Delårsrapport, januari–mars 2021

Starkt kvartal med fyra förvärv

Första kvartalet 2021

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 5 procent till 704 MSEK (670), organisk tillväxt uppgick till 2 procent, förvärv påverkade med 7 procent och valuta med -4 procent
 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 563 MSEK (539) och i Installation Services till SEK 152 MSEK (151)
 • Bruttovinsten ökade till 183 MSEK (158),´bruttomarginalen ökade till 26,1% (23,7%)
 • EBITDA ökade till 50 MSEK (32), EBITDA marginalen till 7,1% (4,8%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 22 MSEK (2), EBIT marginalen ökade till 3,1% (0,4%)
 • Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 15,9 procent (15,6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -88 MSEK (-86)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 0,47 SEK (-0,37) respektive 0,47 SEK (-0,37)

VD’s kommentarer

Starkt kvartal med fyra förvärv

Koncernens nettoomsättning i det första kvartalet ökade med 5 procent jämfört med föregående år, från 670 MSEK till 704 MSEK. Den organiska tillväxten var 2 procent, påverkan från förvärv 7 procent och valutaomräkningseffekterna var -4 procent. Efter en negativ påverkan från det svårare vintervädret initialt i år avslutade de flesta av våra verksamheter kvartalet starkt.

EBIT för det första kvartalet uppgick till 22 MSEK, att jämföra med 2 MSEK för motsvarande period föregående år. Den positiva utvecklingen för rörelseresultet förklaras i huvudsak av operationell effektivitet och god kostnadskontroll. Vår avkastning på sysselsatt kapital på 15,9 procent (15,6) är fortsatt över vårt finansiella mål. Vårt kassaflöde från den löpande verksamheten var i nivå med föregående år på -88 MSEK (-86).

Under de senaste veckorna har vi sett betydande kostnadsökningar från våra leverantörer för samtliga av våra enheter. Även om detta har fått oss att avisera prisökningar till våra kunder från de flesta av våra verksamheter, förväntar vi oss en viss marginalpress för vissa av våra verksamheter under de kommande månaderna.

Vi har gjort fyra förvärv under kvartalet och har fortsatt en stark balansräkning.

Den ökade organiska nettoomsättningen om 2 procent (14) i det första kvartalet förklaras i huvudsak av god försäljning inom rörelsesegmentet Products & Solutions som organiskt växte 8 procent (17) medan rörelsesegmentet Installation Services minskade organiskt med -23 procent (+7).

Inom rörelsesegmentet Products & Solutions uppvisade den bitumenbaserade tätskikts-verksamheten i Norge tvåsiffrig tillväxt medan verksamheterna i Danmark, Sverige och Finland utvecklades negativt som en följd av det svårare vintervädret 2021.
SealEco, vår syntetiska gummimembranverksamhet hade ett starkt första kvartal, återigen med tvåsiffriga tillväxttal. Framförallt är det marknaderna i BeNeLux som utvecklas positivt.
Taasinge-gruppen, vår verksamhet med prefabricerade träelement. hade en stark tvåsiffrig organisk tillväxt jämfört med föregående år. Vinstförbättringsprogrammet inom Taasinge-gruppen har resulterat i en klar resultatförbättring. I både Danmark och i Norge har vi orderböcker på en god nivå.

Inom rörelsesegmentet Installation Services, där försäljningen huvudsakligen genereras i Finland, påverkades verksamheten av det svårare vintervädret. Nettoomsättningen minskade organiskt med 24 procent, huvudsakligen på grund av väderförhållandena. Verksamheterna inom golvbeläggningar och takunderhåll uppvisade god tillväxt.
Våra danska franchisebolag upplever fortsatt en stabil och stark marknad och hade under första kvartalet ett EBIT-bidrag och orderböcker i nivå med föregående år.

Liksom tidigare har vi inte haft någon signifikant påverkan av effekterna från Covid-19-pandemin. Vårt fokus är att skydda våra medarbetares hälsa, ta ansvar för våra samhällen samt säkerställa vår förmåga att kunna leverera till våra kunder.

Under kvartalet har vi publicerat att vi genomfört följande förvärv:

 • Installation och underhåll tätskiktsprodukter: Byggpartner AS (Norge)
 • Tätskikt för dammar och pooler: Gauris B.V. (Nederländerna)
 • Prefabricerade takelement i trä: Seikat Oy (Finland)
 • Gröna miljöer för taklandskap: Urban Green AB (Sverige)

Vi fortsätter att fokusera på organisk tillväxt, lönsamhet och selektiva förvärv. Vår balansräkning är solid och vi har fortsatt kapacitet att genomföra förvärv i linje med vår strategiska inriktning att främja hållbara byggnadslösningar och förbättra vårt produkt- och tjänsteutbud.

Helsingborg den 27 april 2021
Martin Ellis,
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten

Idag, den 27 april 2021 kl. 10:00 (CEST), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring:
Från Sverige: 08-505 583 73
Från Danmark: +45 78 72 32 51
Från Storbritannien: +44 33 3300 9271

 

För mer information, vänligen kontakta
Martin Ellis, VD och koncernchef tel: +45 31 21 36 69
Per-Olof Schrewelius, CFO & investerarrelationer tel: 0707 82 79 58

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss­bruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2021, kl. 08:00 CET.

Denna rapport innehåller framtidsinriktade uttalanden som är baserade på de nuvarande förväntningarna hos ledningen för Nordic Waterproofing. Trots att ledningen tror att de förväntningar som avspeglas i dessa framtidsinriktade uttalanden är skäliga kan det inte lämnas någon försäkran om att dessa förväntningar kommer att infrias. Därför kan resultaten skilja sig väsentligt från de som antyds i de framtidsinriktade uttalandena till följd av bland annat förändringar i de ekonomiska, marknads- och konkurrensrelaterade förutsättningarna, ändringar av regelverk och andra statliga åtgärder, svängningar i växelkurser och andra faktorer.