Arbetet med att undersöka möjligheterna att genomföra en flytt av moderbolaget i Nordic Waterproofing till Sverige fortsätter. Positivt förhandsbesked erhållet i Danmark.

Nordic Waterproofings nuvarande struktur, med ett danskt moderbolag som är noterat på Nasdaq Stockholm, är relativt ovanlig och medför att processer avseende bolagsstyrning, regelefterlevnad och skatteadministration blir onödigt tidskrävande och kostsamma, vilka skulle förenklas om det noterade moderbolagets säte var i Sverige. Vidare är de centrala koncernfunktionerna lokaliserade i Helsingborg och en stor del av bolagets aktieägare har sin hemvist i Sverige.

Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att inleda arbetet med att undersöka möjligheterna att genomföra en flytt av det noterade moderbolagets säte till Sverige samt vilken modell för genomförandet som är lämpligast. Som ett steg i denna process har Nordic Waterproofing bett den danska skattemyndigheten om ett bindande förhandsbesked om huruvida en flytt av moderbolagets säte genom en nedströms gränsöverskridande fusion med det direktägda svenska dotterbolaget Nordic Waterproofing Group 1 AB, där moderbolaget går samman med dotterbolaget, skulle leda till eventuella negativa skattekonsekvenser i Danmark. Den danska skattemyndigheten (Skatterådet) har nu kommit fram till att den föreslagna strukturen för denna förändring inte kommer att utlösa negativa skattekonsekvenser i Danmark.

Med detta beslut från den danska skattemyndigheten fortsätter processen nu med att ytterligare undersöka förutsättningarna och genomförbarheten för att ändra säte för moderbolaget. Inget slutligt beslut om genomförandet av flytt av moderbolaget har fattats och genomförandet är föremål för bland annat godkännande från aktieägarna. Förutsatt att fortsatta undersökningar visar att förhållandena är gynnsamma för en flytt av moderbolaget, kan detta tidigast verkställas i slutet av 2020 eller i början av 2021. Efter eventuell flytt kommer Nordic Waterproofing-koncernen att fortsätta handlas på Nasdaq Stockholm, koncernens verksamhet kommer att vara oförändrad och inga anställda förväntas påverkas.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2020 kl. 8.45.