Nordic Waterproofing antar en fusionsplan, publicerar ett noteringsprospekt samt avser att kalla till extra bolagsstämma i arbetet med att genomföra en flytt av moderbolaget till Sverige.

I syfte att förenkla koncernens legala struktur (som tidigare meddelats i PM 2019-12-10 och PM 2020-06-26) har styrelserna för Bolaget och Nordic Waterproofing Holding AB i dag antagit en gemensam fusionsplan, enligt vilken Bolaget, såsom överlåtande bolag, ska fusioneras med Nordic Waterproofing Holding AB, såsom övertagande bolag, genom en gränsöverskridande omvänd fusion med det övertagande bolaget som överlevande bolag. Fusionsvederlaget, bestående av aktier i Nordic Waterproofing Holding AB, har bestämts med syfte att återspegla den rådande ägarstrukturen i Bolaget. Aktieägare i Bolaget kommer, i enlighet med fusionsplanen, att erhålla en aktie i Nordic Waterproofing Holding AB för varje innehavd aktie i Bolaget på dagen för fusionen.

Aktierna i Nordic Waterproofing Holding AB avses upptas till handel på Nasdaq Stockholm i samband med verkställandet av fusionen. Ansökan om upptagande till handel av aktierna i Nordic Waterproofing Holding AB på Nasdaq Stockholm har godkänts av Nasdaq Stockholms bolagskommitté, förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls, och Finansinspektionen har i dag godkänt Nordic Waterproofing Holding AB:s noteringsprospekt.

Fusionens verkställande är avhängigt aktieägarnas godkännande. Styrelsen för Bolaget avser att utfärda en kallelse till extra bolagsstämma den 14 september 2020 och att föreslå den extra bolagsstämman att besluta om att godkänna fusionen.

Avsikten är att den sista dagen för handel i aktierna i Bolaget ska infalla på eller omkring den 27 november 2020 och att verkställandet av fusionen och den första dagen för handel i aktierna i Nordic Waterproofing Holding AB ska infalla på eller omkring den 30 november 2020.

Efter den planerade flytten kommer Nordic Waterproofing-koncernen att fortsätta handlas på Nasdaq Stockholm, koncernens verksamhet kommer att vara oförändrad och inga anställda påverkas.

Den gemensamma fusionsplanen och noteringsprospektet har i dag offentliggjorts på www.nordicwaterproofing.com.