Nordic Waterproofing erhåller beslut från den danska konkurrensmyndigheten

Som tidigare kommunicerats, bland annat i årsredovisningen för 2016, har Nordic Waterproofing A/S, ett av Nordic Waterproofings Holding A/S (STO:NWG.ST) danska dotterbolag varit föremål för en granskning utförd av den danska konkurrensmyndigheten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (”KFST”) som en del i myndig­hetens pågående undersökning av begränsningar av konkurrensen inom den danska marknaden genom branschorganisationen TOR:s produktstandarder för tätskiktsprodukter.

Nordic Waterproofing A/S har nu erhållit KFST:s beslut (”Beslutet”), som innebär att TOR måste upphöra med produkt­standarder och att Nordic Waterproofing ska avsluta sin medverkan i TOR.

Nordic Waterproofing vidhåller att man har agerat i enlighet med gällande lagar och affärspraxis och motsätter sig därför innehållet i Beslutet. Nordic Waterproofing A/S avser att överklaga till Konkurrencerådet och, om nödvändigt, till allmänna domstolar.

Bakgrund:
Granskningen har pågått sedan den 20 november 2014 och omfattar flera producenter av tätskiktsprodukter och är en följd av bolagets medlemskap i branschorganisationen Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening och i det oberoende TOR (Tagpapbranchens Oplysningsråd). Granskningen utfördes som en del av KFST:s undersökning av den danska takpappsindustrin.

Om KFST:s beslut fastställs kan Nordic Waterproofing A/S finns risk för såväl böter som civilrättsliga krav på skadestånd. Bolaget vidhåller sin uppfattning om att eventuella böter kan komma att beräknas enligt de nuvarande danska riktlinjerna, vilka inte har tillämpats i praktiken. Den påstådda överträdelsen som redovisas i KFST:s beslut skulle enligt juridisk bedömning sannolikt klassificeras som en ”allvarlig överträdelse”. Enligt riktlinjerna kan bötesbeloppet för överträdelsen uppgå från 4 till 20 miljoner danska kronor.  

Ovanstående information är sådan som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 17:40 den 31 maj 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, investerarrelationer
Telefon: 46 709 99 49 70
E-post: anders.antonsson@nordicwaterproofing.com