Rapportering av transaktioner i Nordic Waterproofing Holding A/S aktier gjorda av ledande befattningshavare och deras närstående

 1 Upplysningar avseende ledande befattningshavare/närstående

a) Namn: Martin Ellis

2. Anledning till inrapporteringen

a) Position/titel: Verkställande direktör och koncernchef i Nordic Waterproofing Holding A/S,

b) Initial inrapportering/ändring: Initial inrapportering

3. Upplysningar om emittenten

a) Nordic Waterproofing Holding A/S

b) LEI 549300EJEXC4KOSUI651

4. Upplysningar om transaktionen/transaktionerna: upprepas för (i) varje typ av instrument; (ii) transaktionernas art; (iii) datum; samt (iv) var transaktionerna har genomförts

a) Beskrivning av det finansiella instrumentet, typ av instrument: Aktier, Identifikationskod: ISIN DK0060738409
b) Transaktionens art: Försäljning/avyttring
c) Pris och volym:

Pris
Volym
SEK 118,75 per aktie
50 000 aktier

d) Aggregerade upplysningar: Total volym 50 000 aktier; Värde: 5 937 500 SEK; Genomsnittligt pris SEK 118,75/aktie

e) Transaktionsdatum: 2020-08-28
f) Transaktionens plats: Nasdaq Stockholm, XSTO

Efter denna transaktion innehar Martin Ellis 184 680 aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S.