Aktiekurs

Nordic Waterproofing utökar produktionen av prefabricerade tak- och fasadelement genom förvärv i Danmark

Nordic Waterproofing Holding A/S (STO:NWG.ST) har tecknat avtal med Ugilt Savværk om ett inkråmsförvärv av en produktions­anläggning för prefabricerade tak- och fasadelement. Enheten har 40 medarbetare i norra Jylland och försäljningen under 2017 bedöms uppgå till 50 MSEK. Förvärvet är en del i strategin att göra Taasinge Elementer till en större aktör inom den nordiska marknaden för prefabricerade byggelement.

Nordic Waterproofing utökar produktionen av prefabricerade tak- och fasadelement genom förvärv i Danmark

Nordic Waterproofing Holding A/S (STO:NWG.ST) har tecknat avtal med Ugilt Savværk om ett inkråmsförvärv av en produktions­anläggning för prefabricerade tak- och fasadelement. Enheten har 40 medarbetare i norra Jylland och försäljningen under 2017 bedöms uppgå till 50 MSEK. Förvärvet är en del i strategin att göra Taasinge Elementer till en större aktör inom den nordiska marknaden för prefabricerade byggelement.

Nordic Waterproofings varumärke Mataki rullar ut till den norska proffsmarknaden

Nordic Waterproofings varumärke Mataki har en stark ställning på den svenska professionella marknaden för takprodukter. Nu kommer Mataki att bli ett namn som syns mer på den norska proffsmarknaden och även i bygghandeln. Väletablerade produkter kompletteras med nyutvecklade som kommer att säljas under det gemensamma varumärket. Nordic Waterproofing förvärvade det norska bolaget Nortett AS under 2012 och har sedan dess erbjudit…

Uppdatering av den finansiella kalendern i Nordic Waterproofing Holding A/S

Nordic Waterproofing har uppdaterat sin finansiella kalender för 2017 och 2018 enligt följande: – 8 februari 2018: Bokslutskommuniké januari – december 2017 publiceras – 9 mars 2018: Sista datum för aktieägare som vill lämna förslag att inkludera på årsstämmans dagordning via e-mail agm@nordicwaterproofing.com. Årsstämman hålls den 20 april 2018 – Veckan som inleds 26 mars 2018: Årsredovisningen för 2017 publiceras –…

Valberedning utsedd i Nordic Waterproofing Holding A/S

Valberedningen inför Nordic Waterproofing Holding A/S’ årsstämma 2018 har bildats, baserat på ägande i bolaget den 31 augusti 2017. Vid årsstämman den 27 april 2017 beslutades att Nordic Waterproofings valberedning ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägare som önskar delta i valberedningen, jämte bolagets styrelseordförande. I enlighet med aktieägarnas beslut har Nordic Waterproofings…

Kvartalsrapport 2, januari–juni 2017

Stark försäljningstillväxt samt lägre marginaler, i linje med tidigare prognoser Andra kvartalet 2017 Koncernens nettoomsättning ökade med 16 procent till 603 MSEK (522), varav organisk tillväxt uppgick till 3 procent. Företagsförvärv bidrog med 10 procent och valuta med 3 procent Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 430 MSEK (397) och i Installation Services till 207 MSEK (156) EBITDA före jämförelsestörande…

Nordic Waterproofing uppdaterar koncernens långfristiga finansiella mål

Styrelsen för Nordic Waterproofing Holding A/S (STO: NWG.ST) har uppdaterat koncernens långfristiga finansiella mål. Koncernen har som målsättning att fortsätta prioritera lönsam tillväxt och säkerställa effektiv kapitalanvändning. Nordic Waterproofings uppdaterade lönsamhetsmål är kopplat till effektiv kapitalanvändning och avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) ska överstiga 15 procent före jämförelsestörande poster….

Inbjudan till presentation av Nordic Waterproofings delårsrapport för andra kvartalet 2017

Nordic Waterproofing Holding A/S publicerar sin delårsrapport för perioden januari–juni 2017 tisdagen den 15 augusti 2017, cirka kl 08:00 (CET). Samma dag, kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Bolagets CEO, Martin Ellis, och CFO, Jonas Olin, presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för…

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med organisationsnummer (Dk. 33 39 53 61), i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bolaget idag har mottagit följande meddelande. Handelsbanken Fonder AB (org.nr. 556418-8851) har minskat sitt aktieinnehav och innehar nominellt 1 200 324 aktier med kvotvärde om 1 DKK vardera, motsvarande 4,98 procent av totalt…

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med organisationsnummer (Dk. 33 39 53 61), i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bolaget idag har mottagit följande meddelande. Mawer Investment Management Ltd (600, 517 – 10th Avenue S.W. Calgary, Alberta, Canada, T2R 0A8, organisationsnummer 2010376289), förvaltar nominellt 1 318 540 aktier med kvotvärde…

Nordic Waterproofing köper danska prefabspecialisten Taasinge Elementer A/S

Nordic Waterproofing Group (STO:NWG.ST) har förvärvat det danska bolaget Taasinge Elementer A/S (”Taasinge”). Bolaget är Danmarks ledande producent av prefabricerade tak- och fasadelement i trä och med byggindustrin som viktigaste kundkategori. Taasinge har en årlig försäljning omkring 150 MSEK och 115 medarbetare. ”Förvärvet av Taasinge innebär ett stort steg i vår strategi att kunna erbjuda helhetslösningar för skydd av…

Förändringar i Nordic Waterproofings koncernledning

Nordic Waterproofings Holding A/S (STO:NWG.ST) har utsett Petter Holth, ansvarig för Nordic Waterproofings norska verksamhet, och Martin Tholstrup, ansvarig för Taasinge Elementer A/S, till nya ledamöter i Nordic Waterproofings koncernledning. Petter Holth har varit anställd i Nordic Waterproofing sedan 2012 och var verkställande direktör i Nortett AS då Nordic Waterproofing köpte bolaget 2012. Martin Tholstrup är verkställande…

Nordic Waterproofing uppdaterar uppgifter kring pågående konkurrensärende

Som kommunicerats av Nordic Waterproofing den 31 maj 2017 har den danska konkurrensmyndigheten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (”KFST”) meddelat ett beslut (”Beslutet”) gällande producenter av tätskikt för den danska marknaden, vilket inkluderar Nordic Waterproofings Holding A/S (STO:NWG.ST) danska dotterbolag Nordic Waterproofing A/S. Beslutet avser hur den danska branschorganisationen TOR har hanterat bedömningar samt utfärdat…

Nordic Waterproofing erhåller beslut från den danska konkurrensmyndigheten

Som tidigare kommunicerats, bland annat i årsredovisningen för 2016, har Nordic Waterproofing A/S, ett av Nordic Waterproofings Holding A/S (STO:NWG.ST) danska dotterbolag varit föremål för en granskning utförd av den danska konkurrensmyndigheten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (”KFST”) som en del i myndig­hetens pågående undersökning av begränsningar av konkurrensen inom den danska marknaden genom branschorganisationen TOR:s…

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med organisationsnummer (Dk. 33 39 53 61), i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bolaget idag har mottagit följande meddelande. Handelsbanken Fonder AB (org.nr. 556418-8851) innehar nominellt 1 205 000 aktier med kvotvärde om 1 DKK vardera, motsvarande 5,0 procent av totalt antal utestående aktier och samtliga…

Kvartalsrapport 1, januari–mars 2017

Första kvartalet 2017 i linje med våra tillväxtmål Första kvartalet 2017 Koncernens nettoomsättning ökade med 17 procent, till 380 MSEK (324), varav strukturell tillväxt uppgick till 10 procentenheter till följd av förvärv under det första kvartalet Nettoomsättningen i Product & Solutions ökade med 16 procent till 299 MSEK (259) och nettoomsättningen i Installation Services ökade med 21 procent till 96 MSEK (79)…

Inbjudan till presentation av Nordic Waterproofings delårsrapport för första kvartalet 2017

Nordic Waterproofing Holding A/S publicerar sin delårsrapport för perioden januari–mars 2017 tisdagen den 9 maj 2017, cirka kl 08:00 (CET). Samma dag, kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Bolagets CEO, Martin Ellis, och CFO, Jonas Olin, presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen…

Nordic Waterproofing förvärvar det finska bolaget LA-Kattohuolto

Nordic Waterproofing Holding A/S (STO: NWG.ST) har idag förvärvat 100 procent av aktierna i det finska tak- och servicebolaget LA-Kattohuolto Oy. LA-Kattohuolto Oy, startade 2010 sin verksamhet inom underhåll av tak och takläggning och har idag sitt säte i Muurame, nära Jyväskylä i centrala Finland. Bolaget har verksamheter på nio orter, varav fem genom franchisetagare. Bolagets årliga försäljning uppgår till omkring 20 MSEK,…

Kommuniké från årsstämman i Nordic Waterproofing Holding A/S

Nordic Waterproofing Holding A/S (“Bolaget”) har idag hållit årsstämma i Stockholm. I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning hade valberedningen föreslagit att Ulf Gundemark valdes till ordförande vid stämman och styrelsen utsåg därefter, i enlighet med bolagsordningen, Ulf Gundemark till mötesordförande. 1. Framläggande av styrelsens rapport av det avslutade verksamhetsåretStämman noterade styrelsens rapport av Bolagets…

Justerat förslag från Nordic Waterproofing Holding A/S’ valberedning

Valberedningen för Nordic Waterproofing Holding A/S har idag erhållit beskedet att Holger C. Hansen av personliga skäl avböjer omval till styrelseledamot i Nordic Waterproofing Holding A/S. Till följd av detta har valberedningen justerat sitt förslag till årsstämman 2017. Efter Holger C Hansens besked har valberedningen utvärderat förslaget till styrelse i sin helhet och kan bekräfta att det justerade förslaget innefattar personer…

Valberedningens förslag till årsstämman 2017

Valberedningens förslag, redogörelse och motivering inför årsstämman 2017 Valberedningen, från den 8 mars 2017 bestående av Viktor Henriksson, utsedd av Carnegie fonder och ordförande i valberedningen, Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur, Ulf Hedlundh, utsedd av Svolder AB, Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden samt Ulf Gundemark, styrelseordförande i Nordic Waterproofing Holding A/S, har framlagt följande förslag: – att…

Kallelse till årsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S

Aktieägarna i Nordic Waterproofing Holding A/S (org.nr. (CVR) 33395361) (”Bolaget”) kallas härmed till Bolagets årsstämma som äger rum torsdagen den 27 april 2017, kl. 10:00 CET. Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Förslag till dagordning: 1. Framläggande av styrelsens rapport av det avslutade verksamhetsåret 2. Fastställelse av årsredovisning, inklusive beslut om arvoden till styrelsen 3. Beslut om…

Nordic Waterproofings årsredovisning för verksamhetsåret 2016 publicerad

Nordic Waterproofing Holding A/S:s årsredovisning för verksamhetsåret 2016 publiceras idag på bolagets webbplats http://www.nordicwaterproofing.com. Årsredovisningen 2016 i sin helhet bifogas detta pressmeddelande. Den tryckta versionen distribueras i mitten av april till dem som begärt att få den via post. Tryckta årsredovisningar kan beställas via info@nordicwaterproofing.com eller på telefon 042-36 22 40. Ovanstående information är…

Ny valberedningen för Nordic Waterproofing Holding A/S

Till följd av förändringar i ägarstrukturen i Nordic Waterproofing Holding A/S (”Nordic Waterproofing”) har en ny valberedning formerats i enlighet med bolagets regelverk. I februari 2017 avyttrade de tidigare huvudägarna sina resterande aktieinnehav i Nordic Waterproofing. I enlighet med instruktionerna för tillsättande av valberedningen har nu valberedningens sammansättning ändrats för att reflektera dessa ägarförändringar….

Uppdatering av den finansiella kalendern

Nordic Waterproofing har uppdaterat sin finansiella kalender för 2017 enligt följande: 15 mars 2017: Sista datum för aktieägare som vill lämna förslag att inkludera på årsstämmans dagordning via agm@nordicwaterproofing.com. Årsstämma hålls den 27 april 2017 Första veckan i april 2017: Årsredovisningen för 2016 publiceras på http://www.nordicwaterproofing.com/sv/sektion/investerare Informationen lämnades för offentliggörande kl….

Förändringar i valberedningen för Nordic Waterproofing Holding A/S

Till följd av förändringar i ägarstrukturen i Nordic Waterproofing Holding A/S (”Nordic Waterproofing”) kommer sammansättningen av valberedningen att ändras. I oktober 2016 offentliggjordes att valberedningen för årsstämman 2017 i Nordic Waterproofing bestod av Arne Bernroth, utsedd av Axcel, Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur, Viktor Henriksson, utsedd av Carnegie Fonder, Thomas Lau Schleicher, utsedd av KIRKBI Invest samt…

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med organisationsnummer (Dk. 33 39 53 61), i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i danska aktiebolagslagen, att Bolaget mottagit följande meddelande. Informationen i detta pressmeddelande är en följd av de transaktioner som gjorts idag genom en så kallad accelerated bookbuilding: Svolder AB (publ) (organisationsnummer 556569-2019), med…

Genomförd försäljning av aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, HONGKONG ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER Fonder med Axcel Management A/S (”Axcel”) som rådgivare samt KIRKBI Invest A/S (”KIRKBI”) har sålt 3 400 422 respektive 599 772 aktier i Nordic…

Försäljning av aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, HONGKONG ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ABG Sundal Collier AB (”ABG Sundal Collier”) och Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) har utsetts till att undersöka möjligheterna att sälja aktier…

Bokslutskommuniké, januari–december 2016

Rekordresultat och leverans på tillväxtmål genom förvärv Fjärde kvartalet 2016 Koncernens nettoomsättning ökade med 6 procent, till 440 MSEK (415), varav organisk tillväxt uppgick till 3 procent Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 298 MSEK (293) och i Installation Services till 158 MSEK (139) Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster ökade med 8 procent och uppgick till 42 MSEK (39)…

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt danska värdepapperslagen. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 7 februari 2017 kl. 18:30. Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med organisationsnummer (Dk. 33 39 53 61), i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen och 55 § cf. 56 i…

Inbjudan till presentation av Nordic Waterproofings delårsrapport för fjärde kvartalet

Nordic Waterproofing Holding A/S publicerar sin delårsrapport för perioden januari–december 2016 tisdagen den 14 februari 2017, cirka kl 08:00 (CET). Samma dag, kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Bolagets CEO, Martin Ellis, och CFO, Jonas Olin, presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor….

Nordic Waterproofing köper finska SPT-Painting – kompletterar med nya produktkategorier

Nordic Waterproofing Finland har idag förvärvat samtliga aktier i det finska bolaget SPT-Painting Oy (”SPT”). Bolaget är verksamt inom den snabbt växande marknaden för tätskikt för golv, även kallat ”coating” och levererar golvinstallations­tjänster till kunder i bygg-, skeppsbyggar- och industrisegmenten. SPT startade sin verksamhet 1990 och är ett av de ledande bolagen i coating/tjockfilmsbeläggning med en betydande andel…

Nordic Waterproofing köper ledande EPDM-specialist i Nederländerna

Nordic Waterproofing har förvärvarat aktiemajoriteten i det nederländska bolaget EPDM Systems B.V. Med förvärvet av det nederländska bolaget stärks Nordic Waterproofings ställning i den nederländska marknaden för prefabrikation och distribution av takmaterial i EPDM-gummiduk. EPDM startade sin verksamhet 1997 och är idag en av de ledande leverantörerna av EPDM-produkter för användning i byggnader och infrastruktur. Majoriteten av…

Esa Mäki ny chef för Nordic Waterproofing Finland

Esa Mäki har utsetts till affärsenhetschef för Nordic Waterproofing Finland från och med den 1 april 2017. Esa Mäki blir även en medlem i Nordic Waterproofings koncernledning då han efterträder Jaakko Tuominen, som beslutat sig för att gå i pension efter 28 framgångsrika år med Nordic Waterproofing Finland. ”Jaakko har varit en avgörande person i skapandet at Nordic Waterproofing och för den goda utvecklingen under 28 år”,…

VÅRA STARKA VARUMÄRKEN SKYDDAR HEM, BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR