DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2022

Koncernens nettoomsättning senaste 12 månaderna passerar 4 miljarder SEK

Andra kvartalet 2022

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 18 procent till 1 255 MSEK (1 067), varav organisk tillväxt uppgick till 11 procent, förvärv påverkade med 4 procent och valuta med 3 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 1 021 MSEK (850) och i Installation Services till SEK 291 MSEK (246)
 • Bruttovinsten ökade till 379 MSEK (327), bruttomarginalen minskade till 30,2% (30,6%)
 • EBITDA ökade till 216 MSEK (192), EBITDA marginalen minskade till 17,2% (18,0%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 180 MSEK (160), EBIT marginalen minskade till 14,4% (15,0%)
 • Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 17,9 procent (16,6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38 MSEK (114)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 5,86 SEK (4,84) respektive 5,82 SEK (4,80)

Januari-Juni 2022

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 22 procent till 2 167 MSEK (1 771), varav organisk tillväxt uppgick till 14 procent, förvärv påverkade med 5 procent och valuta med 3 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 1 794 MSEK (1 413) och i Installation Services till SEK 462 MSEK (399)
 • Bruttovinsten ökade till 616 MSEK (510), bruttomarginalen minskde till 28,4% (28,8%)
 • EBITDA ökade till 307 MSEK (242), EBITDA marginalen ökade till 14,2% (13,7%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 236 MSEK (182), EBIT marginalen ökade till 10,9% (10,3%)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22 MSEK (27)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 7,48 SEK (5,31) respektive SEK 7,43 (5,27)

VD’s kommentarer

Koncernens nettoomsättning senaste 12 månaderna passerar 4 miljarder SEK

Koncernens nettoomsättning i det andra kvartalet ökade med 18 procent jämfört med föregående år, från 1 067 MSEK till 1 255 MSEK. Den organiska tillväxten var 11 procent, varav 13 procent var en påverkan från ökade försäljningspriser, volym utvecklades -2 procent, påverkan från förvärv var 4 procent och valutaomräkningseffekterna var 3 procent. Products and Solutions bidrar med 15 procent till organisk tillväxt medan Installation Services bidrar med 5 procent.

EBIT för det andra kvartalet uppgick till 180 MSEK, att jämföra med 160 MSEK för motsvarande period föregående år. Den positiva utvecklingen för rörelseresultet förklaras av ökad lönsamhet inom Products & Solutions drivet av högre försäljning samt ett proaktivt agerande för att hantera kostnadsinflationen. Lönsamheten inom Installation Services var något lägre än föregående år.

Vår avkastning på sysselsatt kapital på 17,9 procent (16,6) är fortsatt väsentligt över vårt gränsvärde på 13 procent. Förbättringen har drivits av det förbättrade operativa resultatet medan förändringen i rörelsekapital har påverkats negativt av ökade kundfordringar som en följd av ökad försäljning samt ökat lagervärde på grund av höjda materialpriser, högre lager av råmaterial och färdigvaror för att säkerställa vår leveransförmåga.

Inom en relativt rörlig makromiljö ser vi en stabilisering av kostnader på insatsvaror och ytterligare tecken på något långsammare efterfrågan för nybyggnation. Vi bedömer vi har kunnat öka vår marknadsandel för de flesta av våra affärsenheter.

Den ökade organiska nettoomsättningen om 11 procent (8) i det andra kvartalet förklaras i huvudsak av god försäljning inom rörelsesegmentet Products & Solutions som organiskt växte 15 procent (12), varav 14 procent var en påverkan från ökade försäljningspriser och volym bidrog med 1 procent. Rörelsesegmentet Installation Services ökade organiskt med 5 procent (-6), varav 7 procent var en påverkan från ökade försäljningspriser och volym utvcklades med -2 procent.

Inom rörelsesegmentet Products & Solutions uppvisade den bitumenbaserade tätskiktsverksamheten en stark tvåsiffrig tillväxt på alla våra fyra nordiska marknader. SealEco, vår syntetiska gummimembranverksamhet, hade också en stark tvåsiffrig tillväxt. Våra större marknader redovisar en fortsatt stark efterfrågan medan den mer konsumentdrivna Distripond-verksamheten hade en svagare utveckling.
Taasinge-gruppen, vår verksamhet med prefabricerade träelement, hade en försäljning i nivå med föregående år med en starkare utveckling från den danska verksamheten. I både Danmark och i Norge har vi orderböcker på en god nivå. Seikat, vår finska verksamhet inom prefabricerade träelement, har en orderbok med full beläggning för i princip resten av 2022.
Utvecklingen av försäljningen inom vår gröna infrastruktur, vilken säljs under varumärkena Veg Tech och Urban Green, visade en stark tvåsiffrig organisk tillväxt jämfört med motsvarande period föregående år.

Inom rörelsesegmentet Installation Services ökade nettoomsättningen med 18 procent. Den organiska tillväxten var 5 procent, varav 7 procent var en påverkan från ökade försäljningspriser, volym utvecklades med -2 procent, påverkan från förvärv var 9 procent och valutaomräkningseffekterna var 4 procent.
Våra danska franchisebolag upplever fortsatt en stabil och stark marknad. Under andra kvartalet hade de ett operativt resultat på något lägre nivå än föregående år och orderböcker klart över föregående år.

Under kvartalet tecknade vi avtal att förvärva 70 procent av aktierna i VKP-gruppen, en koncern med huvudkontor i Kajana i nordöstra Finland som tillhandahåller tak- och tätskiktstjänster. Affären genomfördes den 1 juli.

Vi fortsätter att fokusera på organisk tillväxt, lönsamhet, hållbarhet och selektiva förvärv. Vår balansräkning är solid och vi har fortsatt kapacitet att genomföra förvärv i linje med vår strategiska inriktning att främja hållbara byggnadslösningar och förbättra vårt produkt- och tjänsteutbud.

Helsingborg den 19 juli 2022

Martin Ellis,
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten

Idag, den 19 juli 2022 kl. 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen en timme före webbsändningen startar.
För att delta, vänligen ring något av nedanstående nummer och ange följande pinkod 7021766#:
Från Sverige: 08 50 51 63 86
Från USA: +1 412 317 6300
Från Storbritannien: +44 20 31 98 48 84