Bokslutskommuniké, januari–december 2016

Rekordresultat och leverans på tillväxtmål genom förvärv

Fjärde kvartalet 2016

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 6 procent, till 440 MSEK (415), varav organisk tillväxt uppgick till 3 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 298 MSEK (293) och i Installation Services till 158 MSEK (139)
 • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster ökade med 8 procent och uppgick till 42 MSEK (39)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 84 procent till 39 MSEK (21)
 • Operativt kassaflöde uppgick till 125 MSEK (118)[1]
 • Vinsten per aktie före och efter utspädning var 1,13 SEK (0,31)

Januari–december 2016

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 5 procent till 1 813 MSEK (1 720), varav organisk tillväxt uppgick till 5 procent
 • Nettoomsättningen i Products & Solutions uppgick till 1 341 MSEK (1 304) och i Installation Services till 560 MSEK (493)
 • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster ökade med 23 procent och uppgick till 224 MSEK (182)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 45 procent, till 206 MSEK (143)
 • Operativt kassaflöde uppgick till 211 MSEK (197)
 • Vinsten per aktie före och efter utspädning var 6,49 SEK (3,40)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,75 SEK per aktie

[1] Notera att definitionen av operativt kassaflöde har justerats så att hänsyn tas till förändring i rörelsekapital exklusive jämförelsestörande poster, från och med tredje kvartalet 2015.
Om inte annat anges avser siffror inom parentes föregående år eller motsvarande period föregående år avseende resultaträknings- respektive kassaflödesposter samt utgången av föregående år eller motsvarande period föregående år avseende balansräkningsposter.
Se sid 21 för definitioner av finansiella och alternativa nyckeltal.

Meddelande från VD

Rekordresultat och vi levererar på våra tillväxtmål genom förvärv

Jag är stolt över att kunna presentera vårt bästa år någonsin, både i termer av försäljning som resultat.

Koncernens försäljning i det fjärde kvartalet ökade med 6 procent, från 415 MSEK till 440 MSEK. Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster ökade med 8 procent jämfört med motsvarande kvartal 2015. Försäljningen under helåret 2016 ökade med 5 procent till 1 813 MSEK (1 720 MSEK). Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster för helåret 2016 ökade med 23 procent, från 182 MSEK till 224 MSEK, och EBIT-marginalen var 12,3 procent (10,6). Jämfört med våra tidigare kommunicerade förväntningar, bidrog gynsamma väder­för­hållanden i de nordiska länderna till ett bra resultat i fjärde kvartalet.

Den organiska tillväxten i merparten av våra marknader i kombination med den fördelaktiga kostnadsutvecklingen, bidrog starkt till årets resultat. I linje med vårt rörelseresultat uppgick det operativa kassaflödet, till 211 MSEK (197). Detta stärker vår finansiella position ytterligare och netto­skulden har minskat till 25 MSEK vid utgången av 2016. Detta är bakgrunden till att styrelen föreslår en utdelning om 3,75 SEK per aktie, vilket även vidmakthåller vår kapacitet för ytterligare förvärv.

Koncernen har genomfört två förvärv under början på 2017, vilka ligger i linje med vår målsättning att utveckla verksamheten genom både intern och extern tillväxt. EPDM Systems är ett nederländskt bolag som levererar EPDM-produkter, med en affärsmodell som väl stämmer överens med den i vårt belgiska dotterbolag. SPT-Painting är en finsk leverantör av flytande produkter för byggnader, ytskikt och fartyg. Det senare förvärvet utgör ett tilllägg till vår existerande produktportfölj i ett växande segment.

Nordic Waterproofing är en av norra Europas ledande producenter och leverantörer av tätskiktprodukter och tillhörande tjänster för att täta, skydda och bevara byggnader och infrastrukturer.

Koncernens nettoomsättning under det fjärde kvartalet 2016 uppvisade en tillväxt om 6 procent, jämfört med motsvarande period föregående år, från 415 till 440 MSEK, med bidrag från våra båda rörelsesegment. Rörelsesegmentet Products & Solutions rapporterade en försäljningsökning om 2 procent, och rörelse­­segmentet Installation Services rapporterade en försäljningsökning om 13 procent till följd av en förbättrad efterfrågesituation i Finland. Danmark noterade en fortsatt positiv efterfrågetrend. Den svenska marknaden bekräftade en fortsatt svagare efterfrågan från kunder inom säljkanalen Gör-det-själv (GDS) samt från försäljningen av produkter till infrastrukturrelaterade projekt. Under fjärde kvartalet 2016 ökade försäljningen i Norge med 22 procent jämfört med motsvarande period föregående år, främst genom stärkt marknadsandel inom kategorin platta tak. Utvecklingen på den finska marknaden var stabil till följd av sedvanliga säsongseffekter. Orderingången under fjärde kvartalet var något lägre jämfört med den ovanligt starka orderingången under motsvarande kvartal föregående år.

Försäljningen i rörelsesegmentet Products & Solutions ökade, trots en något svagare försäljning i Sverige. Resultatet förbättrades såväl jämfört med förra kvartalet som med motsvarande kvartal 2015.

Även rörelsesegmentet Installation Services redovisade förbättrat resultat, då både de finska dotterbolagen och de danska intresseföretag fortsatte att bidra med ökade volymer under det fjärde kvartalet. Vår totala orderbok inom Installation Services är på en fortsatt acceptabel nivå i jämförelse med motsvarande period i 2015. Efterfrågan är i linje med säsongsvariationerna.

Vinst per aktie för kvartalet ökade, från 0,31 till 1,13 SEK. För perioden januari-december 2016 ökade vinst per aktie från 3,40 till 6,49 SEK, en ökning om 91 procent.

Jag är mycket stolt över att kunna välkomna två nya bolag, EPDM Systems i Nederländerna och SPT-Painting i Finland, till Nordic Waterproofing. Genom förvärvet av EPDM Systems, en av de ledande leverantörerna av EPDM-produkter i Nederländerna, stärker vi vår ställning i de europeiska länder där gummiduk står för en stor del av marknaden. Prefabrikation av EPDM-produkter innebär två stora fördelar jämfört med arbeta ute på byggarbetsplatsen, bättre effektivitet genom snabbare installation samt högre kvalitet då arbetet utförs i en kontrollerad miljö. Vår ambition är att växa geografiskt, men även genom att kunna erbjuda kompletterande prefabricerade lösningar för tak och fasad.

Det finska bolaget SPT-Painting är verksamt inom den växande marknaden för flytande tätskikt. SPT-Painting har en stark marknadsposition och vi förväntar oss synergieffekter då vårt existerande marknadssegment Installation Services och SPT-Painting riktar sig till gemensamma kundgrupper. Förvärvet utgör ett viktigt tillskott till våra existerande produktkategorier.

En lyckad integration av de förvärvade bolagen är avgörande för framgång, och den viktigaste bidragande orsaken till detta är våra erfarna och engagerade ledningsgrupper. Jag är stolt över att kunna konstatera att detta är på plats i såväl EPDM Systems som SPT-Painting.

Vår tillväxtstrategi baseras på organisk tillväxt och delaktighet i möjligheten att kunna erbjuda kompletta lösningar och prefabricering. Vi fortsätter att etablera våra varumärken på den norska marknaden, genom best practice utvecklad på våra kärnmarknader. Utöver att förstärka vårt erbjudande av EPDM-produkter på den europeiska marknaden, kommer vi att fortsätta stärka vår marknadsposition genom ett bredare erbjudande till våra säljkanaler.

Jag vill även p
assa på att välkomna Esa Mäki till Nordic Waterproofing, med start den 1 april 2017. Esa har god erfarenhet från branschen och kommer att ansvara för den finska verksamheten med målet att växa vår verksamhet och förverkliga koncernens ambitioner att fortsätta lönsam expansion inom våra rörelsesegment Products & Solutions respektive Installation Services. Jag vill samtidigt passa på att tacka Jaakko Tuominen för hans betydande insatser för att utveckla vår finska verksamhet och för att han har varit en stabil ledare genom tider av förändring. Jag är mycket glad för att Jaakko har accepterat att fortsätta stödja koncernen i sin roll som senior adviser.

Vejen den 14 februari 2017

Martin Ellis, VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten

Idag, 14 februari 2017 kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring: Från Sverige: 08-566 426 90 Från Danmark: +45 82 33 31 78 Från Storbritannien: +44 20 3008 9801 För mer information, vänligen kontakta Martin Ellis, VD och koncernchef tel: +45 31 21 36 69 Jonas Olin, CFO tel: 0708 29 14 54 Anders Antonsson, Investor Relations tel: 0709 99 49 70

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss­bruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2017, kl. 08:00 CET.