Delårsrapport, januari–september 2021

God lönsamhet trots ökade kostnader och förseningar i byggprojekt

Tredje kvartalet 2021

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 10 procent till 1 003 MSEK (916), varav organisk tillväxt uppgick till 1 procent, förvärv påverkade med 9 procent och valuta med -1 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 746 MSEK (694) och i Installation Services till SEK 281 MSEK (249)
 • Bruttovinsten ökade till 298 MSEK (283),
  Bruttomarginalen minskade till 29,8% (30,9%)
 • EBITDA ökade till 176 MSEK (164),
  EBITDA marginalen minskade till 17,5% (17,9%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 140 MSEK (133),
  EBIT marginalen minskade till 14,0% (14,6%)
 • Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 17,1 procent (15,6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 101 MSEK (250)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 3,58 SEK (4,10) respektive 3,56 SEK (4,07)

Januari-september 2021

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 9 procent till 2 774 MSEK (2 534), varav organisk tillväxt uppgick till 4 procent, förvärv påverkade med 8 procent och valuta med -2 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 2 159 MSEK (1 986) och i Installation Services till SEK 680 MSEK (628)
 • Bruttovinsten ökade till 809 MSEK (722),
  Bruttomarginalen ökade till 29,2% (28,5%)
 • EBITDA ökade till 418 MSEK (361),
  EBITDA marginalen ökade till 15,1% (14,3%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 323 MSEK (272),
  EBIT marginalen ökade till 11,6% (10,7%)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 127 MSEK (279)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 8,89 SEK (8,28) respektive SEK 8,83 (8,21)

VD’s kommentarer

God lönsamhet trots ökade kostnader och förseningar i byggprojekt
Koncernens nettoomsättning i det tredje kvartalet ökade med 10 procent jämfört med föregående år, från 916 MSEK till 1 003 MSEK. Den organiska tillväxten var 1 procent, påverkan från förvärv 9 procent och valutaomräkningseffekterna var
-1 procent. Organisk tillväxt på 1 procent kommer från 4 procent inom Products and Solutions, hela ökningen kan relateras till prishöjningar, och -8 procent inom Installation Services i Finland. Det senare har främst orsakats av förseningar på arbetsplatser som en konsekvens av materialbrist och att vi agerat disciplinerat i att upprätthålla våra marginaler.

EBIT för det tredje kvartalet uppgick till 140 MSEK, att jämföra med 133 MSEK för motsvarande period föregående år. Den positiva utvecklingen för rörelseresultet förklaras av det förbättrade resultatet för området prefabricerade träelement och har uppnåtts trots lägre marginal på grund av ökade råmaterialpriser för andra områden inom Products & Solutions samt lägre resultat från verksamheterna inom Installation Services. Vår avkastning på sysselsatt kapital på 17,1 procent (15,6) är fortsatt väsentligt över vårt gränsvärde på 13,0 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten har påverkats negativt av uppbyggnaden av lager för att säkerställa vår leveransförmåga samt av förseningar på byggarbetsplatser.

Signifikant högre insatskostnader har haft en negativ påverkan för båda våra segment. Inom Products&Solutions arbetar vi med att kompensera för detta genom ett flertal prishöjningar men förväntar oss en tidsfördröjning på flera veckor. Inom Installation Services förväntar vi oss en mindre negativ effekt under den överblickbara framtiden.

Vi har förvärvat det finska bolaget Ripatti under det tredje kvartalet och har därmed genomfört sju förvärv under året.

Den ökade organiska nettoomsättningen om 1 procent (2) i det tredje kvartalet förklaras i huvudsak av god försäljning inom rörelsesegmentet Products & Solutions som organiskt växte 4 procent (7) medan rörelsesegmentet Installation Services minskade organiskt med -8 procent (-2).

Inom rörelsesegmentet Products & Solutions uppvisade den bitumenbaserade tätskiktsverksamheten i Sverige en stark tvåsiffrig tillväxt medan verksamheterna i Danmark, Norge och Finland uppvisade tillväxt på en lägre nivå.
SealEco, vår syntetiska gummimembranverksamhet, hade en nettoomsättning i nivå med föregående år. De flesta större marknader redovisar en tillväxt medan Distripond-verksamheten hade en svagare utveckling i kvartalet.
Taasinge-gruppen, vår verksamhet med prefabricerade träelement, hade en fortsatt tvåsiffrig organisk tillväxt jämfört med föregående år. Vinstförbättringsprogrammet inom Taasinge-gruppen har resulterat i en resultatförbättring. I både Danmark och i Norge har vi orderböcker på en god nivå och är fullbelagda för 2021. Även Seikat, vår finska verksamhet inom prefabricerade träelement har en stark orderbok med full beläggning in i det andra kvartalet 2022.
Utvecklingen av försäljningen inom våra gröna urbana miljöer, vilka säljs under varumärkena Veg Tech och Urban Green, var organiskt på samma nivå som motsvarande period föregående år.

Inom rörelsesegmentet Installation Services, där försäljningen huvudsakligen genereras i Finland, minskade nettoomsättningen organiskt med -8 procent, huvudsakligen på grund av förseningar på arbetsplatser som en konsekvens av materialbrist. Verksamheterna inom takunderhåll uppvisade god tillväxt.
Våra danska franchisebolag upplever fortsatt en stabil och stark marknad och hade under tredje kvartalet ett EBIT-bidrag något under föregående år och orderböcker klart över föregående år.

Under kvartalet har vi genomfört förvärvet av Rakennusliike Ripatti Oy, ett finskt bolag som är expert inom fasadbeklädnad, profilerad plåt och bearbetning samt prefabricerade takfotssystem med integrerade skyddsräcken under varumärket RipRap. Vi har därmed genomfört förvärv av sju bolag så här långt under 2021.

Vi fortsätter att fokusera på organisk tillväxt, lönsamhet, hållbarhet och selektiva förvärv. Vår balansräkning är solid och vi har fortsatt kapacitet att genomföra förvärv i linje med vår strategiska inriktning att främja hållbara byggnadslösningar och förbättra vårt produkt- och tjänsteutbud.

Helsingborg den 2 november 2021

Martin Ellis,
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten
Idag, den 2 november 2021 kl. 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen en timme före webbsändningen startar.
För att delta, vänligen ring:
Från Sverige: 08 566 427 07
Från Danmark: +45 78 15 01 07
Från Storbritannien: +44 33 33 00 92 74