DELÅRSRAPPORT, januari–mars 2020

Första kvartalet 2020

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 18 procent till 670 MSEK (569), varav organisk tillväxt uppgick till 14 procent. Företagsförvärv bidrog med 3 procent och valuta med 1 procent
  • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 539 MSEK (445) och i Installation Services till SEK 151 MSEK (138)
  • EBITDA ökade till 32 MSEK (18)
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 2 MSEK (-7)
  • Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 13,2 procent (12,9)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -86 MSEK (-61)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,37 SEK (-0,44)

Meddelande från VD
Bra start på 2020. Effekter av Covid-19 kan förväntas.
Koncernen uppvisar ett bra första kvartal med hög tillväxt, både vad gäller omsättning och resultat. Koncernens nettoomsättning i det första kvartalet ökade med 18 procent jämfört med föregående år, från 569 MSEK till 670 MSEK. Den organiska tillväxten var 14 procent, företagsförvärv bidrog med 3 procent och valutaomräkningseffekterna var 1 procent.
EBIT för det första kvartalet var positivt och uppgick till 2 MSEK, att jämföra med -7 MSEK för motsvarande period föregående år. Det positiva rörelseresultet förklaras i huvudsak av ökade volymer.
Vi har den 27 mars 2020 reviderat våra utsikter för verksamhetsåret 2020 trots att året har börjat bra med ökad nettoomsättning. Påverkan på vår koncern från Covid-19 utbrottet är svår att förutsäga, men det kommer troligtvis att ha en dämpande effekt på försäljningen som ett resultat av den allmänna ekonomiska utvecklingen. För närvarande anser vi det inte vara möjligt att ge någon vägledning gällande rörelseresultatet (EBIT) för helåret 2020.
Den ökade nettoomsättningen om 18 procent i det första kvartalet förklaras i huvudsak av stark försäljning inom låglutande tak i Sverige, Finland och Danmark, men även inom Veg Tech. Medan rörelsesegmentet Products & Solutions rapporterade en försäljningsökning om 21 procent, ökade rörelsesegmentet Installation Services med 9 procent.
Som kommunicerats tidigare, implementeras ett omfattande vinstförbättrings-program inom Taasinge-gruppen, vår verksamhet för prefabricerade element.  Effekterna från programmet har ännu inte realiserats. I både Taasinge Elementer i Danmark och RVT i Norge har vi starka orderböcker i slutet av kvartalet.
Distri Pond, som förvärvades i februari 2019 och som är en del av SealEco, inledde året med något lägre försäljning än föregående år till följd av påverkan från Covid-19 i Belgien.
Försäljningen av bitumenprodukter i de nordiska länder ökade jämfört med föregående år. Vi ser ökade marknadsandelar i Norden och upplever samtidigt en fortsatt stark efterfrågan. Vår verksamhet för gummiduk, SealEco, är den enda delen av vår verksamhet som hittills har påverkats av Covid-19 och utsatts för avmattningen på marknaderna i Storbritannien och Belgien.
Inom segmentet Installation Services var aktiviteten inom verksamheten för låglutande tak tillfredsställande. Våra danska franchiseföretag upplever en fortsatt stark marknad och presterade mycket bra under det första kvartalet, med starka orderböcker och ett bidrag till EBIT som överstiger motsvarande period föregående år.
Vi fortsätter fokusera på organisk tillväxt, lönsamhet och selektiva förvärv. Med tanke på den rådande osäkra situationen gällande påverkan från Covid-19 utbrottet, har vi ökat vårt fokus på orderingång, kostnadskontroll och kreditkontroll. Vi har också vidtagit åtgärder för att säkra tillgången på råmaterial för att garantera leveransförmågan till våra kunder. Våra nuvarande förvärvsprojekt är på kort sikt satta på vänt i avvaktan på att vi tydligare kan avläsa effekterna av Covid-19.
Vi följer noggrant utvecklingen av effekterna av Covid-19. Åtgärder vidtas dagligen för att skydda våra anställdas hälsa, för att ta ansvar för samhällen och för våra kunder. Det är tillfredsställande att se att alla våra större produktionsanläggningar är i drift och att leveranskedjan hittills har fungerat utan någon större störning. Jag är stolt över, och imponerad av, hur våra chefer och medarbetare har hanterat denna utmaning, vilket visar på styrkan i vår decentraliserade affärsmodell.
Med tanke på den nuvarande svårigheten att bedöma effekterna av Covid-19 är vi inte i stånd att ge någon vägledning för 2020. I vår verksamhet har vi stor beredskap för en snabbt föränderlig situation. Under dessa osäkra tider fokuserar vi på att säkerställa vår kapacitet att leverera i enlighet med våra kunders krav, medan vi förbereder oss för att omedelbart minska vår kostnadsbas ifall efterfrågan skulle minska.
Vejen den 4 maj 2020
Martin Ellis,
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten
Idag, den 4 maj 2020 kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på  www.nordicwaterproofing.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen en timme före webbsändningen startar.
För att delta, vänligen ring:
Från Sverige:
08-505 583 58
Från Danmark:
+45 78 72 32 52
Från Storbritannien:
+44 33 3300 9268
 
För mer information, vänligen kontakta
Martin Ellis, VD och koncernchef
tel: +45 31 21 36 69
Per-Olof Schrewelius, CFO & investerarrelationer
tel: 0707 82 79 58
Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss­bruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2020, kl. 08:00 CET.