Aktiekurs

Återköp av aktier i Nordic Waterproofing under vecka 48, 2021

Under perioden 29 november – 30 november 2021 har Nordic Waterproofing Holding AB (LEI-kod: 5493000T8MZ5GQREJW94) återköpt sammanlagt 14 546 egna aktier (ISIN: SE0014731089) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av styrelsen för att säkerställa bolagets förpliktelser med anledning av bolagets långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Därmed är samtliga 89 102 aktier förvärvade inom ramen för detta återköpsprogram.

Återköp av aktier i Nordic Waterproofing under vecka 47, 2021

Under perioden 22 november – 26 november 2021 har Nordic Waterproofing Holding AB (LEI-kod: 5493000T8MZ5GQREJW94) återköpt sammanlagt 74 556 egna aktier (ISIN: SE0014731089) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av styrelsen för att säkerställa bolagets förpliktelser med anledning av bolagets långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Styrelsen har beslutat att utnyttja bemyndigande om förvärv av egna aktier

Styrelsen i Nordic Waterproofing Holding AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 29 april 2021 beslutat att återköpa maximalt 89 102 egna aktier på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 1 november 2021 till och med den sista handelsdagen före årsstämman 2022 till ett sammanlagt belopp om högst 30 miljoner kronor.

Nordic Waterproofing förvärvar 75% av Rakennusliike Ripatti Oy i Finland

Nordic Waterproofing Group har förvärvat 75 procent av det finska bolaget Rakennusliike Ripatti Oy (”Ripatti”). Bolaget har sitt huvudkontor i Nurmijärvi och är expert inom fasadbeklädnad, profilerad plåt och bearbetning samt prefabricerade takfotssystem med integrerade skyddsräcken under varumärket RipRap. Ripatti har 30 anställda och en årlig omsättning på 7 MEUR. Tillsammans med våra befintliga bolag inom Installation Services kommer detta förvärv stärka vårt erbjudande av tjänster och produkter på den finska marknaden.

Nordic Waterproofing förvärvar 80% av E. Voutilainen Oy i Finland, en specialist på flytande golvbeläggningar

Nordic Waterproofing Group har förvärvat 80 procent av det finska bolaget E. Voutilainen Oy (”Voutilainen”). Bolaget har sitt huvudkontor i Imatra och utför installationer och underhåll av flytande golvbeläggningar, huvudsakligen i östra Finland. Voutilainen har ca 15 anställda och en årlig omsättning på ca 1,9 MEUR. Tillsammans med vårt bolag SPT Painting Oy kommer detta förvärv stärka vår position på den finska marknaden

Kommuniké från årsstämman 2021 i Nordic Waterproofing Holding AB (publ)

Nordic Waterproofing Holding AB (publ) (”Bolaget”) höll den 29 april 2021 årsstämma för verksamhetsåret 2020. För att undvika spridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Vid stämman fattades följande beslut.

Delårsrapport, januari–mars 2021

Starkt kvartal med fyra förvärv Första kvartalet 2021 Koncernens nettoomsättning ökade med 5 procent till 704 MSEK (670), organisk tillväxt uppgick till 2 procent, förvärv påverkade med 7 procent och valuta med -4 procent Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 563 MSEK (539) och i Installation Services till SEK 152 MSEK (151) Bruttovinsten ökade till 183 MSEK (158),´bruttomarginalen ökade till 26,1% (23,7%) EBITDA…

Kallelse till årsstämma i Nordic Waterproofing Holding AB (publ)

Aktieägarna i Nordic Waterproofing Holding AB (publ), org.nr 556839-3168, kallas till bolagets årsstämma den 29 april 2021.

I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 har styrelsen i bolaget beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att endast utöva sin rösträtt  per post.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs den 29 april 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.

Den som önskar delta i stämman ska:

1. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen som är den 21 april 2021 och
2. anmäla sig till stämman senast den 28 april 2021 genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 21 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 23 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Nordic Waterproofing förvärvar Urban Green AB, en ledande leverantör av gröna miljöer för taklandskap

Nordic Waterproofing Group har förvärvat det svenska företaget Urban Green AB (”Urban Green”), handel i bolaget erbjuds indirekt genom UG Partner Sweden AB genom Pepins. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och produktionsanläggningar i Vislanda, Småland. Urban Green har 27 anställda och en årlig omsättning på ca 50 MSEK. Förvärvet är ett led i vår strategi att främja hållbarhet genom att anlägga gröna miljöer för taklandskap. Urban Green kompletterar Nordic Waterproofing’s befintliga verksamhet inom Veg Tech och med dessa båda verksamheter stärks det erbjudande av tjänster och produkter vi kan erbjuda våra kunder inom gröna lösningar för stadsmiljöer.

Nordic Waterproofing tecknar avtal att förvärva Seikat Oy i Finland, ett bolag som tillverkar långa prefabricerade takelement i trä

Nordic Waterproofing Group har tecknat ett avtal om att förvärva det finska företaget Seikat Oy (”Seikat”). Företaget har sitt huvudkontor i Ylistaro och konstruerar, tillverkar, marknadsför och installerar långa (15 – 24 meter) prefabricerade takelement i trä för industrifastigheter, lager, offentliga och kommersiella byggnader. Seikat har 21 anställda och en årlig omsättning på ca 4 MEUR. Förvärvet är ett led i vår strategi att främja hållbara, träbaserade byggnadslösningar. Att etablera oss på den finska marknaden är ett viktigt steg för att utöka vår närvaro inom detta område utanför Danmark och Norge.

Nordic Waterproofing förvärvar 51% av Gauris B.V. i Nederländerna, ett bolag som distribuerar tätskikt för dammar och pooler

Nordic Waterproofing Group har förvärvat 51% av Gauris B.V. (”Gauris”), ett bolag i Nederländerna. Företaget startade 2018 och har sitt huvudkontor i Heerenveen. Gauris distribuerar och prefabricerar tätskiktsmaterial inom segmenten dammar, pooler, tak, vattenlagring, miljölösningar och offentliga miljöer. De erbjuder ett flertal tätskiktsmaterial som EPDM, FPP, LDPE, HDPE, FPO / TPO, geotextilier och PVC med Nederländerna som sin huvudsakliga marknad. Gauris har 7 anställda och en årlig omsättning på ca 1 M EURO.

Nordic Waterproofing förvärvar 70% av Byggpartner AS i Norge, ett bolag som utför installation och underhåll av tätskiktsprodukter

Nordic Waterproofing Group har förvärvat 70% av det norska företaget Byggpartner AS (”Byggpartner”). Företaget har sitt huvudkontor i Sandefjord och utför installation och underhåll av tätskiktsprodukter i området kring Oslo. Byggpartner har 56 anställda och en årlig omsättning på ca 180 MNOK. Förvärvet görs för att stärka vår position och för att förbättra vårt serviceerbjudande på den norska marknaden

VÅRA STARKA VARUMÄRKEN SKYDDAR HEM, BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR