Återköp av aktier i Nordic Waterproofing under vecka 48, 2021

Under perioden 29 november – 30 november 2021 har Nordic Waterproofing Holding AB (LEI-kod: 5493000T8MZ5GQREJW94) återköpt sammanlagt 14 546 egna aktier (ISIN: SE0014731089) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av styrelsen för att säkerställa bolagets förpliktelser med anledning av bolagets långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Därmed är samtliga 89 102 aktier förvärvade inom ramen för detta återköpsprogram.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om 89 102 aktier som Nordic Waterproofing tillkännagav den 1 november 2021. Återköpsprogrammet löper som under perioden 1 november 2021 – 28 april 2022 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe Harbor-förordningen).
Aktier i Nordic Waterproofing har återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2021-11-29 10 134 222,1784 2 251 555,91
2021-11-30 4 412 216,5403 955 375,80

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp på uppdrag av Nordic Waterproofing. Efter ovanstående förvärv uppgår Nordic Waterproofings innehav av egna aktier till 176 334 aktier den 30 november 2021.
Det totala antalet aktier i Nordic Waterproofing, inklusive egna aktier, är 24 083 935 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 23 907 601.
Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.