Kommuniké från årsstämman i Nordic Waterproofing Holding A/S

Nordic Waterproofing Holding A/S (“Bolaget”) har idag hållit årsstämma i Stockholm.

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning hade valberedningen föreslagit att Ulf Gundemark valdes till ordförande vid stämman och styrelsen utsåg därefter, i enlighet med bolagsordningen, Ulf Gundemark till mötesordförande.

1. Framläggande av styrelsens rapport av det avslutade verksamhetsåret
Stämman noterade styrelsens rapport av Bolagets verksamhet under det avslutade verksamhetsåret. 

2. Fastställelse av årsredovisning, inklusive beslut om arvoden till styrelsen
Stämman fastställde årsredovisningen, inklusive beslutet om arvoden till styrelsen för räkenskapsåret 2016. 

3. Beslut om disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt fastställd årsredovisning
Stämman fastställde utdelning om 90 314 756 kronor till Bolagets aktieägare.  

4. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande ledning. 

5. Val av ledamöter till Bolagets styrelse
Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag om omval av Ulf Gundemark som styrelsens ordförande, och omval av Povl Christian Lütken Frigast, Jørgen Jensen och Riitta Palomäki som styrelseledamöter, samt nyval av Mats O. Paulsson och Kristina Willgård som styrelseledamöter för perioden fram till nästa årsstämma. 

Mats O. Paulsson, född 1958, är styrelseledamot i Acando AB, BTH Bygg AB, AB Bösarps Grus & Torrbruk AB och WinGroup AG.

Kristina Willgård, född 1965, är VD för AddLife AB, styrelseordförande i AddLife Development AB, styrelseledamot i Mediplast AB, Serneke Group AB samt uppdrag som ledamot och delägare i Willgård AB.

Se www.nordicwaterproofing.com för mer information om de nya ledamöterna.

I enlighet med stämmans beslut består Bolagets styrelse av Ulf Gundemark, Povl Christian Lütken Frigast, Jørgen Jensen, Riitta Palomäki, Mats O. Paulsson and Kristina Willgård.

6. Val av revisor och fastställelse av arvode till revisorn
Stämman beslutade att fastställa valberedningens förslag att omvälja PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som Bolagets revisor samt att fastställa dess förslag om ersättning till revisorn.  

7. Eventuella förslag från styrelsen och aktieägare

7.1 Beslut att anta uppdaterade allmänna riktlinjer för prestationsbaserad ersättning
Stämman fastställde utkastet till allmänna riktlinjer för prestationsbaserad ersättning till styrelsen och verkställande ledningen samt de justeringar som krävs av artikel 16.1 i bolagsordningen.

Uppdaterade allmänna riktlinjer för prestationsbaserad ersättning och bolagsordning finns tillgängligt på www.nordicwaterproofing.com under ”Bolagsstyrning”.

7.2 Bemyndigande att förvärva egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av Bolagets egna aktier upp till 10 procent av vid var tid antalet utgivna aktier i Bolaget, förutsatt att förvärvet, i enlighet med danska bolagslagen (Dk. Selskabsloven) paragraf 197, kan finansieras av de medel som kan distribueras som utdelning. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervall för aktien. Betalning för aktierna ska erläggas kontant. 

7.3 Bemyndigande att besluta om införande av ett långsiktigt prestationsbaserat ersättningsprogram, LTIP 2017
Stämman bemyndigade styrelsen att införa LTIP 2017, i huvudsak på de villkor som beskrivits i kallelsen till årsstämman. 

7.4 Bemyndigande att överlåta egna aktier till personer som är berättigade att delta i LTIP 2017
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att överlåta Bolagets egna aktier till deltagarna i LTIP 2017 i enlighet med de villkor som beskrivits i kallelsen till årsstämman. 

7.5 Beslut om godkännande av ersättning till styrelsen för räkenskapsåret 2017
Stämman godkände valberedningens förslag gällande ersättningen till styrelsen för räkenskapsåret 2017, vilket betyder att ersättningen till ordföranden och de enskilda styrelseledamöterna är oförändrad gentemot ersättningen för år 2016 samt att ersättningen till ordförande och de enskilda ledamöterna i revisionskommittén är oförändrad gentemot ersättningen för år 2016. 

7.6 Bemyndigande till styrelsen att öka Bolagets aktiekapital
Stämman beslutade att godkänna förnyandet av bemyndigandet till styrelsen att öka aktiekapitalet, som ges till styrelsen i artikel 5 i bolagsordningen samt artiklarna 5.1 och 5.2 efter uppdatering av bolagsordningen.  

Uppdaterad bolagsordning finns tillgängligt på www.nordicwaterproofing.com under ”Bolagsstyrning”.

8. Bemyndigande till stämmans ordförande
Stämman bemyndigade stämmans ordförande att genomföra mindre justeringar, ändringar och tillägg i de beslut som tagits av årsstämman så att besluten kan registreras vid den danska motsvarigheten till Bolagsverket (Dk. Erhvervsstyrelsen) på det sätt som myndigheten kräver.

Vejen, 27 april 2017

Styrelsen för Nordic Waterproofing Holding A/S

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2017, kl. 13:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, investerarrelationer
Telefon: 46 709 99 49 70
E-post: anders.antonsson@nordicwaterproofing.com