Aktiekurs

Idag är första dag för handel i Nordic Waterproofing Holding AB på Nasdaq Stockholm

Fusionen mellan Nordic Waterproofing Holding A/S och Nordic Waterproofing Holding AB (”Bolaget”) (som tidigare meddelats i PM 2019-12-10, PM 2020-06-26, PM 2020-09-11, PM 2020-10-15 och PM 2020-11-19) verkställdes den 26 november 2020. I samband därmed avnoterades och upplöstes Nordic Waterproofing Holding A/S och aktieägare erhöll aktier i Bolaget. Idag är första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.
  För mer…

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S

Nordic Waterproofing Holding A/S (”Nordic Waterproofing” eller ”Bolaget”) har idag den 15 oktober 2020 hållit extra bolagsstämma på Bolagets kontor på Rönnowsgatan 12 i Helsingborg. 1.            Beslut om godkännande av den gränsöverskridande omvända fusionen mellan Bolaget och Nordic Waterproofing Holding AB Stämman beslutade att godkänna den gränsöverskridande omvända fusionen mellan Bolaget, som överlåtande bolag,…

Nordic Waterproofing antar en fusionsplan, publicerar ett noteringsprospekt samt avser att kalla till extra bolagsstämma i arbetet med att genomföra en flytt av moderbolaget till Sverige.

Nordic Waterproofing Holding A/S (”Nordic Waterproofing” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en flytt av moderbolaget från Danmark till Sverige i syfte att förenkla den legala strukturen (som tidigare meddelats i PM 2019-12-10 och PM 2020-06-26). Styrelserna för Bolaget och dess helägda svenska dotterbolag Nordic Waterproofing Holding AB har antagit en fusionsplan innebärande att flytten av moderbolaget kommer att genomföras genom en gränsöverskridande omvänd fusion. Efter fusionen kommer Nordic Waterproofing Holding AB att vara koncernens nya moderbolag med samma aktieägarstruktur som i Nordic Waterproofing Holding A/S. Aktierna i Nordic Waterproofing Holding AB avses upptas till handel på Nasdaq Stockholm i samband med fusionens verkställande, Nordic Waterproofing-koncernen kommer att fortsätta handlas på Nasdaq Stockholm, koncernens verksamhet kommer att vara oförändrad och inga anställda påverkas.

Rapportering av transaktioner i Nordic Waterproofing Holding A/S aktier gjorda av ledande befattningshavare och deras närstående

I enlighet med artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning meddelar Nordic Waterproofing Holding A/S härmed mottagande av information om följande transaktioner i företagets aktier som gjorts av ledande befattningshavare och deras närstående.
Aktierna tilldelas enligt utfall i Nordic Waterproofings långsiktiga incitamentsprogram 2017 (LTIP 2017).

DELÅRSRAPPORT, januari–juni 2020

Starkt kvartal med förbättrade nyckeltal
Andra kvartalet 2020 Koncernens nettoomsättning ökade med 7 procent till 949 MSEK (889), varav organisk tillväxt uppgick till 7 procent Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 753 MSEK (688) och i Installation Services till SEK 228 MSEK (234) Bruttovinsten ökade till 282 MSEK (238), bruttomarginalen ökade till 29,8% (26,7%) EBITDA ökade till 166 MSEK (124), EBITDA marginalen till…

Arbetet med att undersöka möjligheterna att genomföra en flytt av moderbolaget i Nordic Waterproofing till Sverige fortsätter. Positivt förhandsbesked erhållet i Danmark.

Som tidigare meddelats (PM 2019-12-10) har styrelsen för Nordic Waterproofing Holding A/S (”Nordic Waterproofing”) beslutat att undersöka möjligheterna att förenkla koncernens legala struktur genom att genomföra en flytt av moderbolaget från Danmark till Sverige. Som ett led i denna granskning har Nordic Waterproofing ansökt om ett bindande förhandsbesked i Danmark. Företaget har nu fått detta förhandsbesked med ett beslut om att den föreslagna strukturen för denna process att inte kommer att utlösa några negativa skattekonsekvenser i Danmark. Detta besked är ett viktigt bidrag till processen som nu fortsätter med att ytterligare undersöka förutsättningarna och genomförbarheten av en flytt av moderbolaget.

Nordic Waterproofing har tecknat avtal om att förvärva 25% av aktierna i Playgreen Finland Oy, ett företag som erbjuder försäljning och installationer av solenergilösningar

Nordic Waterproofing Group har idag tecknat avtal om att förvärva 25% av aktierna i Playgreen Finland Oy, ett finskt företag som huvudsakligen är verksamt inom design, försäljning och installationer av solenergilösningar. Aktierna övergick till Nordic Waterproofing i samband med signering av avtalet. Playgreen Finland Oy hade under 2019 en årlig försäljning på 3,3 miljoner euro och hade 22 anställda. Vidare har Nordic Waterproofing Group en option att inom två år förvärva ytterligare 55 procent av aktierna i bolaget.

Kallelse till årsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S

Aktieägarna i Nordic Waterproofing Holding A/S (org.nr. (CVR) 33395361) (”Bolaget”) kallas härmed till Bolagets årsstämma som äger rum måndagen den 15 juni 2020, kl. 11:00 CEST. Plats: Bolagets kontor på Rönnowsgatan 12 i Helsingborg, Sverige.

Nordic Waterproofings styrelse drar tillbaka sitt utdelningsförslag, föreslår att styrelsen bemyndigas att besluta om utdelning vid en senare tidpunkt och beslutar om ett nytt datum för årsstämman

Styrelsen i Nordic Waterproofing har beslutat att dra tillbaka utdelningsförslaget, som angavs i årsredovisningen för 2019 som offentliggjordes den 2 april 2020, och föreslår istället att årsstämman bemyndigar styrelsen att under perioden fram till årsstämman 2021 besluta att dela ut upp till 107 miljoner kronor, motsvarande 4,50 kronor per aktie. Vidare har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas måndagen den 15 juni 2020 i Helsingborg.

Nordic Waterproofing A/S frias slutligen från anklagelser om konkurrensrättsintrång

Den danska konkurrensmyndigheten (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, KFST) beslutar att slutligen avsluta undersökningen av marknaden för takläggningsskador. Den 12 september 2018 ogiltigförklarade den danska konkurrensnämnden ett tidigare beslut av KFST och återförvisade ärendet till myndigheten för omprövning. Genom dagens beslut har KFST äntligen avslutat hela ärendet utan att finna några oegentligheter.

Rättelse av tidigare pressmeddelande angående rapportering av transaktioner i Nordic Waterproofing Holding A/S aktier gjorda av ledande befattningshavare och deras närstående

I pressmeddelandet som publicerades den 1 april rapporterades att transaktionen gjordes av personen själv, medan den faktiskt gjordes genom ett närstående bolag. Det korrekta pressmeddelandet följer i sin helhet nedan.
I enlighet med artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning meddelar Nordic Waterproofing Holding A/S härmed mottagande av information om följande transaktioner i företagets aktier som gjorts av ledande befattningshavare och deras närstående.

VÅRA STARKA VARUMÄRKEN SKYDDAR HEM, BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR