Ny valberedningen för Nordic Waterproofing Holding A/S

Till följd av förändringar i ägarstrukturen i Nordic Waterproofing Holding A/S (”Nordic Waterproofing”) har en ny valberedning formerats i enlighet med bolagets regelverk.

I februari 2017 avyttrade de tidigare huvudägarna sina resterande aktieinnehav i Nordic Waterproofing. I enlighet med instruktionerna för tillsättande av valberedningen har nu valberedningens sammansättning ändrats för att reflektera dessa ägarförändringar. Ledamöterna i den nya valberedningen, som har utsetts av de större ägarna i bolaget baserat på kända aktieinnehav i slutet av februari 2017, är:

Viktor Henriksson, utsedd av Carnegie fonder och ordförande i valberedningen
Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur
Ulf Hedlundh, utsedd av Svolder AB
Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden
Ulf Gundemark, styrelseordförande i Nordic Waterproofing Holding A/S

Arne Bernroth och Thomas Lau Schleicher har avgått från valberedningen.

Sammantaget representerar valberedningen cirka 28,5 procent av röstetalet för samtliga aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S.

Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till posterna som ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt lämna förslag på arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@nordicwaterproofing.com före den 15 mars 2017.

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 27 april 2017.

Ovanstående information är sådan som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2017, kl 08:00 (CET).

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Antonsson, investerarrelationer
Telefon: 46 709 99 49 70
E-post: anders.antonsson@nordicwaterproofing.com