Förändringar i valberedningen för Nordic Waterproofing Holding A/S

Till följd av förändringar i ägarstrukturen i Nordic Waterproofing Holding A/S (”Nordic Waterproofing”) kommer sammansättningen av valberedningen att ändras.

I oktober 2016 offentliggjordes att valberedningen för årsstämman 2017 i Nordic Waterproofing bestod av Arne Bernroth, utsedd av Axcel, Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur, Viktor Henriksson, utsedd av Carnegie Fonder, Thomas Lau Schleicher, utsedd av KIRKBI Invest samt Ulf Gundemark, ordförande i Nordic Waterproofing.

Den 16 februari 2017 offentliggjordes ägarförändringar bland de större ägarna i Nordic Waterproofing i samband med att tidigare huvudägare avyttrade resterande aktieinnehav i Nordic Waterproofing och till följd av dessa har Arne Bernroth och Thomas Lau Schleicher avgått från valberedningen.

I enlighet med instruktionerna för tillsättande av valberedningen ska valberedningens sammansättning reflektera de fyra största ägarna i Nordic Waterproofing samt inkludera bolagets styrelseordförande. Enligt arbetsordningen för valberedningen kommer Nordic Waterproofings styrelseordförande nu att kontakta bolagets större ägare för att sammankalla en valberedning enligt senast kända aktieinnehav.

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 27 april 2017.

Ovanstående information är sådan som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2017, kl 08:00 (CET).

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, investerarrelationer
Telefon: 46 709 99 49 70
E-post: anders.antonsson@nordicwaterproofing.com