Nordic Waterproofings styrelse drar tillbaka sitt utdelningsförslag, föreslår att styrelsen bemyndigas att besluta om utdelning vid en senare tidpunkt och beslutar om ett nytt datum för årsstämman

”Vårt beslut att skjuta upp årsstämman var resultatet av en samlad bedömning av situationen vid den tidpunkten. Det råder fortfarande osäkerhet om utvecklingen av den allmänna ekonomiska situationen, men vi anser nu att vi har tillräckligt med information för att kunna hålla vår årsstämma.  När det gäller styrelsens utdelningsförslag ber vi årsstämman att bemyndiga styrelsen att ta beslut om en extra utdelning under tiden fram till årsstämman 2021 för att styrelsen ska ytterligare kunna utvärdera påverkan på Nordic Waterproofing från Covid-19-pandemin innan detta beslut fattas.” säger Ulf Gundemark, styrelsens ordförande.

Nordic Waterproofing har en fortsatt stark finansiell ställning med en solid balansräkning efter starka resultat och kassaflöden från tidigare år. Styrelsens utdelningsförslag för 2019 motiverades av bolagets starka finansiella position samt ett starkt resultat under 2019, men med tanke på osäkerheten i den övergripande ekonomiska situationen är det idag svårt att bedöma effekterna på vår verksamhet. Därför har styrelsen i Nordic Waterproofing dragit tillbaka sitt tidigare utdelningsförslag och föreslår i stället att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om utdelning i ett senare skede när den övergripande ekonomiska utvecklingen och påverkan på Nordic Waterproofings verksamhet har analyserats ytterligare.

Nordic Waterproofings årsstämma kommer att hållas måndagen den 15 juni 2020 i Helsingborg. Tid och plats för årsstämman kommer att beslutas och meddelas senare. Inbjudan till årsstämman och reviderad årsredovisning för 2019 kommer att sändas ut senast den 22 maj 2020.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2020, kl. 23:15 CEST.