255 MSEK föregående år. Påverkan från förvärv var 8 procent, valutaomräkningseffekterna var 4 procent och den organiska förändringen var – 9 procent, varav 5 procent var en påverkan från ökade försäljningspriser och volym utvecklades -14 procent. Products and Solutions utvecklas organiskt med -8 procent medan Installation Services utvcklas organiskt med – 11 procent.

EBIT för det andra kvartalet uppgick till 143 MSEK, att jämföra med 180 MSEK föregående år. Nedgången i rörelseresultat förklaras huvudsakligen av en ökad konkurrens på marknaden för syntetiska gummimembran vilken lett till lägre volymer och marginaler från fjolårets historiskt höga nivåer. Vidare lägre volymer för prefabricerade träelement, som har en högre exponering mot nybyggnation av bostäder än koncernens övriga verksamheter, vilket tillsammans med operationella utmaningar lett till lägre rörelseresultat. Sammantaget har koncernens övriga verksamheter ett operativt resultat i nivå med föregående år.

Vår avkastning på sysselsatt kapital är på 11,4 procent (16,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 157 MSEK (38), ökningen orsakades framför allt av förbättringar i rörelsekapitalet.

Vi har sett en fortsatt svag nedgång i kostnader för våra insatsvaror. Vår förväntan för nybyggnation av kommersiella fastigheter är fortsatt svagt negativ medan efterfrågan på renovering verkar vara stabil. Nybyggnation av bostäder förväntas fortsatt vara låg på kort sikt. Vi har vidtagit kostnadsbesparingar inom alla områden i koncernen för att anpassa oss till den rådande konjunkturen.

Rörelsesegmentet Products & Solutions minskade sin nettoomsättning med -2 procent (20). Påverkan från förvärv var 2 procent, valutaomräkningseffekterna var 3 procent och organisk förändring var -8 procent (15), varav 4 procent var en påverkan från ökade försäljningspriser och volym minskade med -12 procent.
Den bitumenbaserade tätskiktsverksamheten i Sverige uppvisade en tillväxt jämfört med föregående år medan övriga tre nordiska marknader noterade mindre minskningar. Nedgången i volym, som var i mitten av det ensiffriga intervallet, kompenserades nästan fullt ut av effekten från prisökningar. SealEco, vår syntetiska gummimembranverksamhet, hade en minskad försäljning på samtliga marknader.
Inom våra verksamheter med prefabricerade träelement hade Taasinge-gruppen en minskad försäljning i Danmark medan försäljningen i Norge ökade, Seikat i Finland hade en positiv utveckling på sin försäljning. Taasingegruppen har haft en svag marginalutveckling och operationella utmaningar, en ny vd har utsetts för verksamheten. Vi har orderböcker på en god nivå på samtliga tre marknader, om än lägre än i tidigare kvartal.
Försäljningen inom vår gröna infrastruktur, vilken säljs under varumärkena Veg Tech och Urban Green, hade en god tillväxt på sin försäljning jämfört med det andra kvartalet föregående år.

Rörelsesegmentet Installation Services växte med 20 procent (18) till 350 MSEK. Påverkan från förvärv var 24 procent, valutaomräkningseffekterna var 7 procent och organisk utveckling var -11 procent (5), varav 7 procent var en påverkan från ökade försäljningspriser och volym utvcklades med -19 procent. I Finland, som representerar den huvudsakliga av Installation Services, såg vi fortsatt förbättrade marginaler. I Norge, där vi har en del operationella utmaningar, hade vi en negativ volymutveckling samt försvagade marginaler. I Danmark hade våra franchisebolag ett operativt resultat över föregående år.

Vi fortsätter att fokusera på tillväxt via organisk marknadsandelar och selektiva förvärv vilket vi fortsatt har en kapacitet att genomföra. Vi har en strategiska inriktning att främja hållbara byggnadslösningar och förbättra vårt produkt- och tjänsteutbud.

Helsingborg den 20 juli 2023

Martin Ellis,
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten

Idag, den 20 juli 2023 kl. 10:00 (CEST), håller Nordic Waterproofing en webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på https://events.teams.microsoft.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på https://www.nordicwaterproofing.com en timme före webbsändningen startar.
För att delta på dator följ ovanstående länk. För att delta via telefon, ange konferens id 559 433 554# på något av följande nummer:
Från Sverige: 08 502 428 90
Från Danmark: +45 32 72 66 61
Från Storbritannien: +44 20 7660 8326
Från Finland: +358 9 85 626 548