BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, januari–december 2019

Fjärde kvartalet 2019

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 10 procent till 763 MSEK (692), varav organisk tillväxt uppgick till 5 procent. Företagsförvärv bidrog med 3 procent och valuta med 2 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 554 MSEK (516) och i Installation Services till  232 MSEK (198)
 • EBITDA ökade med 49 procent till 91 MSEK (61), varav 12 MSEK avser effekter från IFRS 16
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31 procent till 62 MSEK (47), varav 0 MSEK avser effekter från IFRS 16
 • Avkastning på sysselsatt kapital (R12) uppgick till 14,2 procent (14,0)
 • Operativt kassaflöde uppgick till 137 MSEK (84), varav 12 MSEK avser effekter från IFRS 16
 • Resultat per aktie före utspädning var 2,56 SEK (1,03) och efter utspädning 2,54 SEK (1,03)

Januari–december 2019

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 16 procent till 3 122 MSEK (2 680), varav organisk tillväxt uppgick till 7 procent. Företagsförvärv bidrog med 7 procent och valuta med 2 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 2 358 MSEK (2 023) och i Installation Services till 866 MSEK (752)
 • EBITDA ökade med 35 procent till 371 MSEK (274), varav 48 MSEK avser effekter från IFRS 16
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 23 procent till 260 MSEK (212), varav 2 MSEK avser effekter från IFRS 16
 • Operativt kassaflöde uppgick till 306 MSEK (180), varav 48 MSEK avser effekter från IFRS 16
 • Vinst per aktie före utspädning var 8,19 SEK (6,30) och efter utspädning 8,13 SEK (6,30)
 • Styrelsen föreslår en kontant utdelning om 4,50 SEK (4,00) per aktie

Meddelande från VD

Stabil tillväxt och finansiell utveckling

Jag är åter stolt över att kunna rapportera vårt bästa år någonsin, både avseende försäljning och resultat. Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 3 122 MSEK, en ökning med 16 procent, och EBIT ökade med 23 procent till 261 MSEK. Nettoomsättningen i det fjärde kvartalet ökade med 10 procent jämfört med föregående år, från 692 MSEK till 763 MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 5 procent, förvärven bidrog med 3 procent och valutomräkningseffekterna var 2 procent.
EBIT uppgick till 62 MSEK i det fjärde kvartalet, vilket motsvarar en ökning om 31 procent jämfört med föregående års resultat om 47 MSEK. Samtidigt ökade EBITDA med 49 procent, från 61 MSEK till 91 MSEK.
Vårt större förvärv under 2019, Distri Pond, har utvecklats i linje med våra förväntningar och bidragit till Nordic Waterproofings omsättningsökning och helårsresultat.
Koncernen tillväxt på 10 procent under det fjärde kvartalet påverkades främst av stark försäljning inom SealEco och Taasinge Group, men även inom låglutande tak i Finland och Danmark. Medan rörelsesegmentet Products & Solutions rapporterade en försäljningsökning om 7 procent, ökade rörelsesegmentet Installation Services med 17 procent.
Som kommunicerats tidigare fortsatte utmaningarna inom Taasinge Group, vår verksamhet för prefabricerade element, under det fjärde kvartalet. Ett omfattande vinstförbättringsprogram implementeras och organisatoriska förändringar har genomförts. Jag är glad över att kunna meddela att både RVT i Norge och Taasinge Elementer i Danmark uppvisar starka orderböcker vid årets utgång.
Veg Tech, som förvärvades i juli 2018, fortsatte uppvisa stark försäljning och bidrog positivt till den organiska tillväxten och det ökade resultatet i kvartalet. Distri Pond, som förvärvades i februari 2019, gick in i lågsäsong under det fjärde kvartalet men resultatet för helåret var i linje med våra förväntningar vid förvärvstidpunkten.
Försäljningen av bitumenprodukter i de nordiska länder var i linje med föregående år. I Norge upplever vi fortsatt stark konkurrens och prispress då konsolideringen inom bygghandeln pågår. Konsolideringen är märkbar även i Sverige och vi fortsätter se kundförflyttningar mellan olika bygghandelskedjor. Å andra sidan är den svenska marknaden för låglutande tak fortsatt stabil och vi ser bara en mindre påverkan från den svagare marknaden för husbyggnation. I Danmark är marknaden för låglutande tak fortsatt stark även om den organiska tillväxten har planat ut i år. Den finska bygghandelsmarknaden är något svagare med lägre volymer är under motsvarande period föregående år. Försäljningen i SealEco och gummiduksverksamheten ökade under det fjärde kvartalet, delvis drivet av Distri Pond som förvärvades tidigare i år.
Inom segmentet Installation Services var aktiviteten högre, framför allt inom verksamheten för låglutande tak men även SPT uppvisade stark försäljning då ett kryssningsfartygsprojekt avslutades under det fjärde kvartalet. Vi är glada över att se en betydande effekt av förra årets vinstförbättringsprogram inom vår verksamhet för installationstjänster i Finland, inklusive ett mer selektivt förhållningssätt till installationsprojekt samt ett effektivare genomförande av projekten. Framtidsutsikterna avseende efterfrågan i Finland är fortsatt något negativa. Orderingången under fjärde kvartalet var lägre jämfört med föregående år, dock med en god projektmarginal. Våra danska franchiseföretag upplever en fortsatt stark marknad och presterade mycket bra även under det fjärde kvartalet, med starka orderböcker och ett bidrag till EBIT som överstiger motsvarande period föregående år.
Under 2020 fortsätter vi fokusera på organisk tillväxt, lönsamhet och selektiva förvärv. Organisk tillväxt förväntas främst komma från våra senaste förvärv, genom fortsatt utveckling av våra plattformar för dels prefabricerade element, Taasinge, och grön infrastruktur, Veg Tech. Vad gäller förvärv så behåller vi vårt fokus på små och medelstora företag med god möjlighet till synergier med vår befintliga verksamhet.
Sist men inte minst vill jag tacka samtliga kollegor inom koncernen för de insatser som gjorts under året för att än en gång göra vår koncern framgångsrik, och som bekräftar vår decentraliserade affärsmodell. Våra medarbetare är nyckeln till att vår fortsatt höga kundnöjdhet, en kritisk del av vår framgång, vilket bekräftas av flera nomineringar till ”Bästa leverantör”. Våra medarbetarnas engagemang, entusiasm och kreativitet är avgörande faktorer till att göra Nordic Waterproofing ett fantastiskt ställe att arbeta på.
Vejen den 6 februari 2020
Martin Ellis,
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten

Idag, den 6 februari 2020 kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen en timme före webbsändningen startar.
För att delta, vänligen ring:
Från Sverige:
08-566 426 92
Från Danmark:
+45 35 44 55 77
Från Storbritannien:
+44 33 3300 9261

För mer information, vänligen kontakta
Martin Ellis, VD och koncernchef
tel: +45 31 21 36 69
Jonas Olin, CFO & investerarrelationer
tel: 0708 29 14 54
Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss­bruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2020, kl. 08:00 CET.