DELÅRSRAPPORT, januari–juni 2020

Starkt kvartal med förbättrade nyckeltal

Andra kvartalet 2020

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 7 procent till 949 MSEK (889), varav organisk tillväxt uppgick till 7 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 753 MSEK (688) och i Installation Services till SEK 228 MSEK (234)
 • Bruttovinsten ökade till 282 MSEK (238), bruttomarginalen ökade till 29,8% (26,7%)
 • EBITDA ökade till 166 MSEK (124), EBITDA marginalen till 17,4% (13,9%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 137 MSEK (95), EBIT marginalen ökade till 14,4% (10,7%)
 • Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 15,1 procent (12,9)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 114 MSEK (78)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 4.55 SEK (2.79) respektive 4.51 SEK (2.77)

Januari-juni 2020

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 11 procent till 1 618 MSEK (1 458), varav organisk tillväxt uppgick till 10 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 1 291 MSEK (1 134) och i Installation Services till SEK 379 MSEK (373)
 • Bruttovinsten ökade till 441 MSEK (370), bruttomarginalen ökade till 27,2% (25,4%)
 • EBITDA ökade till 198 MSEK (142), EBITDA marginalen ökade till 12,2% (9,7%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 139 MSEK (89), EBIT marginalen ökade till 8,6% (6,1%)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 28 MSEK (17)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 4,18 SEK (2,35) respektive SEK 4.14 (2.33)

Meddelande från VD

Starkt kvartal med förbättrade nyckeltal

Koncernen uppvisar ytterligare ett bra kvartal med god tillväxt, både vad gäller omsättning, resultat och för, i princip, samtliga nyckeltal. Koncernens netto-omsättning i det andra kvartalet ökade med 7 procent jämfört med föregående år, från 889 MSEK till 949 MSEK. Den organiska tillväxten var 7 procent, företags-förvärv bidrog med 1 procent och valutaomräkningseffekterna var -1 procent.
EBIT för det andra kvartalet ökade till 137 MSEK, att jämföra med 95 MSEK för motsvarande period föregående år, en ökning med 43 procent. Den positiva utvecklingen för rörelseresultet förklaras i huvudsak av ökade volymer, god kostnadskontroll samt kostnader som undvikits som en konsekvens av Covid-19 pandemin.
Covid-19-pandemin har på olika sätt varit en utmaning för vår verksamhet. Lyckligtvis och tack vare en proaktiv och beslutsam ledning samt ett mycket ansvarsfullt tillvägagångssätt och beteende bland våra kollegor i denna svåra situation, har vi sett mycket få fall av Covid-19 bland vår personal och bland våra affärspartners. Under rådande omständigheter är det svårt att förutsäga de långsiktiga effekterna av pandemin på våra marknader och på vår koncern. Vi fortsätter att noggrant följa utvecklingen och är beredda att agera snabbt om det behövs.
Den ökade nettoomsättningen om 7 procent i det andra kvartalet förklaras i huvudsak av god försäljning inom rörelsesegmentet Products & Solutions medan rörelsesegmentet Installation Services minskade 3 procent. Den goda ökningen i försäljning kan till viss del förklaras av en ökning i egna renoveringar på bostaden samt kunder som bygger lager för att undvika leveransproblem.
Inom rörelsesegmentet Products & Solutions uppvisade alla de fyra nordiska marknaderna god tillväxt i den bitumenbaserade verksamheten. Särskilt var tillväxten stark i Danmark och Norge. Vi räknar med att vi fortsatt har ökat vår marknadsandel i Norden.
Vår gummimembran-verksamhet inom SealEco, som hade viss påverkan av Covid-19 under det första kvartalet, hade ett starkt andra kvartalet med tvåsiffrig tillväxt. Alla marknader inom SealEco växte utom Storbritannien som drabbades av effekterna av Covid-19. Distri Pond, som förvärvades i februari 2019, återhämtade sig väl från ett svagare första kvartal och ökade försäljningen med 35% under det andra kvartalet.
Vår verksamhet med prefabricerade element hade ett något svagare kvartal i omsättning än föregående år vilket även Veg Tech, vår grön infrastruktur-verksamhet. I prefabricerade element har vi en stark orderbok och i princip är all tillgänglig kapacitet för 2020 nu bokad.
Inom rörelsesegmentet Installation Services, där försäljningen huvudsakligen genereras i Finland, fortsätter marknadsutvecklingen att variera mellan olika regioner. Vi ser en stark marknadsutveckling i Helsingforsområdet samtidigt som marknaden är svagare i områden utanför de större tätorterna. Inom golvsegmentet, både avseende kryssningsfartyg och byggverksamhet, var försäljningen något lägre än andra kvartalet föregående år.
Våra danska franchisebolag upplever fortsatt en stark marknad och utvecklades mycket bra under andra kvartalet, med starka orderböcker och ett EBIT-bidrag över motsvarande period föregående år.
Som kommunicerats tidigare, implementeras ett omfattande vinstförbättrings-program inom Taasinge-gruppen, vår verksamhet för prefabricerade element. Operativt resultat var något bättre än under det första kvartalet, men är fortfarande inte på en tillfredställande nivå. I både Taasinge Elementer i Danmark och RVT i Norge har vi starka orderböcker i slutet av kvartalet.
Med tanke på det osäkra läget när det gäller effekterna av Covid-19-pandemin, ökade vi under kvartalet vårt fokus på att övervaka orderingång, kostnads- samt kundkreditkontroll. Vi vidtog också åtgärder för att skydda tillgången till insatsmaterial för att säkerställa vår leveranskapacitet till våra kunder. Jag är glad att se att denna pro-aktivitet verkar ha lönat sig med god affärsutveckling, i princip inga störningar i leveranskedjan, god kostnadskontroll och ingen ökning av osäkra fordringar. Framöver fortsätter vi att noggrant övervaka den potentiella effekten från Covid-19 utbrottet. Vi kommer att fortsätta att prioritera att skydda våra medarbetares hälsa samt ta ansvar för våra samhällen och för våra kunder.
Vi fortsätter att fokusera på organisk tillväxt, lönsamhet och selektiva förvärv. Vår balansräkning är stark och vi har kapacitet att genomföra förvärv i linje med vår strategiska inriktning att främja hållbarhet och förbättra vårt produkt- och tjänsteutbud.
Vejen den 24 juli 2020
Martin Ellis,
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten

Idag, den 24 juli 2020 kl. 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring:

Från Sverige:
08-505 583 58
Från Danmark:
+45 78 72 32 52
Från Storbritannien:
+44 33 3300 9268

För mer information, vänligen kontakta

Martin Ellis, VD och koncernchef
tel: +45 31 21 36 69
Per-Olof Schrewelius, CFO & investerarrelationer
tel: 0707 82 79 58
 
Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss­bruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2020, kl. 08:00 CET.