Delårsrapport 1, januari–mars 2018

Stark tillväxt och ytterligare förvärv. 

Första kvartalet 2018

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 25 procent till 474 MSEK (380), varav organisk tillväxt uppgick till 1 procent. Företagsförvärv bidrog med 21 procent och valuta med 3 procent
  • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 368 MSEK (299) och i Installation Services till 119 MSEK (96)
  • EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 39 procent till 21 MSEK (15)
  • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster minskade till 6 MSEK (9)
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 MSEK (5)
  • Operativt kassaflöde uppgick till -61 MSEK (-17)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,13 SEK (-0,06)

Meddelande från VD

Stark tillväxt och ytterligare förvärv

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet ökade med 25 procent jämfört med föregående år, från 380 MSEK till 474 MSEK. Förvärv bidrog med 21 procent. Den organiska tillväxten var 1 procent, trots det något ofördelaktiga vädret i samtliga nordiska länder.
EBIT före jämförelsestörande poster, om 6 MSEK, var något lägre än föregående års resultat om 9 MSEK. Samtdigt ökade EBITDA till 21 MSEK jämfört med 15 MSEK under motsvarande period föregående år.
Jag är glad över att kunna meddela att vi i april, efter rapportperiodens utgång, tecknade avtal om vårt tredje förvärv i år och därmed fortsätter vi att att uppfylla vårt löfte om att utveckla vår verksamhet genom både intern och extern tillväxt. Det svenska företaget Veg Tech, en ledande specialist inom gröna tak och multifunktionella vegetationssystem, har en årlig omsättning på ca 125 MSEK inom ett segment som gynnas av ökad efterfrågan.
Båda rörelsesegmenten bidrog till att vår nettoomsättning ökade med 25 procent. Medan rörelsesegmentet Products & Solutions rapporterade en försäljningsökning om 23 procent, uppnådde rörelsesegmentet Installation Services en ökning på 24 procent till följd av både ökad aktivitet och efterfrågan på den finska marknaden.
Inom segmentet Products & Solutions fortsatte Danmarks trend med god efterfrågan och SealEco visade en stabil tillväxt från projektverksamheten, särskilt inom membran och dammar. Vår svenska och norska verksamhet påverkades negativt av den långa och kalla vintern, som främst påverkat försäljningen till bygghandeln och GDS-segmentet.
Installation Services i Finland uppnådde en omsättningsökning med 12 procent under första kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal 2017 och jämförbar verksamhet. Vår verksamhet inom installation av låglutande tak i Finland uppvisar tillväxt och bibehåller sin marknadsandel. Programmet för optimering av lönsamheten utvecklas enligt plan inom den större enheten i Finland. De positiva finansiella effekterna förväntas vara synliga från mitten av 2018. Våra danska franchiseföretag fortsatte att utvecklas väl under första kvartalet, med ett förbättrat bidrag till EBIT jämfört med föregående år.
Resultat per aktie för kvartalet var -0,13 SEK (-0,06).
I januari slutfördes Taasinges förvärv av Ugilt i Danmark, och i mars förvärvades 75 procent av aktierna i Ringsaker Vegg- og Tagelementer (RVT), i Norge. Båda dessa förvärv ingår i strategin för att göra Taasinge till en betydande aktör på den nordiska marknaden för prefabricerade tak- och fasadelement och jag välkomnar med stor glädje våra nya kollegor i Danmark och Norge till vår koncern.
I april, efter rapportperiodens utgång, tecknades avtal om att förvärva Veg Tech i Sverige, en av de ledande aktörerna inom vegetationsteknologi i Norden. Veg Tech odlar, utvecklar och förser byggnader och städer med multifunktionella vegetationssystem som bidrar till att naturligt fördröja infiltrationen av regnvatten, förbättra vattenkvaliteten och gynnar och förbättrar biologisk mångfald. Företaget erbjuder gröna lösningar som skapar levande och hållbara städer för tak, gårdar och takterrasser, vatten och markmiljöer, gröna fasader etc., och är idag en ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Över hela Norden erbjuds kunder ett brett sortiment av högkvalitativa växtprodukter som gröna tak och fasader, gröna gårdar och rening av vatten. Veg Techs solida position inom vegetationsteknik och gröna tak är ett perfekt komplement till vårt befintliga erbjudande av högkvalitativa tätskiktslösningar. Genom förvärvet av Veg Tech uppvisar och förstärker vi vårt engagemang för hållbara och miljöeffektiva lösningar för byggbranschen. För närvarande pågår due diligence och förvärvet förväntas slutföras under andra kvartalet 2018.
Vejen den 3 maj 2018
Martin Ellis,
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten

Idag, den 3 maj 2018 kl 9:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring:
Från Sverige: 08-503 365 63
Från Danmark: +45 35 44 55 76
Från Storbritannien: +44 20 3008 9810

 

För mer information, vänligen kontakta
Martin Ellis, VD och koncernchef tel: +45 31 21 36 69
Jonas Olin, CFO & investerarrelationer tel: 0708 29 14 54

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss­bruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018, kl. 08:00 CET.