Kvartalsrapport 3, januari–september 2017

Tredje kvartalet 2017

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 23 procent till 646 MSEK (527), varav organisk tillväxt uppgick till 5 procent. Företagsförvärv bidrog med 18 procent, medan valutaeffekten var neutral
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 457 MSEK (387) och i Installation Services till 218 MSEK (167)
 • EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 5 procent och uppgick till 96 MSEK (92)
 • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster minskade med 2 procent och uppgick till 83 MSEK (85)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 81 MSEK (84)
 • Operativt kassaflöde uppgick till 103 MSEK (85)
 • Vinsten per aktie före och efter utspädning var 2,70 SEK (3,04)

Januari–september 2017

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 19 procent till 1 629 MSEK (1 373), varav organisk tillväxt uppgick till 4 procent. Företagsförvärv bidrog med 13 procent och valuta med 2 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 1 186 MSEK (1 043) och i Installation Services till 522 MSEK (402)
 • EBITDA före jämförelsestörande poster minskade med 5 procent och uppgick till 188 MSEK (198)
 • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster minskade med 10 procent och uppgick till 163 MSEK (181)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 150 MSEK (167)
 • Operativt kassaflöde uppgick till 75 MSEK (87)
 • Vinsten per aktie före och efter utspädning var 4,77 SEK (5,36)

Meddelande från VD
Fortsatt stark försäljningstillväxt och pressade marginaler

Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet ökade med 23 procent jämfört med tredje kvartalet föregående år, från 527 MSEK till 646 MSEK. Försäljningen påverkades positivt av gynnsamma väderförhållanden i början på kvartalet, och negativt av sämre väder och mycket regn under september. Samtliga nyligen förvärvade bolag har bidragit enligt plan.

EBIT före jämförelsestörande poster uppgick till 83 MSEK, vilket var något lägre än föregående års 85 MSEK. Råmaterialpriserna har stabiliserats under kvartalet, men på en högre nivå än föregående år. Vår egen försäljningprisökning fick fullt genomslag under mitten av tredje kvartalet, men motverkar inte fullt ut de stigande råmaterialkostnaderna då de har stabiliserats på en något högre nivå än tidigare förväntat. Våra fyra företagsförvärv fortsätter att bidra positivt, i linje med prognoserna vid förvärvstidpunkterna.

Båda rörelsesegmenten bidrog till att vår nettoomsättning ökade med 23 procent. Medan rörelsesegmentet Products & Solutions rapporterade en försäljningsökning om 18 procent, uppnådde rörelsesegmentet Installation Services en ökning på 31 procent till följd av både ökad efterfrågan i den finska marknaden samt bidrag från förvärvade verksamheter.

Inom vårt rörelsesegment Products & Solutions bidrog Danmark och Sverige positivt. Försäljningen i Norge minskade med 5 procent, till följd av ökad konkurrens samt instabilitet inom byggvaruhandelssegmentet. SealEco visade en stark försäljningsutveckling jämfört med förra året, med bidragande försäljning från nyligen förvärvade EPDM Systems. Även om Taasinge Elementer utvecklas mycket bra, syns den positiva effekten endast på EBITDA-nivå då intjäningen i den förvärvade orderboken ska skrivas av enligt IFRS, vilket innebär att EBIT inte påverkas positivt under det första året efter förvärvet.

Under tredje kvartalet 2017 ökade försäljningen i Installation Services i Finland med 13 procent jämfört med motsvarande kvartal 2016 och jämförbar verksamhet. Den finska verksamheten inom installation av låglutande tak uppvisade både tillväxt och bibehållen marknadsandel, men lönsamheten inom enheter som ägdes före 2017 är inte tillfredsställande. Åtgärder i syfte att förbättra lönsamheten kommer att genomföras före högsäsongen 2018. Våra danska franchiseföretag fortsatte att utvecklas positivt under tredje kvartalet.

Resultatet per aktie för kvartalet var 2,70 SEK (3,04).

I början på juli genomförde vi vårt fjärde förvärv under året då det danska bolaget Taasinge Elementer A/S förvärvades, vilket betyder att vi fortsätter leverera enligt vårt löfte att utvidga verksamheten genom både intern och extern tillväxt. Taasinge Elementer är Danmarks ledande tillverkare av prefabricerade tak- och fasadelement i trä till framförallt byggindustrin, med en årlig försäljning om cirka 150 MSEK. Taasinge Elementer utvecklas väl och uppvisar stark tillväxt jämfört med föregående år. Därför etableras just nu en produktionsenhet i Lettland.

Vejen den 7 november 2017

Martin Ellis,
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten
Idag, den 7 november 2017 kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring:       
Från Sverige:
08 566 426 62
Från Danmark:  
+45 35 44 55 75
Från Storbritannien: 
+44 20 3008 9803

 
För mer information, vänligen kontakta

Martin Ellis, VD och koncernchef
tel: +45 31 21 36 69
Jonas Olin, CFO & investerarrelationer     
tel: 0708 29 14 54

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2017, kl. 08:00 CET.